(\214wiatope\263ka 3 izolacja pozioma )

Transkrypt

(\214wiatope\263ka 3 izolacja pozioma )
Światopełka 3 izolacja pozioma i pionowa ścian piwnic wraz z dociepleniem
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Światopełka 3 izolacja pionowa i pozioma ścian piwnic wraz z dociepleniem
1 KNR 4-01
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości m3
0212-01
do 15 cm - progi w dzrzwiach wejściowych do budynku szt 2
analogia
(0.40*1.10+0.40*1.38)*0.15
m3
2 KNR 2-31
0815-02
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z m2
płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - fragment starej
opaski od strony podwórza
3.5*0.5
m2
3 KNR-W 4-01 Rozebranie ścian z cegieł gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej ( m3
0348-02
ściana wolnostojąca od strony ogródka )
(6.30*2.00)*0.25
m3
Poszcz
0.149
RAZEM
0.149
1.750
RAZEM
1.750
3.150
RAZEM
3.150
4 KNR-W 4-01
0701-06
ściana od
frontu
ściana
szczytowa
ściana od
podwórza
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 ( lastrico na cokole )
(0.25+0.10+6.20+0.10+2.40+1.40+2.40+0.10+6.20+0.10+0.25)*1.25
m2
m2
24.375
3.66*1.25
m2
4.575
(12.55+1.20+1.55+2.68+3.15+3.50)*1.25
m2
30.788
5 KNR-W 4-01
0619-03
analogia
ściana od
frontu
ściany szytowe
ściana od
podwórza
oczyszczenie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni m2
ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych
6 KNR AT-03
0101-01
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m
( nawierzchnia bitumiczna od strony ulicy )
21
m
RAZEM
7 KNR AT-03
0104-01
(0.25+0.10+6.20+0.10+2.40+1.40+2.40+0.10+6.20+0.10+0.25)*1.25
m2
24.375
(12.40+10.80)*1.25
m2
29.000
(12.55+1.20+1.55+2.68+3.15+3.50)*1.25
m2
30.788
Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem
m2
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km ( nawierzchnia bitumiczna od strony
ulicy )
21.00*1.00
m2
84.163
21.000
RAZEM
21.000
21.000
RAZEM
21.000
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV
21.00*1.00*1.40
m3
m3
29.400
(12.40+10.80)*1.00*1.40
m3
32.480
(13.55+1.20+2.70+3.15+4.50)*1.00*1.40
m3
35.140
9 KNR-W 4-01
0737-01
analogia
ściana od
frontu
ściany szytowe
ściana od
podwórza
Oczyszczenie ścian z luźnych tynków, brudu, ziemi i zagrzybień szczotkami stalowymi
m2
(0.25+0.10+6.20+0.10+2.40+1.40+2.40+0.10+6.20+0.10+0.25)*1.40
m2
27.300
(12.40+10.80)*1.40
m2
32.480
(12.55+1.20+1.55+2.68+3.15+3.50)*1.40
m2
34.482
RAZEM
11 KNR BC-02
0101-02
ściana od
frontu
ściany szytowe
ściana od
podwórza
Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne m2
malowanie podłoża
94.262
m2
94.262
94.262
RAZEM
94.262
19.500
12.40+10.80
m
23.200
12.55+1.20+1.55+2.68+3.15+3.50
m
24.630
Norma STD Wersja 4.18a Licencja: 5653 dla Stargardzkie TBS Sp. z o.o.
97.020
RAZEM
Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej m
- iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 1 1/2 ceg.
0.25+0.10+6.20+0.10+2.40+1.40+2.40+0.10+6.20+0.10+0.25
m
-1-
59.738
RAZEM
8 KNR 4-01
0104-03
ściana frontowa
ściany szytowe
ściana od
podwórza
10 KNR BC-02
0128-01
Razem
Światopełka 3 izolacja pozioma i pionowa ścian piwnic wraz z dociepleniem
PRZEDMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
12 KNR-W 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów powłokowe bitumiczne na tynku m2
0603-05
szczelnym HYDROSTOP
kalk. własna
67.33*1.40
m2
13 KNR AT-31
0101-02
14 KNNR-W 3
0207-01
15 KNKRB 4-I
0111-08
Przyklejanie płyt styropianowych z polistyrenu estrudowanego XPS 50 o m2
gr.gr. 8 cm na ścianach na części podziemnej
27.30+32.48+34.482
m2
Izolacje pionowe ścian fundamentowych - warstwa ochronna termoizola- m2
cji z folii ochronnej
94.262
m2
Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 75-100 mm łączone metodą
wciskową - trzy piony kanalizacji deszczowej odsunięcie od ścian w
związku z dociepleniem budynku
9
m
szt.
17 KNR 4-01
0105-03
m3
18 KNR 2-02
0218-01
19 KNR 2-02
1219-03
szt.
m3
stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie
m3
betonu B-25 z wycieraczką stalową ocynkowaną - podest gr. 25 cm przed
wejściem od podwórza i od frontu budynku gr. 25 cm
(1.10*0.70*0.25)+(1.40*0.25*0.25)
m3
Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2
szt.
1
szt.
20 KNR-W 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 ( cokół bu0308-05
dynku )
2
szt.
21 KNR 0-26
0642-01
m2
Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie bez malowania (cokół budynku )
(0.25+0.10+6.20+0.10+2.40+1.40+2.40+0.10+6.20+0.10+0.25)*1.25
ściana od
frontu
ściany szy- (12.40+10.80)*1.25
towe
ściana od
(12.55+1.20+1.55+2.68+3.15+3.50)*1.25
podwórza
szt.
94.262
RAZEM
94.262
94.262
RAZEM
94.262
94.262
RAZEM
94.262
9.000
RAZEM
9.000
3.000
RAZEM
3.000
97.020
RAZEM
97.020
0.280
RAZEM
0.280
1.000
RAZEM
1.000
2.000
RAZEM
2.000
m2
24.375
m2
29.000
m2
30.788
RAZEM
22 KNR 2-31
0502-04
analogia
od szczytów
od podwórza
opaska z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
m2
(12.40+10.80)*0.50
(12.55+1.20+1.55+2.68+3.15+3.50)*0.50
m2
m2
23 KNR 2-31
0313-01
Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o
grubości 2 cm
Krotność = 2
21.00*1.0
m2
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
0.149
1.70*0.07
3.150
59.738*0.02
21.00*0.04
97.02*2%
94.262*0.02
m3
24 KNR 4-01
0108-09
poz. 1
poz. 2
poz. 3
poz.4
poz. 7
poz. 8
poz. 9
-2-
Norma STD Wersja 4.18a Licencja: 5653 dla Stargardzkie TBS Sp. z o.o.
Razem
67.330
m
16 KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wcisko0222-02
wych na trzech pionach deszczowych
3
Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
97.02
Poszcz
RAZEM
m2
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
84.163
11.600
12.315
RAZEM
23.915
21.000
RAZEM
21.000
0.149
0.119
3.150
1.195
0.840
1.940
1.885
RAZEM
9.278
Światopełka 3 izolacja pozioma i pionowa ścian piwnic wraz z dociepleniem
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
25 KNR 4-01
0108-10
26
Opis i wyliczenia
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 12
9.278
j.m.
m3
Wysypisko śmieci - składowanie odpadów
m3
9.278
m3
m3
Poszcz
Razem
9.278
RAZEM
9.278
9.278
RAZEM
9.278
1.000
RAZEM
1.000
kalk. własna
27
koszty zajęcia pasa drogowego i wykonania projektu zmiany organizacji
kalk. własna ruchu
1
-3-
Norma STD Wersja 4.18a Licencja: 5653 dla Stargardzkie TBS Sp. z o.o.
kpl.
kpl.