specyfikacja istotnych warunkow zamowienia na przedmiot

Transkrypt

specyfikacja istotnych warunkow zamowienia na przedmiot
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
NA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem Zarn6wieni a i est
:
Remont loggii balkonowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Radnej 15
orazLeszczyr[skiej 12
LSzczegolowy zakres rob6t jest zawarty w ,, Kosztorysie Slepym" oraz w Specyfikacji
Rob6t. Oferent przygotowuje Kosztorys Ofertowy w oparciu o Kosztorys Slepy w formie
szczeg6lowej.
2. Oczekiwany termin wykonania rob6t w 2 miesi4ce od podpisania Urnowy. W ofercie
naleZy podai termin proponowany przez Wykonawcg.
3' Zal<res rob6t oraz odpowiedzialnoS6 Wykonawcy w zakresie objgtym proponowanq cenE
oferowan4 obejmuj e tak2e:
a. organizowanie i zagospodarowanie zapleczabudowy
b. po zakohczeniu rob6t doprowadzenie pomieszczen, budynku oraz terenu budowy do stanu
pi erwotneg o wr az z up orzqdkowani em terenu budowy.
c. transport technologiczny material6w w miejsce wbudowania oraz material6w
rozbi6rkowych do kontenera na gruz
d. w przypadku korzystania z windy kahdoruzowe zabezpieczenie kabiny oraz posprz4tanie
na koniec dnia pracy
e.kahdoruzowe posprz4tanie klatki schodowej w obrgbie prowadzenia rob6t
4' Oferent zobowiqzany jest zapoznad sig przed zLoaeniemoferty z dokumentacjqprzetargow4
oraz zakresem rob6t do wykonania i sposobem ich wyceny. Po wybraniu oferty w drodze
przetargt zmiany nie bgd4 uwzglgdniane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig
korekty wynikaj4ce z uzasadnionych przyczyn np. w istotnych rshnicach pomigdzy
szczegolowym przedmiarem ujqtym w kosztorysie Slepym rob6t a stanem faktycznym.
INSTRUKCJA DLA OFERENTOW
l.
Dokumenty wchodz4ce w sklad oferty:
oferta zlo Zona pr zez wykonawca powinna zaw ier ac nastgpuj 4ce dokumenty :
Formularz Oferlowy (ak w zalqczniku)
b. szczeg6Nowy Kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z zaN4czonym
Kosztorysem Stepym
c. Za1wiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalno(;ci gospodarczejlub wypis z rejestru
d. OSwiadczenie o nie zaleganiu w oplaceniu podatk6w do Urzgdu Skarboweg o z t5rtfta
prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej,o nie zaleganiuw oplaceniu podatk6w do
Urzgdu Miasta lub Gminy oraz o nie zaleganiu w oplacaniu skladek ZUS.
e. Druk DRA dlaprowadzonej firmy.
f. OSwiadczenie oferenta, o zapoznaniu sig ze stanem faktycznym w miejscu przyszlych
rob6t
Wykaz minimum 3 rob6t o podobnym charakterze dotycz4cymnaprawy balkonow lub
taras6w w budynkach mi eszkalnych wi eloro dzinnych, zbiorowe g o zakw aterowani a lub
a,
f.
u?T4ecznosci publicznej wykonywanych
w ci4gu 2-ch ostatnich lat.
Referencje.
h. Dokumenty (poSwiadczone kserokopie) potwierdzajqce, ze osoba kieruj4ca robotami
posiada wymagane przepisami stwierdzenie do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie.
g.
2
Spos6b przygotowania oferty
powinna byi sporz4dzonaw jgzyku polskim.
2.2. Kahdy Oferent moZe zloLy(, tylko j edn4 o fertq.
2.3.Wymagane dokumenty nalezy przedstawii w formie oryginal6w albo kserokopii. Kazda
strona dokument6w zlohonych w formie oryginal6w musi by6 parafowana. Dokumenty
zlolone w formie kserokopii musz4 byd opatrzone klauzulq ,,za zgodnoSi z orygrnalem,, r
poSwiadczone zazgodnofif z oryginalem przez Oferenta.
2.4. Ko szly przygotowani a oferty p ono si Oferent.
2.5.Ofertg nzleiry zloLy(. w zaklejonej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiajqceg,o
tj. sprildzielnia Mieszkaniowa ,,Radna"00- 341 warszawa ul. R.adna 15 A
2.1. Oferta
z zazrtaczeniem:
na : Remont loggii balkonowych w budynkach mieszkalnych przy ul.
"OFERTA
Radnej 15 oraz Leszczyriskiej 12 w Warszawie,'.
Nie otwiera(przed, terminem przetargu
3
!"
Miejsce i termin skladania oferty
OfertE nale|y zloZyc w siedzibie jak w pkI. 2.5.
4
osoby uprawnioneprzezzamawiaj?cego do kontaktu z oferentami
osob4 uprawnionqprzez zamawiajqcego do kontaktu z oferentami jest
slawomir Pawlik. 22 8266052 w godzinach pracy biura lub 607053101
5.
:
Termin zwi4zaniaz ofert4
Oferent jest zwiqzany przez okres 30 dni kalend,arzowych liczonychod daty sktadania
Ofert.
6.
Modyfikacja i wycofanie oferty
6.1. Zadnaz ofertnie moze by(, zmodyfikowana po terminie skladania ofert
6.2. Modyfikacje lub wycofanie oferty, moze sklada6 wyNqcznieprzed,terminem skladania
ofert, w zaklejonej kopercie, oznaczonej zgodnie z punktem 2.5. z dopiskiem
,,Modyfi kacj a" lub,,Wycofanie"
6.3. Modyfrkacje lub wycofanie oferl, skladane migdzy terminem sklaclania ofert a terminem
zwiEzania ofert4, nie bgd4 uwzglEdniane.
7.
Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy
T.l,Zamawiajqcy 24da6 bgdzie od Oferenta, kt6rego oferta zostala wybrana
.jako
najkorzystniejsza, wniesienie zabezpreczenianale?ff.ego wykonania umowy w wysokoSci
5% warloSci oferty/uslugi brutto.
T.2.zabezpieczenie musi by6 wniesione w formie pienigznej, ewentualnie potr4cone z faktur
wykonan4 uslugg i
zostanie zwr6cone w terminie 2l
rgkoj mi/ gwarancj i na pi s emne wyst4pi eni e O ferenta.
za
dni po
uplywie
8.
Gwarancja
Wymagany minimalny 5 - letni okres gwarancji
9.
Otwarcie ofert
9.1. Otwarcie ofert w dnia 10.07.2013 /wtorek/ godz. 12230 w siedzibie Zamawiaj4cego"
9.2..Dopuszcza sig przeprowadzenie negocjacji z oferenlami po otwarciu ofert.
10.
Cena ofertowa
10.1. Umowa bgdzie obejmowa6 caloSi rob6t w oparciu
wszystkie ceny zostan4 podane w zlotychpolskich.
o
Szczegolowy Kosztorys Rob6t -
l0.2.Oferent poda stawki i ceny dla wszystkich pozycji rob6t opisanych w przedmiocie
zam6wienia i wymienionych w Kosztorysie Slepym.
10.3 Wszystkie podatki i inne koszty, kt6re bgd4 oplacane przez Wykonawcg w rarnach
Umowy, powinny by(' dolqczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty zloaonej
przez Oferenta.
10.4. Stawki
iw
11.
i
ceny oferowane przez Oferenta bgd4 stale
w okresie
trwanja Umowy
Zadnym przypadku nie bgd4 przedmiotem zamian,
Ocena i por6wnanie ofert
11.1.Aby oferta mogla by(, uznanazawahnq,powinny by6 spelnione nastgpuj4ce minimalne
wymagania:
a) oferta bgdzie kompletna -doNqczone bgd4 wszystkie wymagane dokumenty
b) oferent udzieli minimum 5 lat gwarancji na wykonane roboty.
ll,2.Oferta powinna zawiercl ceng ostateczn4. Stwierdzone blgdy arytmelyczne wykluczaj4
ofertg, aw szczeg6lnych uzasadnionychprzypadkach moaepodlegai ona korekcie.
I 1.3.Kryteria o ceny oferty.
Opis kryteri6w, kt6rymi Zamawiajqcy bgdzie sig kierowal przy wyborze ofert. kryterium
ceny max. 50 punkt6w, kryterium jakoSci (referencje i warunki udzielonej gwarancji)
max. 45 punkt6w, kryterium czasu wykonania max. 5 punkt6w.
t2.
12.1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz praw6 do
o
dst4pi enia od przetargu lub j ego uniewazni e nia
b
ez po dani a przy czyn,
12.2.w przypadku odst4pienia odprzetargt lub jego uniewaznieniizamiwiajqcy zawiadomi
o tym wykonawc6w bior4cy ch udziaN w po stgpow aniu przetargowym.
1 2. 3. Wyniki pr zetar gt nie po dlegaj
4 trybowi o dwolawczemu.
ZAtr,ACZNIKIz
l.Formularz Ofertowy.
2.Kosztorys Slepy.
3,Wzor Umowy.
4. Specyfikacja Rob6t
n tx I
1;U
I Vcl.l
fi,inria
awska