REZYGNACJA Z CZŁONKOSTWA

Transkrypt

REZYGNACJA Z CZŁONKOSTWA
REZYGNACJA Z CZŁONKOSTWA
Ja,
NAZWISKO
IMIONA
niżej podpisana/y, członek Sekcji ESN
dobrowolnie rezygnuję z członkostwa w Stowarzyszeniu ESN Polska.
...................................................... , ..........................................., ……………...........................................................
MIASTO
DATA
WŁASNORĘCZNY PODPIS

Podobne dokumenty