Uchwała Nr XXX/272/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 grudnia

Transkrypt

Uchwała Nr XXX/272/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 grudnia
Uchwała Nr XXX/272/2016
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 5 grudnia 2016 roku
w sprawie: likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta
Nowy Targ.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się
co następuje:
§ 1.
Z dniem 31 grudnia 2016 r. likwiduje się wydzielone rachunki dochodów własnych
utworzone dla jednostki budżetowej Przedszkole Nr 2 w Nowym Targu i dla jednostki
budżetowej Przedszkole Nr 4 w Nowym Targu.
§ 2.
Należności i zobowiązania wydzielonego rachunku dochodów własnych funkcjonującego
w jednostce budżetowej Przedszkole Nr 2 w Nowym Targu i w jednostce budżetowej
w Przedszkole Nr 4 w Nowym Targu, przejmują odpowiednio Przedszkole Nr 2 w Nowym
Targu i Przedszkole Nr 4 w Nowym Targu.
§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.
§ 4.
Z dniem 31 grudnia 2016 r. traci moc obowiązującą Uchwała nr XLVI/515/2010 Rady Miasta
Nowy Targ z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych miasta
Nowy Targ gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych
dochodów i ich przeznaczenia, oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych,
a także dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.