Pomiary hydrograficzne

Transkrypt

Pomiary hydrograficzne
I. KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu: POMIARY HYDROGRAFICZNE
2. Kod przedmiotu:
3. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
4. Kierunek: Nawigacja
5. Specjalność: Hydrografia i Systemy Informacji Przestrzennej
6. Moduł: specjalistyczny
7. Poziom studiów: I-go stopnia
8. Forma studiów: stacjonarne
9. Semestr studiów: VIII
10. Profil: praktyczny
11. Prowadzący: Artur Makar
12. Data aktualizacji: 19.07.2013
CEL PRZEDMIOTU
C1
Zapoznanie z układami odniesienia stosowanymi w hydrografii
C2
Zapoznanie ze standardami przygotowania i planowania prac hydrograficznych i
uzupełniających
C3
Opanowanie metodyki wykonywania prac hydrograficznych
C4
Zapoznanie ze sposobami opracowania, kodowania i prezentacji obiektów i atrybutów w
hydrograficznych bazach danych
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY
UMIEJĘTNOŚCI I INNYCHY KOMPETENCJI
1
Znajomość podstaw geodezji i kartografii
2
Znajomość podstaw informatyki
3
Znajomość matematyki w zakresie trygonometrii, rachunku wektorowego
4
Znajomość podstawowa nawigacji i hydrografii
EFEKTY KSZTAŁCENIA
EK1
Zna poziomy i układy odniesienia w hydrografii oraz metodykę obliczeń planowania
pomiarów i redagowania danych pomiarowych
EK2
Zna dokumenty formalno-prawne prowadzenia prac hydrograficznych
EK3
Potrafi przygotować i przeprowadzić pomiary hydrograficzne oraz dodatkowe i
uzupełniające w porcie, w strefie przybrzeżnej i na morzu
STRUKTURA PRZEDMIOTU
Forma zajęćwykłady
Liczba
godzin
EK1
W1
2
EK1
W2
2
EK2
W3
3
Forma zajęććwiczenia
Forma zajęćlaboratoria
Liczba godzin
L1
2
EK3
W4
4
EK3
W5
2
EK3
W6
2
C1
EK3
W7
L2
2
L3
6
1
5
EK3
EK3
C2
3
L4
2
EK3
C3
2
L5
3
EK3
C4
3
L6
3
C5
1
Suma
godzin
20
10
18
TREŚCI PROGRAMOWE
W1
Układy i poziomy odniesienia stosowane w hydrografii morskiej
W2
Rodzaje prac hydrograficznych i charakterystyka urządzeń pomiarowych
W3
Przygotowanie i planowanie hydrograficznych prac pomiarowych
W4
Prowadzenie pomiarów batymetrycznych i sonarowych
W5
Wykonywanie pomiarów dodatkowych i uzupełniających
W6
Zasady prowadzenia pomiarów lądowych
C1
Kolokwium
W7
Realizacja prac pomiarowych w hydrografii
L1
Projektowanie profili pomiarowych
L2
Projektowanie pomiarów teodolitem i tachimetrem
L3
Wykonywanie pomiarów sondą SBES i MBES
C2
Poszukiwania sonarowe
C3
Wykonywanie wybranych pomiarów oceanograficznych
C4
Metodyka i realizacja pomiarów geofizycznych
C5
Kolokwium nr 2
L4
Wyznaczanie siatek TIN i GRID, pomiary, wyszukiwanie, agregacja, analiza sieciowa
L5
Relacje między danymi, zarządzanie cyfrowymi danymi pomiarowymi, zastosowanie baz
danych w hydrografii morskiej
L6
Standardy wymiany danych
P1
Projekt samodzielny: opracowanie kartograficzne wyników pomiarów batymetrycznych
NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
1
Notebook z projektorem
2
Tablica i kolorowe pisaki
5
System Quinsy, echosondy SBES i MBES
6
Teodolit i tachimetr
SPOSOBY OCENY (F-FORMUJĄCA, P-PODSUMOWUJĄCA)
F1
Sprawdzian
EK1 ÷ EK3
F2
Odpowiedź ustna
EK1 ÷ EK3
F3
Wykonanie sprawozdania z zajęć
laboratoryjnych
EK2 ÷ EK3
P1
Kolokwium nr 1
EK1
P2
Kolokwium nr 2
EK2 ÷ EK3
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
Forma aktywności
semestr
VIII
razem
Godziny kontaktowe z nauczycielem
48
48
Przygotowanie się do wykładów i ćwiczeń
20
20
Samodzielne opracowanie zagadnień
20
20
Rozwiązywanie zadań domowych
8
8
SUMA GODZIN W SEMESTRZE
96
r.a
96
PUNKTY ECTS W SEMESTRZE
4
r.a
4
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJACĄ
1
Instrukcje przyrządów pomiarowych
PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
dr hab. inż. Artur Makar, [email protected]

Podobne dokumenty