Zapytanie ofertowe - Pozytywne Inicjatywy

Transkrypt

Zapytanie ofertowe - Pozytywne Inicjatywy
Puck, dn. 23.01.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski realizując wraz z
Lokalną Grupą Działania Małe Morze projekt „PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja
niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiot zamówienia: według kodu CPV 55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań
i konferencji, kod CPV 55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków,
kod CPV 55500000-5 - usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków,

Wynajem sali na konferencję dla 50 uczestników,

Catering w formie przerwy kawowej i zimnego bufetu.
2. Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Konferencja dnia 21 lutego 2013 roku,

Obiekt zlokalizowany w Gdańsku, Gdyni lub Sopocie.
3. Kryteria jakościowe zamówienia:

Obiekt, w którym będzie znajdować się sala konferencyjna, musi spełniać następujące
wymogi: został wybudowany lub wyremontowany nie dawniej niż 10 lat przed terminem
organizacji konferencji, zlokalizowany w Gdańsku, Gdyni lub Sopocie w promieniu do 10
km od dworca kolejowego, w przypadku hotelu, jego standard powinien spełniać nie
mniej niż 3 gwiazdki. Obiekt powinien posiadać zaplecze sanitarne dostosowane do liczby
uczestników: osobne toalety dla mężczyzn i kobiet, znajdujące się w bliskim sąsiedztwie
sali konferencyjnej.

Oferent powinien posiadać doświadczenie w organizacji konferencji, w tym z udziałem
mediów (minimum 5 konferencji w ostatnim roku, w tym minimum 1 z udziałem mediów).

Możliwość wcześniejszego dostarczenia i przechowania materiałów konferencyjnych.

Sala dostosowana do zgłoszonej liczby uczestników o powierzchni nie mniejszej niż 2 m2,
przypadające na uczestnika. Sala powinna być klimatyzowana z możliwością zaciemnienia
„PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
i zapewnienia oświetlenia sztucznego. Miejsca siedzące dla uczestników konferencji w
odpowiedniej ilości, ustawienie krzeseł teatralne, stół prezydialny z miejscami siedzącymi
dla 5 osób, widoczny dla każdego uczestnika, z każdego miejsca Sali.

Wyposażenie:

nagłośnienie: mikrofon stacjonarny przy stole prezydialnym, dwa mikrofony
mobilne (bezprzewodowe), nagłośnienie zapewniające dobrą słyszalność w
każdym punkcie sali,

laptop (komputer) z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym odczyt
plików prezentacji (.pptx), odczyt plików dokumentów (.docx) oraz łaczenie się z
siecią Internet i wyświetlanie stron www,

dostęp do sieci Internet (łącze przewodowe lub bezprzewodowe),

projektor multimedialny kompatybilny z laptopem (komputerem) oraz ekran do
wyświetlania obrazu z projektora (obraz na ekranie widoczny dla każdego
uczestnika, z każdego miejsca sali),

tablica suchoscieralna typu flipchart, flamastry (3 kolory: czarny, czerwony,
zielony) i gąbkę,

stół recepcyjny oraz krzesła przed salą umożliwiające prowadzenie rejestracji
uczestników i rozmieszczenia materiałów dla uczestników,


bezpłatna szatnia.
Obsługa techniczna - Wykonawca zapewni co najmniej jedną osobę do obsługi technicznej
na czas trwania konferencji, dostępną przynajmniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem
konferencji oraz w jej trakcie na wezwanie Zamawiającego.

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zapewni: oznakowanie sali konferencyjnej
oraz dojścia do sali, wykonane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, montaż
przekazanych przez Zamawiającego najpóźniej dzień przed rozpoczęciem konferencji rollupów.

W ramach świadczonej usługi cateringowej Wykonawca zapewni:

serwis kawowy wraz z zimnym bufetem w trakcie przerwy dla wszystkich
uczestników, w pomieszczeniu odrębnym od sali, w której prowadzona jest
konferencja: gorąca kawa, herbata (co najmniej 3 rodzaje herbat w torebkach),
cukier, cytryna do herbaty, mleko lub śmietanka do kawy, woda mineralna
gazowana i niegazowana, soki minimum dwa rodzaje po 0,3 litra na osobę, 120
gram ciasta domowego (własnego wypieku) na osobę, 150 gram mieszanych
„PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
owoców na osobę , ciastka kruche, różnorodne kanapki (zawierające między
innymi: 3 rodzaje pieczywa, łosoś wędzony, minimum 3 rodzaje wędlin, ser żółty,
pomidor, ogórek, rzodkiewki, sałata, i inne warzywa, minimum 4 kanapki na
osobę), sałatek (3-rodzaje, minimum 100 gram na osobę), przekąski 3-rodzaje

serwis gastronomiczny (przygotowanie, obsługa kelnerska, nakrycie stołów
(obrusy), zastawa porcelanowa i szklana oraz sprzątanie).

W zakresie wyżywienia Wykonawca zobowiązany jest do podania posiłków,
zgodnie z ramowym planem konferencji, zachowania zasad higieny i
obowiązujących
przepisów
sanitarnych
przy
przygotowaniu
posiłków,
przygotowania posiłków z pełnowartościowych, świeżych produktów z ważnymi
terminami przydatności do spożycia.

Zamawiający zakłada możliwość rejestracji audio-video (we własnym zakresie) przebiegu
konferencji w związku z powyższym Wykonawca powinien w proponowanej sali
konferencyjnej zapewnić warunki umożliwiające przeprowadzenie takiej rejestracji.
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o oferowaną cenę 100%.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zaznacza się, iż Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski i
Lokalna Grupa Działania Małe Morze nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązanie pomiędzy Lokalną Grupą Działania Małe Morze lub Centrum Doradztwa Europejskiego
EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Lokalnej Grupy Działania Małe Morze oraz Centrum Doradztwa Europejskiego EUROFUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związanych z
przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na: pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

Oświadczenie o braku powiązań (wzór w załączeniu),

Opis sal (wyposażenia/ standardów), które będą oddane do użytku zamawiającego,
„PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferta cenowa netto i brutto w PLN zawierająca informacje o:

cenie najmu sali konferencyjnej w terminie i czasie określonym przez Zamawiającego,

cenie za usługę cateringową,
5. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 06.02.2013, godzina 12:00.
6. Sposób złożenia oferty:
a) osobiście w sekretariacie - adres: ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck,
b) za pomocą przesyłki pocztowej (lub kurierem) na adres: ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck,
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail na adres: [email protected];
d) faxem na nr: 58-736-43-10.
7. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy kierować na adres email:
[email protected]
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
„PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
………………………………………………………
Miejscowość, data
………………………………………….
Nazwa i adres
OŚWIADCZENIE
Ja, ……………………………………… (imię i nazwisko) ……………………………………. niżej podpisany,
reprezentując…………………………………(nazwa
firmy)……………………………………
oświadczam,
iż ……………………………(nazwa firmy) ……………………………… nie jest powiązany z Lokalną Grupą Działania
Małe Morze oraz Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązanie pomiędzy ………………………………………(nazwa firmy)……………………………………… lub osobami
upoważnionymi
do
zaciągania
zobowiązań
w
imieniu
………………………………………(nazwa
firmy)………………………………………, a Lokalną Grupą Działania Małe Morze lub Centrum Doradztwa
Europejskiego
EURO-FUNDUSZ
s.c. A.Klusek, P.Kanarski lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub
osobami wykonującymi czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy, polegające w szczególności na: pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
……………….………………………………………
Podpis
„PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego