Znane są ju wyniki badania rynku przeprowadzonego

Transkrypt

Znane są ju wyniki badania rynku przeprowadzonego
27.02.2013
Znane są już wyniki badania rynku
przeprowadzonego przez Polskie LNG. Rynek
potrzebuje większych mocy terminalu LNG, co
oznacza konieczność jego rozbudowy.
Wyniki badania rynku przeprowadzonego na przełomie 2012 i 2013
roku przez spółkę Polskie LNG wskazują na znaczne
zapotrzebowanie na zwiększenie mocy regazyfikacji, jak również
inne usługi, które mogły by być świadczone przez terminal LNG w
Świnoujściu. Ujawniony potencjał rynku już dzisiaj uzasadnia
rozbudowę terminalu o trzeci zbiornik. W 2020 r. zapotrzebowanie
na usługi, wraz z już zarezerwowaną mocą regazyfikacji, osiągnie
poziom bliski maksymalnych możliwości terminalu po jego
ewentualnej rozbudowie.
Celem badania rynku (ang. market screening) było ustalenie zapotrzebowania podmiotów potencjalnie
zainteresowanych rynkiem LNG na rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu
w tym zwiększenie mocy regazyfikacji i świadczenie dodatkowych usług. Usługi te polegałyby głownie na
przeładunku LNG na cysterny samochodowe i cysterny kolejowe, bunkrowaniu statków paliwem LNG,
przeładunku LNG na mniejsze jednostki pływające oraz usługę magazynowania LNG w terminalu w latach
2015-2029.
„Wyniki badania są dla terminalu LNG obiecujące. Rynek wysłał nam jasny komunikat, że powinniśmy
kontynuować prace, które pozwolą nam na podjęcie decyzji o rozbudowie terminalu LNG.
Zapotrzebowanie na usługi związane z LNG już na tym etapie jest na tyle duże, że może przekroczyć mo
żliwości terminalu LNG nawet po ewentualnej rozbudowie. Co więcej rynek jest nie tylko zainteresowany
zwiększeniem mocy regazyfikacji, lecz także potencjalnymi usługami dodatkowymi, głównie prze
ładunkiem na cysterny samochodowe oraz przeładunkiem na mniejsze jednostki. Wyniki badania są
wyrazem tego jak dynamicznie zmienia się rynek handlu LNG i jego potencjalne mo
żliwości wykorzystania” – powiedział Rafał Wardziński, Prezes Zarządu Polskie LNG S.A.
W badaniu rynku, które zostało przeprowadzone w dniach 20.11.2012 r. – 11.01.2013 r., wzięły udział 22
podmioty polskie oraz zagraniczne. Uczestnicy badania rynku to m.in. firmy zajmujące się obrotem gazem
oraz obrotem energią. Dodatkowo kilka podmiotów zagranicznych, w tym z Niemiec i Szwecji, nie wzięło
formalnego udziału w badaniu, jednakże wyraziło swoje zainteresowanie wykorzystaniem możliwości
terminalu w Świnoujściu.
Wyniki badania rynku są jednoznacznym sygnałem, że podmiotom potencjalnie zainteresowanym
korzystaniem z terminalu LNG zależy na zwiększeniu mocy regazyfikacji. Już w 2015 r. zapotrzebowanie
podmiotów krajowych może przekroczyć możliwości terminalu (moc regazyfikacji 570 tys. Nm3/h).
Zapotrzebowanie zgłoszone w badaniu w 2020 r. włączając zarezerwowaną obecnie mocą regazyfikacji osi
ąga poziom około 800 tys. Nm3/h, bliski maksymalnych możliwości regazyfikacji w terminalu po jego
rozbudowie (860 tys. Nm3/h). Przy obecnych możliwościach terminalu istnieje możliwość importu 5 mld
Zapotrzebowanie zgłoszone w badaniu w 2020 r. włączając zarezerwowaną obecnie mocą regazyfikacji osi
ąga poziom około 800 tys. Nm3/h, bliski maksymalnych możliwości regazyfikacji w terminalu po jego
rozbudowie (860 tys. Nm3/h). Przy obecnych możliwościach terminalu istnieje możliwość importu 5 mld
m3 gazu ziemnego, zaś po rozbudowie instalacji w tym budowie trzeciego zbiornika na LNG możliwość
3
importu zwiększy się do 7,5 mld m3 gazu ziemnego. Polska zużywa rocznie ponad 14 mld m gazu.
Decyzja o ewentualnej rozbudowie terminalu LNG zostanie podjęta jeszcze w 2013 roku. Spółka Polskie
LNG na obecnym etapie będzie kontynuowała, związane z ewentualną rozbudową terminalu, analizy
ekonomiczne, prawne i techniczne. Przed podjęciem wiążącej decyzji biznesowej konieczne jest zwłaszcza
ustalenie opłacalności finansowej projektu w stosunku do poniesionych kosztów oraz prawne i
technologiczne możliwości jego wykonania. Po przeprowadzeniu powyższych analiz możliwe będzie podj
ęcie właściwych decyzji inwestycyjnych w zakresie rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu i
wprowadzaniu nowych funkcjonalności.
Kontakt:
Maciej Mazur
Kierownik ds. Komunikacji i PR
E-mail: [email protected]
Tel: 668 339 322
***
Polskie LNG S.A. jest spółką celową powołaną w 2007 roku do budowy terminalu LNG w Świnoujściu,
czyli instalacji do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG – Liquefied Natural Gas)
dostarczanego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie.
Powstający w Świnoujściu Terminal LNG jest pierwszym tego typu projektem infrastrukturalnym nie tylko
w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej, który ma na celu dywersyfikację źródeł dostaw gazu
do kraju oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego całego regionu. Z tego względu inwestycja została
uznana przez Rząd za strategiczną dla polskiej gospodarki.
W pierwszym etapie eksploatacji terminal LNG pozwoli na odbiór 5 mld m³ gazu ziemnego rocznie. W
kolejnym etapie, w zależności od wzrostu zapotrzebowania na surowiec, możliwe będzie zwiększenie
zdolności regazyfikacyjnej do 7,5 mld m³, co stanowi około 50% obecnego rocznego zapotrzebowania na
gaz w Polsce (obecnie nasz kraj zużywa ok. 14 mld m³ gazu rocznie).
Oprócz spółki Polskie LNG, która odpowiada za budowę lądowej części terminalu LNG, składającej się z
urządzeń rozładunkowych, zbiorników magazynujących skroplony gaz ziemny oraz instalacji do
regazyfikacji, w realizację inwestycji zaangażowane są trzy inne podmioty: Urząd Morski w Szczecinie,
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A., który jest również właścicielem PLNG S.A.
Budowa terminalu LNG jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz
z Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej
<- Wstecz do: Aktualności