Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Transkrypt

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
10-045 OLSZTYN, UL.NIEPODLEGŁOŚCI 16
TEL. (0-89) 52-29-500
FAX (0-89) 52-29-505
Olsztyn, dnia 20.03.2012 r.
WT.0823/12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: zapytania ofertowego na promocję projektu pn. "Na Straży - II etap",
współfinansowanego z Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i
Transgranicznych Euroregionu Niemen
Zamawiający, tj. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie informuje, iż
w ramach danego zadania wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną
przez Wykonawcę:
Studio Reklamy Kasia.GIE Katarzyna Garbolińska
ul. Jagiellońska 50, 10-274 Olsztyn
za cenę brutto: 39.999,99 zł.
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.
759 ze zm.), do w/w wydatku nie stosuje się przepisów ustawy.
podpisał
Z-ca Warmińsko-Mazurskiego
Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej
mł. bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki

Podobne dokumenty