Szkolenia IT • Kursy Komputerowe • Szkolenia

Transkrypt

Szkolenia IT • Kursy Komputerowe • Szkolenia
Umowy i kontrakty międzynarodowe
- zobowiązania firm na poziomie prawodawstwa UE
Przeznaczenie szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów zakupów i działów sprzedaży, menedżerów – handlowców.
Tematy zajęć
1. System prawa europejskiego
traktaty stowarzyszeniowe, rozporządzenia, dyrektywy, zalecenia i opinie
system prawa polskiego, stosowanie prawa UE.
2. Podmioty stosunków cywilnoprawnych
osoby fizyczne; osoby prawne; ułomne osoby prawne; przedsiębiorcy; konsumenci.
3. Sposoby reprezentacji
przedstawicielstwo; pełnomocnictwo; prokura; zawarcie umowy z osobą nieuprawnioną
reprezentacja spółek.
4. Badanie wiarygodności kontrahenta
Krajowy Rejestr Sądowy; Ewidencja Działalności Gospodarczej; Biura Informacji Gospodarczej.
5. Sposoby zawierania umów
oferta; przetarg; aukcja; negocjacje.
6. Panel biznesowy
7. Zasady zawierania umów
zasada swobody umów; umowy między przedsiębiorcami; umowy zawierane z konsumentem
forma zawarcia umowy; umowy zawierane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
wady oświadczenia woli.
8. Zawieranie umów handlowych w obrocie międzynarodowym
sposoby uzyskania informacji o kontrahencie
prawo właściwe dla kontraktu; język właściwy dla kontraktu
rozstrzyganie sporów wynikających z kontraktu.
9. Podstawowe elementy umów
podział umowy; podział „porządkowy” umowy
oznaczenie stron umowy oraz przedmiotu umowy
czas trwania umowy; prawa i obowiązki stron.
10. Dodatkowe postanowienia umowne
zadatek; zaliczka; odsetki; kara umowna; odstępne.
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia
Usystematyzowanie wiedzy w zakresie zawierania umów i kontraktów międzynarodowych.
Metoda szkolenia
Wykład
Prezentacja multimedialna
Dyskusja
Ćwiczenia praktyczne
Kod szkolenia PFK UIKM
Czas trwania
1 dni / 7 h
Poziom szkolenia Podstawowy
Copyright © Altkom Akademia S.A. • Infolinia 801 25 85 66 • www.altkomakademia.pl
Autoryzacja
1/1