Pobierz program - Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM

Transkrypt

Pobierz program - Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM
Zapraszamy na szkolenia
Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
tel. 12 4138182, kom. 660 433566, fax 12 4136197
www.systemszkolenia.pl
Temat:
Koszty podatkowe i niepodatkowe w przedsiębiorstwie. Omówienie z praktycznymi przykładami [nr
2056]
Kategoria:
Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Godzina
rozpoczęcia:
10:15
Data
szkolenia:
31-08-2010
Wykładowcy:
Lokalizacja:
Tomasz
TomaszPiekielnik
Piekielnik
doradca
doradcapodatkowy
podatkowyspecjalizujący
specjalizującysię
sięwwkwestiach
kwestiachzwiązanych
związanychzzpodatkiem
podatkiemVAT,
VAT,podatkem
podatkemdochodowym
dochodowymod
odosób
osób
prawnych
prawnych(CIT)
(CIT)oraz
orazopodatkowaniem
opodatkowaniemwynagrodzeń
wynagrodzeńpracowniczych
pracowniczych(PIT);
(PIT);dysponuje
dysponujewieloletnim
wieloletnimdoświadczeniem
doświadczeniem
zawodowym,
zawodowym,które
którezdobywał
zdobywałm.in.
m.in.wwPricewaterhouseCoopers
PricewaterhouseCooperswwBerlinie
Berlinieoraz
orazErnst
Ernst&&Young
Youngwe
weWrocławiu;
Wrocławiu;jest
jest
autorem
autoremwielu
wielupublikacji
publikacjifachowych
fachowychoraz
orazprasowych
prasowychzzzakresu
zakresuprawa
prawapodatkowego,
podatkowego,ekspertem
ekspertemdzienników
dzienników
Rzeczpospolita
Rzeczpospolitai iGazeta
GazetaPrawna,
Prawna,serwisu
serwisufinansowego
finansowegomoney.pl,
money.pl,jak
jakrównież
równieżuznanym
uznanymwykładowcą
wykładowcąpodczas
podczas
szkoleń
szkoleńi ikonferencji.
konferencji.Specjalizuje
Specjalizujesię
sięponadto
ponadtowwzakresie
zakresieopodatkowania
opodatkowaniaspółek
spółekosobowych
osobowychi ioptymalizacji
optymalizacji
podatkowej.
podatkowej.Wielokrotnie
Wielokrotniereprezentował
reprezentowałpolskie
polskiei izagraniczne
zagraniczneprzedsiębiorstwa
przedsiębiorstwawwsporach
sporachzzorganami
organami
podatkowymi
podatkowymioraz
orazprzed
przedSądami
SądamiAdministracyjnymi.
Administracyjnymi.
Miejsce:
Miejsce:
Biurowiec
NAFTA,
Poszukiwania
Nafty
i Gazu
Biurowiec
NAFTA,
Poszukiwania
Nafty
i Gazu
Kraków
Sp
z
o.o.,
sala
konferencyjna
Kraków Sp z o.o., sala konferencyjna
Miasto:
Miasto:
Ulica:
Ulica:
Kraków
Kraków
ul.ul.
Lubicz
2525
Lubicz
Opis
miejsca:
Opis
miejsca:
Płatny
parking
przed
budynkiem
"NAFTY".
Dojście
odod
Dworca
Płatny
parking
przed
budynkiem
"NAFTY".
Dojście
Dworca
Głównego
- 10
minut
pieszo
ulicą
Lubicz.
Głównego
- 10
minut
pieszo
ulicą
Lubicz.
Program:
1. Koszty uzyskania przychodów - wprowadzenie
- Definicja kosztu podatkowego
- Ujęcie kosztów w czasie (koszty tzw. bezpośrednie i pośrednie)
- Jak prawidłowo dokumentować wydatki wyposażenia: lodówka, kuchenka mikrofalowa, kanapa,
2. Koszty rozpoczęcia i zakończenia działalności
- Koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej
- Podwyższenie kapitału zakładowego
- Emisja akcji, debiut giełdowy
- Partycypacja w koszta sporządzania opinii, ekspertyz, raportów ponoszone
- Likwidacja spółek i związane z nią wydatki jako koszt
3. Przesłanki do zaliczenia wydatku jako koszt podatkowy
- Jak właściwie udokumentować związek wydatki z działalnością i przychodami podatnika
- Kiedy umowa i faktura nie wystarcza?
4. Koszty „pracownicze” i „firmowe”
- Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS jako koszty uzyskania przychodów
- „Wyjścia” służbowe i wyjazdy pracownicze jako koszt
- Imprezy firmowe – festyn, jubileusz, impreza propocyjna
- Wydatki na marketing i promocję
- Reprezentacja i reklama – definicja, przykłady, najnowsze orzecznictwo i interpretacje organów skarbowych
- Sponsoring, sprzedaż premiowa, akcje promocyjne
- Opodatkowanie abonamentów medycznych dla pracowników
- Wydatki w ramach pomocy organizacyjnej udzielanej związkom zawodowym
- Środki trwałe – remont i modernizacja
- Straty w środkach trwałych oraz likwidacja środka trwałego
- Zaniechane inwestycje
- Samochody osobowe nie stanowiące składników majątku podatnika
5. Wybrane koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ustawy o CIT
- Kary umowne, odszkodowania
- Wydatki na promocję, sponsoring i reprezentację
- Odsetki w ramach „niedostatecznej kapitalizacji”
- Wierzytelności nieściągalne i rezerwy
- Składki na rzecz organizacji
- Straty w środkach trwałych
- Amortyzacja (częściowo) nieodpłatnie nabytych środków trwałych
6. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.
Certyfikaty:
Cena:
Cena
zawiera:
Warunki
uczestnictwa:
tak
Liczba osób z jednej firmy
Cena
jedna osoba z firmy
340.00 netto zł./osobę (418.20 zł. brutto)
dwie i więcej
320.00 netto zł./osobę (393.60 zł. brutto)
materiały szkoleniowe,
poczęstunek w przerwie kawowej,
lunch,
imienne zaświadczenie uczestnictwa
Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie (012) 413-81-82
- lub pisemnie, faksem (012) 413-61-97
- lub przez e-mail: [email protected]
• Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
• Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
• Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą
elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
• Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu wiąże się z koniecznością dokonania opłaty w
wysokości 100%.
Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
ul. Wiarusa 11 lok. 1, 32-087 Zielonki
Zgłoszenia przyjmujemy mailem: [email protected] lub [email protected]
lub telefonicznie 12 4138182, kom. 660 433566, fax 12 4136197
www.systemszkolenia.pl
Konto bankowe: BZ WBK S.A. 9 Oddział Kraków nr 35 1090 1665 0000 0001 1994 1539
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)