5-3 Papier listowy A4 - wersja podstawowa

Transkrypt

5-3 Papier listowy A4 - wersja podstawowa
PROFI CREDIT Poland Sp. z o.o.
ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Biała
Infolinia: 0 801 700 999, Fax: +48 33 499 60 06
E-mail: [email protected], www.proficredit.pl
Regulamin promocji „Gotówka na święta i upominek dla bliskich”
1. Organizatorem promocji jest PROFI CREDIT Poland Sp. z o.o. ( „Organizator”) z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Browarna 2, 43-300 BielskoBiała, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000211745; NIP: 547-20-03-132; Kapitał zakładowy 50 000,00 PLN.
2. Promocja „Gotówka na święta i upominek dla bliskich” („Promocja”) jest organizowana przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin.
3. Promocja trwa od 6 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku włącznie.
4. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”), z zastrzeżeniem pkt 6, jest każda osoba fizyczna, która w okresie trwania Promocji podpisze umowę
o Pożyczkę Gotówkową („Pożyczka”), o której mowa w pkt 7, korzystając z formularza zgłoszeniowego umieszczonego na jednej ze stron
internetowych: www.proficredit.pl, www.promocje.proficredit.pl, www.pogotowiegotowkowe.info, www.szybkiepozyczki.com,
www.odrzuceniprzezbank.proficredit.pl.
5. Uczestnik przystępując do Promocji wyraża zgodę na jej zasady opisane w niniejszym Regulaminie.
6. W Promocji nie biorą udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora.
7. Uczestnik, który podpisze Umowę Pożyczki i umowa ta zostanie wypłacona, tzn. kwota netto Pożyczki zostanie przelana na rachunek
bankowy Uczestnika, otrzyma gwarantowaną nagrodę rzeczową w postaci kubka promocyjnego („Nagroda Rzeczowa”)
8. Nagrody Rzeczowe będą wydawane jedynie do wyczerpania zapasów.
a. Uczestnik ma prawo zrezygnować z Nagrody Rzeczowej.
b. Nagrody Rzeczowej nie można wymienić na inną nagrodę.
c. Nagrody nie można wymienić na jej ekwiwalent w gotówce.
9. Nagrody Rzeczowe zostaną przedstawione do odbioru Uczestnikom w ciągu 30 dni od momentu wypłaty Pożyczki. Nagrody rzeczowe będą
przesłane kurierem na koszt Organizatora na adres zamieszkania podany we wniosku o Pożyczkę gotówkową.
10. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika w razie nieprzestrzegania przez niego przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia
niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
11. Reklamacje związane z Promocją można zgłaszać listownie na adres Organizatora, telefonicznie lub mailowo.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady produkcyjne Nagród Rzeczowych. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi producent.
13. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.proficredit.pl.
KRS: 0000211745, REGON: 072908203, NIP: 547-20-03-132, Bank Pekao S.A. nr rach. 43124041421111000048233000
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, kapitał zakładowy 50 000 PLN