W następnym numerze m - Centrum Europejskie Uniwersytetu

Transkrypt

W następnym numerze m - Centrum Europejskie Uniwersytetu
Spis treści
Od Redaktora
ARTYKUŁY
Bernhard Schloh
- Prezydencja Rady Unii Europejskiej
Artur Nowak
- Prawna ochrona środowiska naturalnego w Unii Europejskiej jako płaszczyzna wzajemnej
stymulacji przedsiębiorstw i instytucji prawotwórczych
Jacek Pietrucha
- Instytucjonalne dylematy przystąpienia do europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej.
Niemiecka debata w sprawie przyjęcia EURO
Stanisław Konopacki
- Dylematy federalizmu europejskiego
Jerzy Stańczyk
- Uwarunkowania bezpieczeństwa postsocjalistycznych krajów Europy Środkowej
Bogdan Góralczyk
- Republika Węgierska na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej
Jan Wendt
- Współpraca regionalna Polski w Europie Środkowej
Krzysztof Jasiecki
- Opinie liderów polskiej gospodarki o integracji ekonomicznej z Unią Europejską w okresie
preakcesyjnym
DOKUMENTY
- Informacja Komisji Europejskiej na temat procesu rozszerzenia Unii Europejskiej na
Wschód
- Wspólnotowe akty prawne dotyczące pierwszych trzech dziedzin objętych negocjacjami w
sprawie członkostwa Polski w UE
INFORMACJE I MATERIAŁY
- Centrum Dokumentacji Europejskiej, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie,
Magdalena Malanowicz
- Centrum Dokumentacji Europejskiej w Katowicach (uzupełnienie), Jacek Pietrucha
- Centre for European Studies, University of Limburg, Maastricht, Holandia, Agata
Dziewulska
- Polacy o Europie. Poglądy młodych liderów politycznych oraz ogółu społeczeństwa na
integrację z Unią Europejską, Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz
- Węgierski system instytucjonalny w procesie dochodzenia do członkostwa w Unii
Europejskiej, Bogdan Góralczyk
- Cudzoziemcy w Polsce, Katarzyna Głąbicka
POLSKIE STOWARZYSZENIE BADAŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (PECSA)
- Spotkanie przewodniczących narodowych ECSA oraz obrady Zgromadzenia Ogólnego
ECSA-World. Bruksela, 15 września 1998 r., Tadeusz Skoczny
- Czwarta międzynarodowa konferencja ECSA-World “Unia Europejska i EURO. Aspekty
ekonomiczne, instytucjonalne i międzynarodowe” (“The European Union and the EURO.
Economic, Institutional and International Aspects”). 17-18 września 1998 r., Bruksela, Zofia
Sokolewicz, Renata Stawarska, Andrzej Stępniak
- Posiedzenie Zarządu PECSA, Tadeusz Skoczny
BIBLIOGRAFIA EUROPEJSKA
- Recenzje i omówienia
- Bibliografia literatury polskiej z 1997 r.
CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
- Polsko-Holenderskie Podyplomowe Studia Europejskie, Anna M.Ostrowska
- Z życia Centrum Europejskiego. Działalność w drugim półroczu 1998, Olga Barburska
- Publikacje Programu Wydawniczego