Regulamin Konkursu

Transkrypt

Regulamin Konkursu
Regulamin Konkursu „Euromania z Ferpay”
§1
Postanowienia ogólne regulaminu
1. Organizatorem promocji oraz fundatorem nagród w loterii o nazwie
"Euromania z Ferpay" jest Ferpay Ltd. z siedzibą w Peterborough w United
Kingdom przy ulicy 163A Lincoln Road, Norfolk House zwany dalej
"Organizatorem".
2. Promocja zostanie przeprowadzona na stronach serwisu internetowego
prowadzonego i zarządzanego przez Organizatora pod adresem
www.ferpay.com zwanego dalej "Serwisem", w dniach od 1 czerwca 2015
roku do 31 sierpnia 2015 roku.
3. Niniejszy regulamin stanowi podstawę promocji i określa prawa jego
Uczestników.
§2
Uczestnictwo w promocji
1. Uczestnikami w promocji są osoby, które w dniach od 1 czerwca 2015 roku
do 31 sierpnia 2015 roku doładują środki w walucie Euro na konto E-wallet
na koncie użytkownika w Serwisie www.ferpay.com
2. Uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy Organizatora jak również
pracownicy spółek powiązanych z Organizatorem. Nie mogą brać udziału w
Promocji: małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo osób wymienionych
w §2 pkt 2 zdanie 1.
§3
Zasady wyłonienia zwycięzcy
1. Zwycięzcy w Promocji zostaną wylosowani spośród wszystkich wysłanych
zgłoszeń w Promocji, którzy spełniają warunki § 2 pkt. 1 regulaminu w
drodze automatycznego losowania.
2. Losowanie nagród miesiąca odbędzie się w ostatnim dniu każdego
miesiąca w okresie trwania konkursu. Zwycięzca zostanie powiadomiony
drogą mailową o wygranej. Losowanie nagrody głównej odbędzie się 31
sierpnia 2015.
4. Nad prawidłowością losowania czuwać będą pracownicy Organizatora.
§4
Nagrody Promocji
1. Nagrodami w promocji o nazwie "Euromania z Ferpay” są 3 iPady mini
firmy Apple oraz ultrabook firmy Asus. W promocji zostanie wyłonionych w
sumie czterech zwycięzców. 3 nagrody miesiąca zostaną rozlosowane
każdego ostatniego dnia miesiąca trwania promocji, tj:
- 30.06.2015
- 31.07.2015
- 31.08.2015
Nagroda główna, ultrabook Asus zostanie wylosowana 31 sierpnia. Każdy ze
zwycięzców zostanie powiadomiony drogą mailową a dodatkowo dane
zwycięzców Ferpay ogłosi na stronie serwisu oraz w mediach
społecznościowych.
§5
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać wraz
z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: [email protected]
w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania zwycięzcy.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1
niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni
od dnia ich otrzymania.
§6
Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane w celach
przeprowadzenia Promocji, wyłonienia zwycięzcy oraz w celu przyznania,
wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z
warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
Administratorem danych osobowych jest Ferpay Ltd.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronach Serwisu przez cały okres
trwania Promocji. Organizator po dniu 31 sierpnia 2015 roku na życzenie
Uczestnika Loterii udostępni drogą mailową tekst Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany
Regulaminu nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody, jak i nie
mogą mieć wpływu na rodzaj nagrody loterii.
Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć między Organizatorem
Promocji a jej Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.