wniosek o przyznanie grantu na projekt badawczy

Transkrypt

wniosek o przyznanie grantu na projekt badawczy
Załącznik nr 1 do uchwały nr III/74 Senatu Państwowej
WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
z dnia 17 października 2007 r.
WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU NA PROJEKT BADAWCZY
A. Dane wnioskodawcy
Tytuł projektu
Wnioskodawca
(imię i nazwisko, tytuł, stopień
naukowy, wydział)
Adres zamieszkania
wnioskodawcy
Telefon, e-mail:
B. Dane ogólne
Planowany termin zakończenia
realizacji projektu
(nie później niŜ do 31 grudnia roku
w którym realizowany jest grant)
Planowane nakłady (wg kalkulacji)
Słowa kluczowe
C. Opis projektu (proszę zachować układ jak niŜej)
1. Cel projektu - jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest jego istotą, co uzasadnia podjęcie tego problemu,
jakie przesłanki skłaniają wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu?
2. Istniejący stan wiedzy w zakresie tematu badań - jaki wkład wniesie rozwiązanie postawionego problemu do dorobku danej
dyscypliny czy w kraju i w świecie jest to problem nowy czy kontynuowany i w jakim zakresie weryfikuje utarte poglądy
i dotychczasowy stan wiedzy?
3. Metodyka badań - co stanowi podstawę warsztatu wnioskodawcy i jak zamierza rozwiązać postawiony problem, na czym
będzie polegać analiza i opracowanie wyników badań, jakie urządzenia (aparatura) zostaną wykorzystane w badaniach, czy
wnioskodawca ma do nich bezpośredni dostęp i umiejętność obsługi?
4. Co będzie wymiernym, udokumentowanym efektem podjętego problemu - zakładany sposób przekazu i upowszechnienia
wyników (publikacje w czasopismach, materiałach konferencji krajowych i zagranicznych, monografie, nowe patenty i „knowhow”, nowe metody i urządzenia badawcze).
D. Harmonogram wykonania projektu
l.p
Nazwa zadania badawczego
Termin realizacji*
od.......... do ..........
Przewidywane koszty
(zł)
RAZEM:
* proszę podać w miesiącach
Legnica, dnia .....................
....................................................
(podpis wnioskodawcy)
D. Opinia promotora (w przypadku realizacji pracy doktorskiej)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................
data i podpis
E. Opinia Dziekana
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
..........................................................
data i podpis
KALKULACJA PROJEKTU BADAWCZEGO
Załącznik nr 2 do uchwały nr III/74
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Tytuł projektu:
Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy
z dnia 17 października 2007 r.
Rodzaj kosztów
Nakłady
1. Materiały biurowe
2. Usługi obce
3. Udział w konferencjach krajowych:
a) opłata konferencyjna
b) koszty dojazdu
c) koszt publikacji (gdy stanowią dodatkowy koszt)
4. Udział w konferencjach zagranicznych
a) opłata konferencyjna
b) koszty dojazdu
c) koszt publikacji (gdy stanowią dodatkowy koszt)
5. Wynagrodzenie* z pochodnymi pracowników technicznych, pomocniczych, ankieterów
Koszty razem:
* nie więcej niŜ 30 % całkowitych kosztów projektu
Legnica, dnia ...............................
(podpis wnioskodawcy)
ZAŁĄCZNIK DO KALKULACJI PROJEKTU BADAWCZEGO
Uzasadnienie planowanych kosztów:........................................................................................................... .......................................... ................
..................................................................................................................................................................... .......................................... ................
..................................................................................................................................................................... ......................................... ................
..................................................................................................................................................................... ......................................... ................
Szczegółowy wykaz
Ad. 1 Wykaz planowanych zakupów materiałów biurowych
Ad. 2 Wykaz planowanych usług zewnętrznych (rodzaj usługi, wykonawca)
Ad. 3 Konferencje krajowe (termin, miejsce, organizator)
Ad. 4 Konferencje zagraniczne (termin, miejsce, organizator)
Ad.5 Rodzaj prac, wykaz pracowników, kwoty wynagrodzeń oraz rodzaj umowy (dzieło/zlecenie)
Legnica, dnia ...............................
(podpis wnioskodawcy)