telefon:76/7544720 faks:76/75244725 interwencyjnej w trzech

Transkrypt

telefon:76/7544720 faks:76/75244725 interwencyjnej w trzech
zdnia26pażdziernika 2010 r. (poz. ..')
Załacznik nr 1
oznaczenie sprawy F/OG.261
-1 /1
DRUK ZP-PN
6
sĄD REJONOWY w Lf;cNICY
ul .Złolory js ka
59-220 Legnica
1
9
zamawt
PRoToKoŁ PosTĘPoWANlA W TRYBIE PRZETARGU NlEoGRANlczoNEGo
Protokół dotyczy:
'
zamówienia publicznego
E--urnowy-+arnowej
1
Zamawiający
Pełna nazwa (firma] zamawiającego:
sĄD REJoNoWYW LEGNICY
Adres:
uI.
59
ZŁoToRYIsKA 19
- 2,2O
LEGNICA
telefon:76/7544720 faks:76/75244725
e-mail
')
:
[email protected],gov.pl
Przcdmiot zamówienia
1. 0kreślenieprzedmiotuzamówienia:
Światlczenie usług w zakresie całodobowej ochrony realizowanei w formie
bezpośredniei ochrony fizycznej osób i mienia wraz ze wsparciem grupy
interwencyjnej w trzech obiektach Sądu Rejonowego W Legnicy,
zlokalizowanych przy ul.: Złotoryjskiei L9, ul' Andersa t2-I3 oraz Kościuszki13 w Legnicy.
i- Dopuszezone-łn gżliwgsć*kładan ia-efurŁezęeiewyeh
2"
WartośĆ
(nlożno wypełnić po otuarctu afert)
r zamówienia została ustalona na kwotę ok. 370.000 zł, co stanowi równowartośĆ87.576,o4 euro,
t -----*amówie#,-ł<tórj€+z.1mav'.Ęąey-zamłe+zrudz+e}ić-łff-eM€-€bol"ęzył+ał+ia-ułnowy+ałnel+e;
----*zost;łkrł*stalona-xa-ł<woę--.---*,-eo+ta+ołł'{+óvrngł'crarto5ć-_'---etrrą
i v,tyn'r-ł#a{tośepł.zewidyw.łnyeh--zamółvień--urupełniająeyeh--zestała-+rstalona--na_kwotę$oG*Ł-ęo
sta nowi_równowa'rtość'o;oo_eu r&
-'l*-_-jest{o-zamółnrienie-+łd#ełane-+ł-+zęseiaeh;-a--l'+a+tgce-{aziełanee€-ź.anłó+Aenia-zgstała.-u5+ałona:+}a
kwotę_-'''''------'-ł;'eo-stan#wnełff artość-ełłre
3.
Wartośćzamówienia Została ustalona w dniu 07'06.201'6r. na podstawie (wskazoć oclpowiedni clokument,
umoWy zawartej w 20L5r, oraz
przewidywanych zmian (bez uwzględnienia planowanejw2077r. stawki godzinowej L2,00złw
pIanowane koszty, koŚztorys inwestorski, progrom funkcjonalno-użytkowy)
Pl óyPdu^u uIIlUW LyWllIllPI awIlycrlJ.
4.
ZamÓwienie jest współfinansowane ze środków Unii.
nie
I
=]----+ak_udziaŁtyel.l.środków_w_wartośei.mmówłen
--r'l*-ra+r.rae}+
numer strony
1
{[email protected]ęrrełfm
i
ń}
ĘBri-He"lrińd
:#{-f;-(.}Eł('
łłłĄ
(po
dp
i
s
o
so
b
y
s po
rząd z aj ącej proto
k
oł)
np'

Podobne dokumenty