Łódź, dn. 14 czerwca 2016 r. ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W

Transkrypt

Łódź, dn. 14 czerwca 2016 r. ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W
Łódź, dn. 14 czerwca 2016 r.
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W PRZETARGU PROWADZONYM
NA PODSTAWIE ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO
W PRZEDMIOCIE ZAOPATRZENIA ORGANIZATORA W AKCESORIA WSKAZANE
W § 2 NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU „MAŁY MISTRZ”
Nazwa i adres Zamawiającego:
Łódzki Szkolny Związek Sportowy
Adres: ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
Telefon (42) 630-73-41, 630-73-45; 630-73-46.
Fax (42) 630-73-42.
Tryb postępowania: przetarg na podstawie art. 70(1) Kodeksu Cywilnego
Sposób uzyskania szczegółowej informacji o warunkach: strona internetowa: www.lszs.pl (ze względu na
brak możliwości przebudowania strony Organizator pozostawił ten rodzaj dostępu, co nie wpływa na tryb
postępowania, które toczy się w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego).
Przedmiot zamówienia – AKCESORIA SPORTOWE – CAŁY PAKIET (bez podziału na zadania).
Sprawa NR: 1/MAŁY MISTRZ/2016 .
Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2016r..
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena 70%
Jakość 30%
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Łódzkim Szkolnym Związku Sportowym ul. Żeromskiego 115 , 90-542 Łódź,
księgowość , parter pok. Nr 1, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 22 czerwca 2016 r. do godziny 10.00 ( liczy się termin fizycznego wpływu oferty)
Miejsce i termin otwarcia ofert:
w Łódzkim Szkolnym Związku Sportowym ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź, sala konferencyjna,
parter, pok. 1 A
dnia 22 czerwca 2016 r. o godzinie 10.15
Termin związania z ofertą: 30 dni ( od ostatecznego terminu składania ofert).
Osoby uprawnione do udzielania informacji:
Anna Latocha - Janiak
(42) 630-73-41, 630-73-45; 630-73-46.
Dyrektor Biura
Mariusz Kuświk