Zarządzenie Rektora nr 85_14 w sprawie powołania Rektorskiej

Transkrypt

Zarządzenie Rektora nr 85_14 w sprawie powołania Rektorskiej
Poznań, 3 września 2014 roku
DOP–0212–85/2012
Zarządzenie nr 85/2014
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 3 września 2014 roku
w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. przeprowadzania procedur
przetargowych dotyczących zbywania nieruchomości przez Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
Na podstawie § 42 ust. 4 pkt 1 i 9 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
i § 1 ust. 3 zarządzenia nr 13/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia
4 lutego 2014 roku w sprawie wdroŜenia procedury postępowania w sprawach zbywania
nieruchomości przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zarządza się, co następuje:
§1
Powołuje się Komisję Rektorską ds. przeprowadzania procedur przetargowych dotyczących
zbywania nieruchomości przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w składzie:
Przewodniczący
-
prof. dr hab. Piotr Konieczny
Członkowie
-
prof. dr hab. Zenon Woźnica
-
prof. dr hab. Wiesław Olek
-
mgr inŜ. Marek Klimecki
-
mgr Honorata Spychała
§2
Traci moc zarządzenie Rektora UP w Poznaniu nr 138/2012 z 29 października 2012 roku.
§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
Rektor
/-/
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak