pobierz plik

Transkrypt

pobierz plik
1
2
RodzajBadań
[BP / PR]
3
Razem: Etap I + Etap II
I
1
1.1
a
b
...
1.2
a
b
...
1.3
a
b
...
1.4
a
b
...
1.5
a
b
...
1.6
a
b
...
1.7
a
b
...
Etap I (Działanie 1.4) - część badawcza
Zadanie 1:
Wynagrodzenia z pochodnymi
BP/PR
Zakup lub uŜywanie sprzętu i aparatury
Amortyzacja budynków
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
Badania, usługi doradcze i usługi równorzędne
Koszty operacyjne
Koszty ogólne
Wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia umowy oraz wydatki
na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku
1.8 bankowego lub subkonta do rachunku bankowego
a Wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia umowy
Wydatki na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem
b rachunku bankowego lub subkonta do rachunku bankowego
1.9 Inne
a
b
...
2 Zadanie 2:
BP/PR
2.1 Wynagrodzenia z pochodnymi
2.2 Zakup lub uŜywanie sprzętu i aparatury
2.3 Amortyzacja budynków
2.4 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
2.5 Badania, usługi doradcze i usługi równorzędne
2.6 Koszty operacyjne
2.7 Koszty ogólne
Wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia umowy oraz wydatki
na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku
2.8 bankowego lub subkonta do rachunku bankowego
2.9 Inne
3 Zadanie 3:
BP/PR
3.1 Wynagrodzenia z pochodnymi
3.2 Zakup lub uŜywanie sprzętu i aparatury
3.3 Amortyzacja budynków
3.4 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
3.5 Badania, usługi doradcze i usługi równorzędne
3.6 Koszty operacyjne
3.7 Koszty ogólne
Wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia umowy oraz wydatki
na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku
3.8 bankowego lub subkonta do rachunku bankowego
3.9 Inne
4 Zadanie 4:
BP/PR
4.1 Wynagrodzenia z pochodnymi
4.2 Zakup lub uŜywanie sprzętu i aparatury
4.3 Amortyzacja budynków
4.4 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
4.5 Badania, usługi doradcze i usługi równorzędne
DataRozpoczęcia
[MM/RR]
4
DataZakończenia
[MM/RR]
5
Harmonogram
wydatków w
podziale na
kwartały [K/RR]
6
KwotaBezVat
[PLN]
7
KwotaZVAT
[PLN]
8
Kwalifikowalność
[Tak / Nie]
9
KwotaKwalifikowana
[PLN]
10
Dofinansowanie
[PLN]
11
Zaliczka
[PLN]
12
Refundacja
[PLN]
13
4.6 Koszty operacyjne
4.7 Koszty ogólne
Wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia umowy oraz wydatki
na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku
4.8 bankowego lub subkonta do rachunku bankowego
4.9 Inne
5 Zadanie 5
BP/PR
5.1 Wynagrodzenia z pochodnymi
5.2 Zakup lub uŜywanie sprzętu i aparatury
5.3 Amortyzacja budynków
5.4 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
5.5 Badania, usługi doradcze i usługi równorzędne
5.6 Koszty operacyjne
5.7 Koszty ogólne
Wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia umowy oraz wydatki
na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku
5.8 bankowego lub subkonta do rachunku bankowego
5.9 Inne
II
1
1.1
a
b
...
1.2
a
b
...
1.3
a
b
...
1.4
a
b
...
1.5
a
b
...
1.6
a
b
...
Etap II (Działanie 4.1) - część wdroŜeniowo-inwestycyjna
Zadanie 1:
Nabycie prawa własności lub prawa uŜytkowania wieczystego gruntu
Nabycie prawa własności budynku/budowli
Nabycie/koszt wytworzenia innych środków trwałych
Nabycie robót i materiałów budowlanych
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
Raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli
Raty spłat wartości początkowej innych środków trwałych lub wartości
1.7 niematerialnych i prawnych
a
b
1.8 Najem/dzierŜawa gruntów, budynków, budowli
a
b
...
1.9 Usługi doradcze (tylko MSP)
a
b
...
Wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia umowy oraz wydatki
na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku
1.10 bankowego lub subkonta do rachunku bankowego
a Wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia umowy
Wydatki na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem
b rachunku bankowego lub subkonta do rachunku bankowego
1.11 Inne
a
b
…
2 Zadanie 2:
2.1 Nabycie prawa własności lub prawa uŜytkowania wieczystego gruntu
2.2 Nabycie prawa własności budynku/budowli
2.3 Nabycie/koszt wytworzenia innych środków trwałych
2.4 Nabycie robót i materiałów budowlanych
2.5 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
2.6 Raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli
Raty spłat wartości początkowej innych środków trwałych lub wartości
2.7 niematerialnych i prawnych
2.8 Najem/dzierŜawa gruntów, budynków, budowli
2.9 Usługi doradcze (tylko MSP)
2.10
2.11
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
Wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia umowy oraz wydatki
na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku
bankowego lub subkonta do rachunku bankowego
Inne
Zadanie 3:
Nabycie prawa własności lub prawa uŜytkowania wieczystego gruntu
Nabycie prawa własności budynku/budowli
Nabycie/koszt wytworzenia innych środków trwałych
Nabycie robót i materiałów budowlanych
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
Raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli
Raty spłat wartości początkowej innych środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych
Najem/dzierŜawa gruntów, budynków, budowli
Usługi doradcze (tylko MSP)
Wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia umowy oraz wydatki
na
pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku
bankowego
lub subkonta do rachunku bankowego
Inne
Zadanie 4:
Nabycie prawa własności lub prawa uŜytkowania wieczystego gruntu
Nabycie prawa własności budynku/budowli
Nabycie/koszt wytworzenia innych środków trwałych
Nabycie robót i materiałów budowlanych
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
Raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli
Raty spłat wartości początkowej innych środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych
Najem/dzierŜawa gruntów, budynków, budowli
Usługi doradcze (tylko MSP)
Wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia umowy oraz wydatki
na
pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku
bankowego
lub subkonta do rachunku bankowego
Inne
Zadanie 5:
Nabycie prawa własności lub prawa uŜytkowania wieczystego gruntu
Nabycie prawa własności budynku/budowli
Nabycie/koszt wytworzenia innych środków trwałych
Nabycie robót i materiałów budowlanych
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
Raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli
Raty spłat wartości początkowej innych środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych
Najem/dzierŜawa gruntów, budynków, budowli
Usługi doradcze (tylko MSP)
Wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia umowy oraz wydatki
na
pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku
bankowego
lub subkonta do rachunku bankowego
Inne