Europa dla obywateli

Transkrypt

Europa dla obywateli
Europa dla
obywateli
Projekt”40-lecie nadania praw miejskich Miastu Szczyrk – wymiana
doświadczeń i rozwój dalszej współpracy” został sfinansowany przez
Unię Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”
Dotyczy działania 1, poddziałania 1.1
„Spotkania mieszkańców miast partnerskich”
Udział: projektu umożliwił spotkanie 30 obywateli, z których 20 pochodziło z miasta Zetel (Niemcy),
5 z miasta Almese (Włochy), 5 z miasta Jaszkiser (Węgry).
Miejsce/Daty: spotkanie odbyło się w Szczyrku (Polska) w dniach od 18.07.2013r. do 21.07.2013r.
Krótki opis:
„40 - lecie nadania praw miejskich Miastu Szczyrk – wymiana doświadczeń i rozwój dalszej współpracy”
realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Program Europa dla Obywateli 2007-2013
Europe For Citizens, Działanie 1 – Aktywni obywatele dla Europy, Poddziałanie 1.1 – Partnerstwo miast - Spotkania
mieszkańców miast partnerskich.
Głównym zamierzeniem projektu była aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego obejmująca wszystkie aspekty życia
społeczno – kulturalno - gospodarczego w gminach partnerskich.
Celem projektu było: upowszechnienie idei zjednoczonej Europy wśród uczestników projektu, a także wzmacnianie
tożsamości europejskiej, promowanie międzykulturowego dialogu, umacnianie pozycji obywateli w gminie, wspieranie rozwoju
kulturalnego.
Projekt miał na celu zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym, promując w ten sposób rolę społeczeństwa
obywatelskiego jako kluczowego czynnika wzmacniania spójności społecznej i gospodarczej Unii Europejskiej. Uczestnicy
projektu: 30 osób : Jászkisér (Węgry), Almese (Włochy), Zetel (Niemcy). Miasta partnerskie planują kontynuację wspólnych
działań w kolejnym roku w szczegolności uczestnictwo w podobnych projektach w dziedzinie tradycji i kultury.
Spotkanie obyło się w dniach 18 – 21 lipca 2013r.:
1 dzień - 18.07.2013r. (czwartek) –poświęcono na :
Przyjazd, zakwaterowanie, przywitanie gości z miast partnerskich, spotkanie z lokalnymi przedstawicielami NGO
oraz przedsiębiorcami, dyskusję: jak zachęcić młodzież w naszych gminach do wolontariatu, warsztat: zwiększenie
roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości.
2 dzień - 19.07.2013r. (piątek) poświęcono na:
Prelekcje: perspektywy rozwoju obywatelstwa UE, udział społeczności lokalnych w funkcjonowaniu UE -nasze
prawa, warsztaty: metody wspierania i promocji inicjatyw artystycznych i kulturalnych o zasięgu regionalnym,
krajowym i międzynarodowym, seminarium: prawa członków rodziny obywatela UE, uroczysta sesja Rady
Miejskiej w Szczyrku podczas której podpisano porozumienie o dalszej współpracy miast partnerskich.
3 dzień - 20.07.2013r. (sobota) poświęcono na:
Raj rowerowy, dyskusję: aktywizacja przedsiębiorstw lokalnych, dyskusja: miejsce i rola samorządu terytorialnego
w aspekcie członkostwa Polski w UE, uroczystości „Jakubowego Święta”, konkursy: na potrawy regionalne –
„Poznaj smaki naszych partnerów”, wiedzy o partnerach – „Poznaj tradycję naszych partnerów” – elementy ubioru,
rękodzieło, zwyczajach regionalnych „Poznaj kulturę naszych partnerów”.
4 dzień 21.07.2013r. (niedziela) poświęcono na:
Dyskusję: zapewnienie coraz lepszego dostępu do dóbr kultury osobom niepełnosprawnym oraz seniorom,
prezentacja fotografii i innych materiałów z dotychczasowej współpracy, warsztaty: metody diagnozowania potrzeb
lokalnych, podsumowanie dotychczasowej współpracy i plany na przyszłość, pożegnanie miast partnerskich i
wyjazd.
Osiągnięte cele:
Promocja dialogu kulturalnego i wzajemnego poznawania kultur i historii narodów Europy, stworzenie
warunków na poziomie lokalnym do wspierania działań, debat i refleksji związanych z obywatelstwem
europejskim i demokracją, wspólnymi wartościami, wspólną historią i kulturą, przybliżenie wartości UE
społeczności lokalnej, uświadomienie roli kultury jako czynnika ekonomicznego oraz czynnika integracji
społecznej i obywatelskiej na poziomie lokalnym, zapoznanie się z bogactwem i różnorodnością kultury
europejskiej oraz wspólnym dziedzictwem, Zwiększenie roli rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w
gminach partnerskich, przybliżenie Europy społeczności lokalnej poprzez propagowanie europejskich
wartości i osiągnięć z zachowaniem pamięci o jej historii.
Na stronie internetowej naszej gminy www.szczyrk.pl zostały umieszczone zdjęcia, prezentacje miast
partnerskich biorących udział w projekcie i inne materiały z przebiegu projektu.