Regulamin konkursu dotacji celowej na prowadzenie badań

Transkrypt

Regulamin konkursu dotacji celowej na prowadzenie badań
Regulamin konkursu
dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań
z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników
studiów doktoranckich.
1. Aplikacje w konkursie mogą składać pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni, naukowotechniczni oraz inżynieryjno-techniczni i doktoranci Wydziału Historycznego (pierwszego,
drugiego, trzeciego i czwartego roku), którzy nie ukończyli trzydziestego piątego roku życia.
W uzasadnionych sytuacjach może być przyznana dotacja celowa doktorantowi
przebywającemu na przedłużeniu studiów doktoranckich
2. Aplikacja może mieć charakter indywidualny lub zespołowy. W przypadku aplikacji
zespołowej musi być ustalony kierownik projektu. Wszyscy uczestnicy dotacji muszą
spełniać wymogi wymienione w pkt. 1.
3. W przypadku doktorantów aplikacje muszą być zgodne merytorycznie z projektem
rozprawy doktorskiej.
4. Fundusze dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów:
– prowadzonych badań
– prowadzonych kwerend archiwalnych i bibliotecznych
– udziału czynnego w konferencjach naukowych
– wydania publikacji naukowych (książek i czasopism)
5. Aplikacja – wniosek musi być sporządzony na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu.
6. Każda aplikacja przygotowana przez doktoranta musi być podpisana przez opiekuna
naukowego lub promotora pracy doktorskiej .
7. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wydziałowa Komisja, w skład której wchodzą:
– Dziekan i Prodziekani Wydziału Historycznego
– Dyrektorzy Instytutów
– Kierownik Studiów Doktoranckich
8. Pismo z decyzją Komisji otrzymują wszyscy aplikujący.
9. Aplikujący mogą złożyć odwołanie od decyzji Komisji w terminie 14 dni od ogłoszenia
wyników konkursu.
10. W razie nie wykorzystania dotacji środki wracają do dyspozycji Dziekana.
11. W wyłącznej dyspozycji Dziekana pozostaje rezerwa wynosząca 20% przekazanych środków.
Dziekan przekazuje 10% do dyspozycji Dyrektorów Instytutów Wydziału Historycznego.
Środki pozostające do dyspozycji Dziekana i Dyrektorów Instytutów Wydziału przyznawane
są poza konkursem jedynie w nadzwyczajnych przypadkach i dzielone są proporcjonalnie do
liczby doktorantów.
Termin rozliczenia przyznanej w danym roku dotacji upływa z dniem 31 grudnia,
z możliwością przedłużenia tego terminu do końca czerwca następnego roku - na pisemny
wniosek zainteresowanego. Osoba, która otrzymała dotację w ww. terminie składa również
sprawozdanie z wyników badań, kwerend, udziału w konferencji naukowej.