Płośnica, dnia 08 stycznia 2016 rok

Transkrypt

Płośnica, dnia 08 stycznia 2016 rok
Płośnica, dnia 08 stycznia 2016 roku
Wójt Gminy Płośnica
OŚ.6220.14.2016.JH
OBWIESZCZENIE
o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 63 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 203 r., poz. 1235 z późn. zm.)
zawiadamiam
strony postępowania, że na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.
zm.), oraz § 3 ust. 1 pkt 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r.
Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) w dniu 08 stycznia 2016 roku zostało wydane postanowienie
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni
o obsadzie 1950 szt. tuczników na działkach nr 236 i 237 w miejscowości Zalesie, obręb
geodezyjny Zalesie, gm. Płośnica, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 10 - Kodeks postępowania administracyjnego z treścią postanowienia znak:
OŚ.6220.14.2016.JH z dnia 08 stycznia 2016 roku można zapoznać się w Urzędzie Gminy
w Płośnicy, ul. Dworcowa 52, pokój nr 4.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Płośnica, wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy przy ul. Dworcowej 52 oraz przesłane sołtysowi wsi Zalesie celem
wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
Wójt Gminy Płośnica
/-/ Krzysztof Groblewski