wzór uchwały w sprawie przyjęcia informacji rocznej o stanie

Transkrypt

wzór uchwały w sprawie przyjęcia informacji rocznej o stanie
WZÓR UCHWAŁY
W SPRAWIE PRZYJĘCIA INFORMACJI ROCZNEJ
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO
UCHWAŁA Nr........................................................................
Rada Powiatu........................................................................
z dnia ...................................................................................
w sprawie przyjęcia rocznej informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej
Na podstawie art. 12 pkt 9d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej
Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się roczną informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
.......................................................................
Przewodniczący Rady Powiatu
PRZEPISY USTAWOWE:
Na podstawie art. 12 pkt 9d ustawy o samorządzie powiatowym, do wyłącznej właściwości rady powiatu
należy dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpożarowego powiatu. Stosownie natomiast do art. 14 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej rada
powiatu (miasta) przynajmniej raz w roku rozpatruje informację komendanta powiatowego (miejskiego)
Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu (miasta na prawach powiatu) w zakresie
ochrony przeciwpożarowej.*