Pobierz program - Szkolimy od 20 lat, SYSTEM Szkolenia

Transkrypt

Pobierz program - Szkolimy od 20 lat, SYSTEM Szkolenia
Zapraszamy na szkolenia
Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
tel. 12 4138182, kom. 660 433566, fax 12 4136197
www.systemszkolenia.pl
UWAGA: nast?pia?a zmiana sali szkoleniowej
Temat:
Ceny transferowe w świetle obowiązujących przepisów podatkowych. Dokumentacja podatkowa aktualne regulacje prawne [nr 1675]
Kategoria:
Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Godzina
rozpoczęcia:
10:00
Data
szkolenia:
23-02-2010
Wykładowcy:
Lokalizacja:
Ewa
EwaŚcierska
Ścierska
prawnik,
prawnik,doradca
doradcapodatkowy,
podatkowy,dyrektor
dyrektorDepartamentu
DepartamentuCen
CenTransferowych
Transferowychwwspółce
spółcedoradczej;
doradczej;przez
przezszereg
szereglat
lat
współpracownik
współpracownikdziału
działudoradztwa
doradztwapodatkowego
podatkowegowwmiędzynarodowej
międzynarodowejfirmie
firmiedoradztwa
doradztwapodatkowego;
podatkowego;specjalizuje
specjalizuje
się
sięwwopracowywaniu
opracowywaniuprojektów
projektówpolityki
politykicen
centransferowych
transferowychoraz
orazdokumentacji
dokumentacjitransakcji
transakcjizzpodmiotami
podmiotami
powiązanymi;
powiązanymi;posiada
posiadabogate
bogatedoświadczenie
doświadczeniewwzakresie
zakresieoptymalizacji
optymalizacjipodatkowej
podatkowejtransakcji
transakcjimiędzynarodowych;
międzynarodowych;
uznany
uznanywykładowca
wykładowcai iautorka
autorkapublikacji
publikacjizzzakresu
zakresuproblematyki
problematykicen
centransferowych
transferowych
Miejsce:
Miejsce:
Biurowiec
NAFTA,
Poszukiwania
Nafty
i Gazu
Biurowiec
NAFTA,
Poszukiwania
Nafty
i Gazu
Kraków
SpSp
z o.o.,
sala
konferencyjna
Kraków
z o.o.,
sala
konferencyjna
Miasto:
Miasto:
Ulica:
Ulica:
Kraków
Kraków
ul.ul.
Lubicz
2525
Lubicz
Opis
miejsca:
Opis
miejsca:
Płatny
parking
przed
budynkiem
"NAFTY".
Dojście
odod
Dworca
Płatny
parking
przed
budynkiem
"NAFTY".
Dojście
Dworca
Głównego
- 10
minut
pieszo
ulicą
Lubicz.
Głównego
- 10
minut
pieszo
ulicą
Lubicz.
Program:
I. Ceny transferowe – pojęcie, aspekt międzynarodowy
II. Zasada pełnej konkurencji
III. Kategorie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - obszary ryzyka podatkowego
1. Identyfikacja podmiotów powiązanych w świetle obowiązujących przepisów
2. Typowe transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi
3. Przykłady transakcji ukierunkowanych na transfer dochodu
IV. Preferowane metody szacowania cen
1. Metody tradycyjne szacowania cen
2. Metody zysku transakcyjnego
3. Szczególne metody dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług
V. Dokumentacja podatkowa w świetle aktualnych regulacji prawnych
1. Obowiązek sporządzenia dokumentacji – pojęcie i wartość transakcji
2. Elementy dokumentacji podatkowej
3. Sankcje
VI. Standaryzacja i centralizacja dokumentacji podatkowej na poziomie unijnym - wytyczne Unii Europejskiej w
zakresie dokumentacji podatkowej
VII. Dokumentowanie cen transferowych na przykładzie wybranych transakcji (pożyczka, dostawa towarów,
umowa agencyjna, umowa o świadczenie usług)
VIII. Polityka cen transferowych, porozumienia cenowe
· Organizacja prac na cenami transferowymi - tworzenie polityki cen transferowych
· Porozumienia w sprawie cen transakcyjnych – element strategii cen transferowych
IX. Ceny transferowe w świetle praktyki organów podatkowych oraz sądów
1. Analiza wybranych przypadków
Forma
szkolenia:
Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia
zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. (012) 413-81-82
Certyfikaty:
tak
Cena:
Liczba osób z jednej firmy
Cena
jedna osoba z firmy
450.00 netto zł./osobę (553.50 zł. brutto)
dwie i więcej
390.00 netto zł./osobę (479.70 zł. brutto)
Cena
zawiera:
Warunki
uczestnictwa:
materiały szkoleniowe,
poczęstunek w przerwie kawowej,
lunch,
imienne zaświadczenie uczestnictwa
Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- telefonicznie (012) 413-81-82
- pisemnie, faksem (012) 413-61-97
- przez e-mail: [email protected]
• Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
• Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
• Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą
elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
• Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu wiąże się z koniecznością dokonania opłaty w
wysokości 100%.
Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
ul. Wiarusa 11 lok. 1, 32-087 Zielonki
Zgłoszenia przyjmujemy mailem: [email protected] lub [email protected]
lub telefonicznie 12 4138182, kom. 660 433566, fax 12 4136197
www.systemszkolenia.pl
Konto bankowe: BZ WBK S.A. 9 Oddział Kraków nr 35 1090 1665 0000 0001 1994 1539
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)