Imię i nazwisko: Barbara Łyszczarz Temat rozprawy doktorskiej

Transkrypt

Imię i nazwisko: Barbara Łyszczarz Temat rozprawy doktorskiej
Imię i nazwisko:
Barbara Łyszczarz
Temat rozprawy doktorskiej:
Polskie
oraz
europejskie
prywatnoprawne
uregulowania prawa konsumenckiego a ekonomiczna teoria
prawa
Promotor:
Dr hab. F. Zoll, prof. UJ
_________________________________________________
Przedmiot badań:
Rozprawa ma na celu ustalenie, czy istnieje moŜliwość oraz uzasadnienie
zastosowania ekonomicznych metod badawczych w polskim prawie ochrony
konsumenta oraz pokazanie zastosowania tychŜe metod w odniesieniu do
rozmaitych mechanizmów ochrony konsumenta w polskim prawie cywilnym oraz w
prywatnoprawnych regulacjach europejskich.
Osiągnięte wyniki:
Pierwsza część pracy poświęcona została badaniom nad podstawami ekonomicznej
analizy prawa i konfrontacją tychŜe podstaw z ogólnymi zasadami cywilnego prawa,
w szczególności prawa umów, w zakresie ogólnego obrotu oraz w zakresie obrotu
konsumenckiego. Wynikiem tej części rozwaŜań jest wniosek, iŜ ekonomiczna
analiza prawa łączy w sobie wpływy myśli utylitarystycznej i liberalnej zarówno w
odniesieniu samych podstaw, jak i w zakresie konkretnych kryteriów oceny
efektywności ekonomicznej, jakie uŜywane są powszechnie do interpretacji norm
prawnych z punktu widzenia teorii ekonomicznej. Napięcie pomiędzy tymi dwoma
fundamentami ekonomicznej analizy prawa jest często ukrywane poprzez
zastosowanie długoterminowej albo krótkoterminowej perspektywy oceny,
prowadzącej do skrajnie odmiennych wniosków.
Zasady prawa cywilnego, w szczególności prawa umów w zakresie obrotu ogólnego
zasadniczo zbliŜają się do postulatów liberalnych. Odmiennie kształtuje się sytuacja
w odniesieniu do obrotu konsumenckiego. Z tego względu zastosowanie
ekonomicznych metod wykładni norm cywilnoprawnych poza obrotem konsumenckim
nie znajduje uzasadnienia w argumencie teleologicznym. W tym zakresie argument
ekonomiczny traktować moŜna jedynie jako realizację samodzielnego,
charakterystycznego dla teorii ekonomicznej, programu normatywnego.
Druga część pracy poświęcona jest zastosowaniom ekonomicznej teorii prawa dla
interpretacji norm prawa ochrony konsumenta w ramach poszczególnych
instrumentów tej ochrony. Za podstawę rozwaŜań słuŜy prawo polskie; w sytuacjach,
w których normy europejskiego prawa ochrony konsumenta moŜna potraktować jako
materiał porównawczy, sięgnięto równieŜ do tychŜe norm.

Podobne dokumenty