Ochotnicza Straż Pożarna w Mołodiatyczach

Transkrypt

Ochotnicza Straż Pożarna w Mołodiatyczach
Ochotnicza Straż Pożarna w Mołodiatyczach
Ochotnicza Straż Pożarna w Mołodiatyczach
Adres:
Mołodiatycze 84
22-554 Trzeszczany
Skład zarządu:
Mariusz Osika - Prezes
Edward Gąsior - Naczelnik
Krzysztof Jóźwiak - Sekretarz
Marian Kiecana - Skarbnik
Mieczysław Bieliński - Gospodarz
Adam Gajewski - Kierowca mechanik
Historia OSP Mołodiatycze
W 1949 roku wieś Mołodiatycze liczyła 140 numerów o zwartej
zabudowie. Wszystkie budynki zbudowane były z drewna i kryte były strzechą słomianą, a więc były
to konstrukcje łatwopalne, co powodowało częste straty na skutek pożarów. Wówczas na jednym z
zebrań wiejskich padła inicjatywa od mieszkańców aby powołać do życia jednostkę ochotniczej straży
pożarnej. W czerwcu 1949 roku w Mołodiatyczach powstała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
licząca 15 członków z następującym składem zarządu:
●
●
●
●
●
Prezez - Lis Piotr
Naczelnik - Poninkiewicz Jan
Sekretarz - Lis Stanisław.
Skarbnik - Sobczuk Mieczysław
Gospodarz - Mrugała Mikołaj
zdjęcie z 1985 roku
Od tego czasu już jako zorganizowana grupa brała udział w gaszeniu pożarów we wsi. W 1951 roku
Powiatowa Komenda Straży w Hrubieszowie przydzieliła jednostce sikawkę ręczną i kilka odcinków
węży gaśniczych. Również w tym roku zaczęto gromadzić materiały na budowę drewnianej
remizo-świtlicy. W 1952 roku Urząd Gminy w Mołodiatyczach przydzielił z Państwowego Funduszu
Ziemi plac pod budowę remizo-świetlicy, której budowę ukończono w roku następnym. Wykończono
jedynie garaż na sprzęt, świetlica nie została wykończona ponieważ wówczas zaczęto budować
typowe
remizo-świetlice z materiałów
ognioodpornych. W 1958 roku drewniany budynek remizo-świetlicy został sprzedany za 14 tysięcy
złotych i za uzyskane pieniądze zostały zakupione materiały budowlane na budowę nowej,
murowanej siedziby straży w Mołodiatyczach. W latach 1959-60 trwała budowa nowego budynku
remizo-świetlicy, który po ukończeniu służy mieszkańcom wsi jako ośrodek kultury. W 1960 roku
nastąpiła również modernizacja sprzętu gaśniczego w postaci wymiany s ikawki ręcznej na
motopompę typu M-800.
Rok 1961 był niezwykle ważnym w dziejach Jednostki. W roku tym przystąpiono do budowy 6
naturalnych zbiorników wodnych, zgodnie z hasłem Komendy Głównej Straży Pożarnych "W każdej
wsi woda do celów gaśniczych". Jednostka wywiązała się z tej idei znakomicie zajmując pierwsze
miejsce w konkursie ogłoszonym na to hasło, za co uzyskuje nagrodę w postaci samochodu typowo
gaśniczego. Na przestrzeni lat jednostka brała czynny udział w wielu zawodach pożarniczych na
szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju, uzyskując czołowe miejsca. W 1965 roku w dowód
uznania dla jednostki OSP za wkład pracy włożonej na odcinku rozbudowy szeregów OSP, budowy
remizo-świetlicy, zapobiegania pożarom dokonuje się wymiana wozu bojowego na typ GSBM.
35-lecie istnienia jednostki obchodzone było w 1983 roku i z tej okazji oraz w dowód
uznania mieszkańcy wsi przy pomocy środków z
Banku Spółdzielczego w Trzeszczanach ufundowali sztandar, który został wręczony na uroczystości
obchodów jubileuszu 35-lecia. W 1984 roku za całokształt działalności na rzecz rozwoju kultury w
środowisku wsi Mołodiatycze oraz za godną i zaangażowaną pracę społeczną w szeregach
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mołodiatyczach Naczelnik druh Poninkiewicz Jan został odznaczony
przez Zarząd Główny Związku OSP w Warszawie Złotym Znakiem Związku OSP.
W 1999 roku uroczyście obchodzono jubileusz 50-cio lecia powstania straży pożarnej. (galeria
zdjęć) Podczas polowej mszy św. odprawionej przez ks. kan. Grzegorza Świtalskiego Proboszcza
Parafii w Trzeszczanach poświęcono sztandar. W 2000 roku Sekretarz, a zarazem kronikarz OSP w
Mołodiatyczach druh Bernat Jerzy został odznaczony przez Zarząd Główny Związku OSP RP w
Warszawie Złotym Znakiem Związku OSP. Natomiast 4 maja 2003 roku Jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mołodiatyczach została uroczyście odznaczona Srebrnym Medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa. Jednostka ta regularnie uczestniczy w gminnych zawodach pożarniczych z licznymi
sukcesami. W dniu 28 maja 2006r. strażacy zajęli IV miejsce, natomiast młodzieżowa drużyna
dziewcząt zajęła III miejsce, co jest sukcesem młodych "strażaczek" W 2007 roku w zawodach
pożarniczych młodzieżowa drużyna strażacka zajęła pierwsze miejsce, reprezentując jednocześnie
naszą gminę na zawodach powiatowych, w których to chłopcy zajęli trzecie miejsce.