Podstawy ekonomii

Transkrypt

Podstawy ekonomii
I. KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii
2. Kod przedmiotu:
3. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
4. Kierunek: Nawigacja
5. Specjalność: Wszystkie specjalności na kierunku Nawigacja
6. Moduł: ogólnouczelniany
7. Poziom studiów: I-go stopnia
8. Forma studiów: stacjonarne
9. Semestr studiów: IV
10. Profil: praktyczny
11. Prowadzący: Patrycja Trojczak-Golonka
12. Data aktualizacji: 19.07.2013
CEL PRZEDMIOTU
C1
Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami ekonomii
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,
UMIEJĘTNOŚCI I INNYCHY KOMPETENCJI
1
Podstawowe umiejetności matematyczne
EFEKTY KSZTAŁCENIA
EK1
Student zna podstawowe pojęcia ekonomiczne, potrafi opisać podstawowe zasady funkcjonowania
gospodarki rynkowej i obiegu pieniądza, rozumie zasadę konstrukcji budżetu państwa
EK2
Student potrafi ocenić pod kątem ekonomicznym typowe działania i decyzje inzynierskie,
szczególnie gdy dotyczą branży informatycznej.
EK3
Student potrafi skalkulować pod katem ekonomicznym wybrane decyzje o charakterze
ekonomicznym.
EK4
Student rozumie kontekst ekonomiczny podejmowanych przez siebie działań, potrafi wskaza
główne przesłanki ekonomiczne
STRUKTURA PRZEDMIOTU
Forma zajęćwykłady
Liczba
godzin
Forma zajęććwiczenia
EK1
W1-W7
3
…
EK2
W3-W5
3
…
EK4
W2-W7
3
…
C1-C10
EK3
Suma
godzin
Liczba
godzin
9
6
6
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęćlaboratoria
W1
Podstawowe pojęcia ekonomiczne
W2
Proces gospodarowania
W3
Gospodarka rynkowa
W4
Obieg pieniądza
W5
Budżet państwa
C1-C2
Wartość pieniądza w czasie
C3-C4
Teoria popytu i podaży
C5-C6
Próg rentowności
C7-C8
Krótkookresowe rachunki decyzyjne
C9-C10 Długookresowe rachunki decyzyjne
NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
1
Notebook z projektorem
2
Tablica i kolorowe pisaki
3
Portale, programy i prasa ekonomiczna
SPOSOBY OCENY (F-FORMUJĄCA, P-PODSUMOWUJĄCA)
P1
Test pytania otwarte o charakterze problemowym i obliczeniowym (waga
100%)
EK1-EK4,
F1
Dyskusja studium przypadków, obserwacja pracy na ćwiczeniach
EK1-EK4,
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
semestr
IV
Godziny kontaktowe z nauczycielem
15
Przygotowanie się do wykładów, prasa
10
Samodzielne opracowanie zagadnień
5
SUMA GODZIN W SEMESTRZE
30
r.a
PUNKTY ECTS W SEMESTRZE
1
r.a
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJACĄ
1
Podstawy ekonomii - red. nauk. Roman Milewski Eugeniusz Kwiatkowski
2
Podstawy ekonomii : ćwiczenia, zadania, problemy - Roman Milewski
3
Mikroekonomia - David Begg
4
Makroekonomia - David Begg
5
Portale ekonomiczne: money.pl, gospodarka.gazeta.pl, itd..
PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
1
Patrycja Trojczak-Golonka [email protected]
zasady funkcjonowania
inzynierskie,
, potrafi wskazać ich
Liczba
godzin
15
razem
15
10
5
30
1

Podobne dokumenty