Pok.dach z ociep.

Transkrypt

Pok.dach z ociep.
Kosztorys ofertowy pokrycia dachów budynku kuchni z ociepleniem płytami PS laminowanymi i obróbkami blacharskimi
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
:
Pokrycie dachu z ociepleniem i obrókami blacharskimi - bud. kuchni
Kijany gm. Spiczyn
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
Kijany gm. Spiczyn
Roboty budowlane
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
:
Aleksander Woźniak upr 1930/Lb/73
DATA OPRACOWANIA
:
marzec 2011r
Stawka roboczogodziny
Poziom cen
:
:
I kw. 2011r
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] .........................................
Zysk [Z] ...............................................................
VAT [V] ...............................................................
% R, S
% R+Kp(R), S+Kp(S)
% R+Kp(R)+Z(Σ)
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
:
:
:
zł
zł
zł
Słownie:
sporządził:
INWESTOR :
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA 3
Pok.dach z ociep.- kuchni ZSR Kijany
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
1 KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
0545-04
17,7
j.m.
m
m
2 KNR-W 4-01 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z m2
0545-07
blachy nadającej się do użytku
12,5+17,7
m2
3 KNR-W 2-02 Zakończenie pokrycia kantówka imregnowaną 10x10cm 0406-01
17,7*0,1*0,10
m3
drew.
m3
drew.
Poszcz
17.700
RAZEM
17.700
30.200
RAZEM
30.200
0.177
RAZEM
4 KNR 0-15II
0527-01
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia wraz z pokry- m2
ciem czapek kominow.
17,7*12,5
m2
5 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 70 gr 10 cm laminowane dwu- m2
0608-01
stronnie - poziome na wierzchu konstrukcji za pomocą lepiku asfaltowego
bez wypłniaczy - dopuszczone do stosowania w obecnosci styropianu. z potrąceniem pow. kominów./26,63 m2/
221,25-(0,81*0,94+0,4*0,91+0,4*0,66*2+0,4*0,53*3+0,4*0,79+0,4*0,82+ m2
04*0,53)
6 NNRNKB
Mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych na
202 2613-01 krawędzi dachu.
400
szt
7 KNR-W 2-02 Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm , gzymsów z blachy stalo0514-02
wej ocynkowanej
17,7*0,75
m2
8 KNR-W 2-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
0519-04
17,7
m
szt
m2
m
9 KNR-W 2-02 Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2
0514-01
pasów nadrynnowych
17,7*2*0,25
m2
10 KNR-W 2-02 Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm , murka ogniowego z blachy m2
0514-02
stalowej ocynkowanej
(12,5+17,7)*0,5
m2
11 KNR-W 4-01 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III cza0722-03
pek
(0,53*0,92+0,53*0,76*5+0,96*1,1+0,55*0,92+0,46*0,93)*1,1
m2
12 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome czapek- wyk.
0602-01
na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
15,1
m2
m2
m2
13 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno m2
0602-02
z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
15,1
m2
14 KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach
0324-02
24
221.250
RAZEM
szt.
Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
m2
21,019
m2
m2
-2-
221.250
216.197
RAZEM
216.197
400.000
RAZEM
400.000
13.275
RAZEM
13.275
17.700
RAZEM
17.700
8.850
RAZEM
8.850
15.100
RAZEM
15.100
4.941
RAZEM
4.941
15.100
RAZEM
15.100
15.100
RAZEM
15.100
24.000
RAZEM
24.000
21.019
RAZEM
21.019
21.019
RAZEM
21.019
m2
17 NNRNKB
Wzmocnienie kominów siatką
202 2608-05
21,019
0.177
szt.
15 KNR-W 4-01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o podłożach z m2
0727-01
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1
miejscu
(0,4*2*8+0,91*2+0,66*2*2+0,79*2+0,53*2*3+0,82*2) *0,65+(0,94*2+0,81* m2
2)*2,8
16 KNR 0-23
2611-02
Razem
21.019
Pok.dach z ociep.- kuchni ZSR Kijany
Lp.
Podst
18 KNR 0-22
0529-04
19 KNR 0-22
0529-06
20 KSNR 7
0507-04
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
j.m.
Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastoso- mb
waniu papy termozgrzewalnej Zdunbit WF
12,5+17,7
mb
Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej Zdu- mb obnbit WF
wodu
0,4*2*8+0,91*2+0,53*2*3+0,94*2+0,81*2+0,82*2+0,79*2+0,66*2*2
mb obwodu
Listwy aluminiowe do mocowania papy termozgrzewalnej
m
20,76
m
21 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kominów
1204-04
21,019
m2
23 KNR-W 4-03 Demontaż i ponowny montaż przewodów instalacji odgromowej z płaskow- m
0706-01
nika lub pręta o przekroju do 200 mm2 na dachach płaskich na uprzednio
zamocowanych wspornikach
12,5*3+17,7*3
m
Uszczelnienie styków silikonem miedzy listwą a papą termozgrzewalną
m
20,76
m
-3-
30.200
RAZEM
Razem
21.019
30.200
20.760
RAZEM
20.760
20.760
RAZEM
20.760
21.019
RAZEM
21.019
8.000
RAZEM
8.000
90.600
RAZEM
90.600
20.760
RAZEM
20.760
m2
22 KNR-W 4-03 Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą szt.
0702-04
na betonie
8
szt.
24 KNR 4-01
0320-10
analogia
Poszcz
RAZEM
Lp. Podstawa wyceny
1
2
1 KNR-W 4-01
0545-04
2 KNR-W 4-01
0545-07
3 KNR-W 2-02
0406-01
4 KNR 0-15II
0527-01
5 KNR-W 2-02
0608-01
6 NNRNKB 202
2613-01
7 KNR-W 2-02
0514-02
8 KNR-W 2-02
0519-04
9 KNR-W 2-02
0514-01
10 KNR-W 2-02
0514-02
11 KNR-W 4-01
0722-03
12 KNR-W 2-02
0602-01
13 KNR-W 2-02
0602-02
14 KNR-W 4-01
0324-02
15 KNR-W 4-01
0727-01
16 KNR 0-23
2611-02
17 NNRNKB 202
2608-05
18 KNR 0-22
0529-04
Opis
Jedn. miary
3
Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m
4
Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, koł- m2
nierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku
Zakończenie pokrycia kantówka imregnowaną
m3 drew.
10x10cm Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego m2
krycia wraz z pokryciem czapek kominow.
Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 70 gr 10 m2
cm laminowane dwustronnie - poziome na wierzchu
konstrukcji za pomocą lepiku asfaltowego bez wypłniaczy - dopuszczone do stosowania w obecnosci
styropianu. z potrąceniem pow. kominów./26,63 m2/
Mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników szt
mechanicznych na krawędzi dachu.
Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm , gzym- m2
sów z blachy stalowej ocynkowanej
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy sta- m
lowej ocynkowanej
Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy m2
stalowej ocynkowanej pasów nadrynnowych
Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm , mur- m2
ka ogniowego z blachy stalowej ocynkowanej
Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych ceme- m2
ntowych kat. III czapek
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne po- m2
ziome czapek- wyk. na zimno z emulsji asfaltowej pierwsza warstwa
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne po- m2
ziome - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i
nast. warstwa
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach
szt.
Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kate-m2
gorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNIm2
GRUNT
Wzmocnienie kominów siatką
m2
Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy
mb
szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej Zdunbit WF
19 KNR 0-22
Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy te-mb obwodu
0529-06
rmozgrzewalnej Zdunbit WF
20 KSNR 7 0507- Listwy aluminiowe do mocowania papy termozgrzewal- m
04
nej
21 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kominów m2
1204-04
22 KNR-W 4-03 Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu szt.
0702-04
płaskim krytym papą na betonie
23 KNR-W 4-03 Demontaż i ponowny montaż przewodów instalacji od- m
0706-01
gromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200
mm2 na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach
24 KNR 4-01
Uszczelnienie styków silikonem miedzy listwą a papą m
0320-10
termozgrzewalną
analogia
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:
-4-
Ilość
5
17.7
30.2
0.177
221.25
216.197
400
13.275
17.7
8.85
15.1
4.941
15.1
15.1
24
21.019
21.019
21.019
30.2
20.76
20.76
21.019
8
90.6
20.76
Cena
zł
6
Wartość
(5 x 6)
zł
7