Serock, dnia 19 - Miejskie Przedszkole Nr 3 w Sierpcu

Transkrypt

Serock, dnia 19 - Miejskie Przedszkole Nr 3 w Sierpcu
Pismo stanowi załącznik do ZGŁOSZENIA, DEKLARACJI lub WNIOSKU
===============================================================
Sierpc, dnia …..............
......................................
imię i nazwisko rodzica
......................................
adres zamieszkania
Pani Dyrektor
Miejskiego Przedszkola Nr ....
w Sierpcu
W celu zapewnienia mojemu dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki,
odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, przekazuję Pani Dyrektor informacje o
stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychicznym, które w przypadku mojej córki/mojego
syna
………………….uważam
za
istotne:……………………………………………………….……...
……………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………….…….
…………………………….
podpis rodzica
Podstawa prawna:
art. 20z ustawy w brzmieniu:. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, publicznej
innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce, o której mowa w art. 2 pkt 7, odpowiedniej opieki,
odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego
za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.