TiR1 Język angielski 2

Transkrypt

TiR1 Język angielski 2
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 417/2015
Wydział Zarządzania
Nazwa programu kształcenia (kierunku)
Turystyka i Rekreacja
Poziom i forma studiów
Specjalność:
Przedmiot wspólny
Ścieżka dyplomowania:
Nazwa przedmiotu:
Język angielski 2
Kod przedmiotu:
Rodzaj przedmiotu:
Liczba godzin
w semestrze:
Przedmioty wprowadzające
obowiązkowy
W-0
Semestr:
3
C- 30
L- 0
Punkty ECTS
P- 0
Ps- 0
studia I stopnia stacjonarne
TS03454
2
S- 0
jezyk angielski 1
Doskonalenie znajomości gramatyki jezyka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Poznanie zasobu słownictwa jezyka
angieslkiego umożliwiającego rozumienie dyskusji związanej ze studiowanym kierunkiem. Umiejętność komunikacji w typowych
sutuacjach. Umiejętność interpretacji informacji z literatury angielskojęzycznej dotyczącej studiowanego kierunku.
Założenia i cele przedmiotu:
Forma zaliczenia
Ocena na podstawie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, dyskusji na zajęciach.
Treści programowe:
Tematyka: Praca w biurze podróży, relacje z klientami, pilotowanie wycieczek, podróże służbowe. Hotele butikowe i hotele
przyszłości. Ekoturystyka. Gramatyka: powtórzenie struktur gramatycznych (mowa zależna), konstrukcje wyrażające różne
stopnie pewności: "to be bound to", "will", "might". Pisanie: tworzenie business planu, plany strategiczne przy
projektowaniu infrastruktury lotniska, protokół z zebrania.
Metody dydaktyczne
ćwiczenia przedmiotowe, metoda sytuacyjna, metoda gramatyczno-tłumaczeniowa, dyskusja
Efekty kształcenia
Student, który zaliczył przedmiot
EK1
ma ogólną wiedzę o gramatyce języka angielskiego
EK2
ma zasób słownictwa potrzebny w dyskusji
porozumiewa się j. ang. w określonych sytuacjach
potrafi pozyskiwać informacje z literatury anglojęzycznej i interpretować je
EK3
EK 4
Nr efektu kształcenia
Metoda weryfikacji efektu kształcenia
EK1
sprawdzian pisemny, prace domowe ustne i pisemne
EK2
dyskusja, sprawdzian pisemny, prace domowe ustne/ pisemne
EK3
dyskusja, prace domowe ustne i pisemne
EK4
prezentacja, sprawdzenie prac domowych pisemnych i ustnych
Odniesienie do kierunkowych efektów
kształcenia
T_U09
T_U08, T_U011
T_U12
T_U11
Forma zajęć (jeśli jest więcej niż jedna),
na której zachodzi weryfikacja
Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach)
Udział w zajęciach
30
Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami
5
Wykonanie prac domowych
20
RAZEM:
55
ECTS
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:
Wskaźniki ilościowe
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:
35
1,5
55
2
Literatura podstawowa:
1. Strutt Peter, English for International Tourism, Upper Intermediate, Coursebook, Pearson Education Ltd, 2013.
2. Cowper Anna, English for International Tourism, Upper Intermediate, Workbook, Pearson Education Ltd., 2013.
3. Materiały własne prowadzącego pozyskiwane z literatury fachowej i/lub z internetu.
Literatura uzupełniająca:
1. Fisiak J., et al.: Słownik Współczesny angielsko-polski, polsko-angielski, Pearson Longman, 2006.
2. Materiały własne prowadzącego pozyskiwane z literatury fachowej i/lub z internetu.
Jednostka realizująca:
SJO
mgr Elżbieta Sieńko
Program opracował(a):
Data opracowania programu:
20.05.2016

Podobne dokumenty