PROTOKÓŁ NR 117/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Komentarze

Transkrypt

PROTOKÓŁ NR 117/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu
PROTOKÓŁ NR 117/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
w dniu 11 kwietnia 2013 r.
Proponowany
porządek:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu.
4. Sprawy finansowe
5. Informacja na temat zadań realizowanych przez PZD.
- umowa na budowę mostu Cisek-Bierawa
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad.1 Pan Starosta Artur Widłak, powitał zebranych i stwierdził prawomocność posiedzenia
Zarządu Powiatu. Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Ad.2 Pan Starosta przedstawił porządek posiedzenia i poinformował Zarząd, że w związku z
otrzymaniem wniosku o zwołanie Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu chciałby wnieść
dodatkowy punkt. Na tej Sesji, która ma się odbyć w najbliższy poniedziałek będzie
głosowane przyjęcie rezygnacji Pana M. Piaseckiego z członka Zarządu a z tą rezygnacją
przestaje istnieć Zarząd gdyż w składzie 2 osobowym nie ma quorum. Uważa, że powinni
dziś podjąć uchwałę o zwołaniu Sesji nadzwyczajnej poświęconej uzupełnieniu składu
Zarządu.
Ksero wniosku Radnych Powiatu w załączeniu do protokołu.
Pan Starosta powiedział, że składa wniosek, aby spróbowali Zarząd reaktywować i uzupełnić
go o 2 Członków Zarządu i Wicestarostę. Powiedział, że na dzień 17 kwietnia br Pan
Dyrektor PZD ma być gotowy do podpisania umowy na most Cisek-Bierawa. Jest jeszcze
sprawa wyboru Dyrektora SP ZOZ-u i też nie będzie można tego zrobić i dlatego uważa, że
taka uchwałę powinni podjąć i ma nadzieje, że wszyscy zagłosują za zwołaniem Sesji
nadzwyczajnej poświęconej uzupełnieniu składu Zarządu.
Pan Starosta poddał pod głosowanie wniosek, „Kto jest za zwołaniem nadzwyczajnej Sesji
poświęconej wyborom do składu Zarządu”. W wyniku głosowania przy dwóch głosach „za” i
jednym głosie „wstrzymującym” (M. Piasecki) wniosek został przyjęty. Wniosek został
podpisany i uruchomiona procedura.
1
Ksero wniosku w załączeniu do protokołu
Ad.6 W związku z przybyciem na posiedzenie Zarządu p.o. Dyrektora SP ZOZ-u Pana
Andrzeja Mazura Zarząd postanowił przejść do tematów SP ZOZ.
p.o. Dyrektor Pan A. Mazur poinformował obecnych o zakończeniu audytów w SP ZOZ.
Powyższe informacje znajdą się na Biuletynie Informacji Publicznej SP ZOZ-u. Rzecznik
prasowy sporządzi również obszerną notatkę, którą przekaże dziennikarzom – główne tezy,
jakie są zawarte w tych raportach z audytu. Podobnie z raportem z PIP-u po zamazaniu
danych osobowych również ukarze się w BIP-ie.
.
Następnie uzupełniając informacje o sytuacji finansowej jednostki na dzień 5 kwietnia br.
powiedział, że wartość zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku była ponad 10 milionów
złotych. Zapłacono za 2012 rok – 4 miliony zł, więc stan zobowiązań z ubiegłego roku
wynosi 6 milionów zł, ale przybyło 5 milionów w pierwszych 3 miesiącach tego roku plus
ponad milion zł niezafakturowany, czyli stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług
mimo spłacenia są nadal takie, jakie były.
Ponadto pan Dyrektor poinformował członków Zarządu, że nie zostało rozwiązane
postępowanie mające na celu wybór podmiotu, który obsługiwałby sanitarki i samochody
służbowe na ten rok. Było 9 ofert. Wszystkie negatywne ze strony zakładów usługowych.
Żadna firma nie chce świadczyć im usług z powodu, że wiedzą, że są niewypłacalni. Ma
informację od urzędników, że w ubiegłym roku jedna firma splajtowała z powodu nie
zapłacenia należności przez SP ZOZ.
Pani Skarbnik zwróciła się do Dyrektora z zapytaniem - „Co z budową lądowiska?” na co pan
dyrektor odpowiedział, że około miesiąca temu wysłał pismo do Przewodniczącego Rady
Powiatu, do Pana Starosty do Zarządu, że są gotowi, ale ma opinie prawną, że on nie
powinien uruchamiać inwestycji, pomimo że jest do tego gotowy. Dlatego wysłał pismo, aby
uzyskać odpowiedź - nawet negatywną. Chce mieć ślad, że rozmawiał z organem
założycielskim. Nawet gdyby otrzymał odpowiedź negatywna to i tak podjąłby jakąś decyzję,
którą uważałby za słuszną dla ZOZ-u. Nie otrzymał odpowiedzi ani od Rady Powiatu ani od
Zarządu. Powiedział, że są gotowi od 6 lutego do uruchomienia inwestycji.
Pan adwokat M. Semeniuk powiedział: „nie może”.
Dyrektor Pan A. Mazur podkreślił, że nie jest to zarzut tylko informacja - odpowiedź na
pytanie. Do ustawowego terminu odpowiedzi brakuje jeszcze kilku dni.
Pan Starosta powiedział, że jest opinia, że p.o. Dyrektor nie powinien podejmować tego typu
decyzji tylko prowadzić bieżącą działalność.
Pan Dyrektor wyjaśnił, że są zabezpieczeni, co do udziału w kontrakcie na przyszły rok, gdyż
mają lądowisko zastępcze na boisku „Odry” i w momencie, kiedy rozpoczną inwestycje mają
poinformować o tym pogotowie lotnicze w Warszawie. Przyjedzie wówczas ekspert i
wyznaczy lądowisko, które jest w tej chwili na boisku, jako zastępcze i mogą brać udział w
konkursie, jeżeli budowa będzie trwała. Powiedział, że nie wyraża żadnej opinii tylko
informuje, i powtórzył, że w momencie, kiedy uruchomią budowę lądowiska, które już
2
powinni mieć mają zaprosić na wizje przedstawiciela Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z
Warszawy, który jak potwierdzi, że procedura budowy lądowiska jest w toku wyznaczy
lądowisko zastępcze, które będzie mogło być podstawą do aplikacji o kontrakt na
ratownictwo medyczne na SOR na przyszły rok - spełnimy warunki do przystąpienia do
konkursu.
Pan Starosta powiedział, że czyta wniosek o zwołanie Sesji nadzwyczajnej podpisanej
również przez Pana M. Piaseckiego i jest zdziwiony, że nie zadecydowali o uzupełnienie
składu tylko jest rezygnacja Pana M. Piaseckiego. Nie ma wtedy Zarządu a to jest działanie
wbrew rozstrzygnięciu nadzorczemu Wojewody, który wezwał Radę, aby uzupełnić skład a
tymczasem Rada ma podjąć przeciwstawne decyzje, czyli zamiast uzupełnić skład to chce
zlikwidować Zarząd, bo w składzie dwu osobowym nie może istnieć – nie ma quorum.
Radny Pan J. Gładysz powiedział, że chce wyraźnie powiedzieć do protokołu: „Z Panią
Tomik, co się dzieje to jest po prostu cyrk to, co robi pewne ugrupowanie moim zdaniem.
Dobrze pamiętam wydarzenia z odwołania Pani Wicestarosty gdzie nikt jej nie zmuszał ani
nikt jej nie wskazywał żeby tego dnia opuściła. Spakowała się, siedziała tutaj do dwunastej.
Pamiętam, bo nawet następnego dnia tutaj pracownice socjalne o tym wspominały. A
następnego dnia, bo byłem dzień, dwa dni później w Starostwie codziennie Pani Tomik
przychodziła i żądała wydania natychmiast świadectwa pracy i byłem świadkiem tych rzeczy.
Następnie podjęła pracę w Urzędzie Miasta. Ja na przykład, jeżeli sprawa dotyczy mojego
interesu prawnego a wiele rzeczy było takich: czy mogę być w radzie nadzorczej, Zarządzie,
czy też zostałem bezprawnie odwołany z pracy to ja się tym interesuje. Czytam sobie ustawy
patrze, jakie mam prawa, korzystam z terminów, z odwołań i tak dalej. Nagle Panią Tomik
oświeciło. Prawdopodobnie taką mam hipotezę, że przy odwołaniu Pana Piaseckiego nagle
pewne osoby zorientowały się, że nie dopełniły pewnych rzeczy 3 miesiące temu i stąd całe
takie larum i zamieszanie.”
Ad.4 Następnie Pani Skarbnik przedstawiła i omówiła projekty poniższych uchwał
finansowych, które kolejno w wyniku głosowania przy 3 głosach „za” jednogłośnie zostały
podjęte:
- Uchwała Nr 117/484/2013 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
na 2013 rok – dotacja z Gminy Pawłowiczki na udzielenie pomocy finansowej w zakresie
prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu w 2013 roku.
- Uchwała Nr 117/485/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego na 2013 rok – w związku z decyzjami podjętymi na Zarządzie w dniu
06.03.2013r oraz na wnioski podległych jednostek dokonano zmian w planie wydatków
bieżących budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok.
- Uchwała Nr 117/486/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego na 2013 rok
Uchwały w załączeniu do protokołu.
3
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła sprawę, która ciągnie się od ubiegłego roku a jest w
kompetencji Rady Powiatu – była w wydatkach niewygasających kwota 6.000,00zł i wiąże
się z „Aktualizacją Powiatowego Programu Ochrony Środowiska Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019, Prognoza
oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska”. W roku ubiegłym
mieliśmy niewłaściwe daty i w nazwie zadania Urząd Marszałkowski nie zaopiniował
pozytywnie tej naszej aktualizacji. W związku z tym do końca marca skoro środki nie zostały
z rachunku środków niewygasających wydane przeszły one na dochody tego roku. Będą
zaplanowane po stronie dochodów, jako dochody z lat ubiegłych w uchwale na najbliższej
Sesji już z prawidłową nazwą i datami zaplanowany wydatek. Powiedziała, że to jest
informacja dla Zarządu na podstawie pisma Wydziału Ochrony Środowiska..
Pani Skarbnik przedstawiła również prośbę Powiatowego Urzędu Pracy o zwiększenie
budżetu o kwotę 2.897,00zł z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzeń pracowników
oddelegowanych do wykonywania zadań w ramach Projektu „PO Klucz do biznesu 2”.
Zarząd jednogłośnie postanowił uruchomić na ten cel środki z rezerwy ogólnej – zostaną
przygotowane zmiany do podjętej już uchwały.
Pan M. Piasecki zapytał o środki na rezerwie, na co Pani Skarbnik odpowiedziała, że z
rezerwy dużo nie wydaliśmy. Mamy tam też część środków z przeznaczeniem dla oświaty, ale
rezerwy ogólnej prawie w ogóle nie uruchamialiśmy.
Pani Skarbnik powiedziała, że Pan Prezydent postanowieniem przesunął nam termin
związany ze złożeniem korekty deklaracji i podpisami przez dwóch członków Zarządu. My
się z tym nie zgadzamy i pismo już w tej sprawie wysłaliśmy. Także nie skorzystamy z
przedłużenia terminu do 8 maja br. sprawa dotyczy złożenia deklaracji korygujących, nie jako
Starostwo Powiatowe, lecz Powiat natomiast Starostwo Powiatowe płaci podatki i są to
wydatki bieżące związane z obowiązkiem wynikającym z posiadania mienia (podatek od
nieruchomości). Złożyliśmy deklaracje korygujące, gdyż okazało się, że od gruntu pod
hospicjum i park oraz gruntu przed Urzędem Pracy powinniśmy zapłacić podatek twierdzi
komórka podatkowa Urzędu Miasta. Myśmy się z częścią zgodzili a z częścią nie. W
międzyczasie wypłynął problem, że w postępowaniu podatkowym kierownik działu podatków
stwierdzi, że jest to gospodarowanie mieniem i powinno podpisywać pisma i deklaracje
podatkowe dwóch członków Zarządu. My stoimy na stanowisku, że to nie jest
gospodarowanie mieniem tylko są to zwykłe wydatki bieżące i obowiązki wynikające z
posiadanego mienia. Powiedziała, że konsultowała to w innych Powiatach i również uważają,
że wystarczy jeden podpis Starosty, który reprezentuje w tym przypadku Powiat na zewnątrz.
Kolejne pismo przedstawione przez Panią Skarbnik z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczyło
prośby o:
- zmianę przewidzianych w Projekcie Planu finansowego na 2013 rok środków
przeznaczonych na dokończenie przystosowania budynku urzędu i przeniesienie kwoty
31.331,00zł z „Zakup usług remontowych” na „Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych” w związku z dokończeniem przystosowania budynku Powiatowego Urzędu
Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do zaleceń pokontrolnych PIP
4
- dodatkowe środki na dokończenie przystosowania budynku urzędu do zaleceń
pokontrolnych w kwocie 35.553,00zł
Zarząd postanowił uruchomić brakującą kwotę na ten cel z wolnych środków. Sprawę
przekazano do dalszej realizacji do Wydziału Finansowo-Budżetowego celem ujęcia w
projekcie uchwały.
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła i omówiła przygotowane następujące dokumenty:
- Bilans łączny jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na
dzień 31 grudnia 2012 roku
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia
2012 roku – przed wyłączeniem
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia
2012 roku
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku
Pani Skarbnik zwróciła się o pytania do przedstawionych dokumentów.
Pan M. Piasecki stwierdził, że jest 10% spadek wartości. Na co Pani Skarbnik odpowiedziała,
że największa amortyzacja i umorzenie było w PZD - 23.119.048,35zł.
Pan Starosta powiedział, że w chwili obecnej amortyzacja dróg jest większa niż nakłady,
które ponosimy, dlatego wartość majątku maleje.
W związku z brakiem pytań Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu o podpisanie
dokumentów.
Zestawienia w załączeniu do protokołu.
Ponadto Pani Skarbnik przekazała następujące pisma:
- Starostwa Powiatowego w miejscu z prośbą o dokonanie zmian w planie wydatków jak w
załączonym piśmie.
- pismo firmy DAMEN SHIPYARDS Koźle informujące o wpłaceniu na nasze konto
bankowe kwoty 3.500,00zł z przeznaczeniem na rzecz Funduszu Wsparcia Policji.
Pisma w załączeniu do protokołu.
Ad.3 Pan Starosta poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Nr 116 z
dnia z dnia 27 marca 2013 roku. W wyniku głosowania przy 3 głosach „za” protokół został
przyjęty jednogłośnie. Następnie przeszedł do głosowania przyjęcie protokołu z posiedzenia
Zarządu Nr 116a z dnia 28 marca 2013roku. W wyniku głosowania przy 3 głosach „za”
protokół został przyjęty jednogłośnie.
5
Ad.5 Na posiedzenie Zarządu przybył Dyrektor PZD Pan Arkadiusz Kryś oraz Kierownik
Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej Pan Piotr Kramarz.
Pan Dyrektor PZD poinformował Zarząd, że obecnie łatają dziury na drogach we własnym
zakresie. Przedłużająca się zima pokrzyżowała im plan prac, przygotowują również przetarg
na remonty cząstkowe, aby zrobić część napraw w ramach remontów cząstkowych.
Zarząd w sprawie przejęcia piasku, który znajduje się na terenie przeznaczonym pod
lądowisko dla helikopterów postanowił, że piasek ma zostać przejęty z Urzędu Miasta
protokolarnie przez CKPIU w Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem np. na: boisko do
siatkówki, plaże na Szkwał lub stanowisko do wyciągania kajaków. Pan Dyrektor jednostki
został o tym powiadomiony telefonicznie.
Pan Dyrektor PZD poinformował, że w tej chwili ogłaszają przetarg na „powodziówki” i jutro
ma zostać zamieszczony. Mają termin do końca maja, aby wyłonić wykonawcę. Załatwili już
przyczepę na „Paczera”. Ogłaszają przetarg na „paczera” a przesunięcie planowanego
ogłoszenia spowodowane jest zmianą ustawy o zamówieniach publicznych i pracownicy byli
na szkoleniu – jest kwestia dwóch tygodni i będzie załatwiony temat. Czeka na pismo Gminy
Bierawie odnośnie dofinansowania budowy chodnika i zmiany zakresu rzeczowego prac.
Pani Sekretarz poinformowała, że na dzisiejszy Zarząd wpłynęło pismo z Gminy Bierawa w
sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Mickiewicza w Bierawie – I etap.
Gmina zadeklarowała swój 20% udział finansowy z kwoty kosztorysu pomniejszony o
poniesione koszty tj. wykonanie dokumentacji projektowej. Po zakończeniu postępowania
przetargowego zostanie podpisane stosowne porozumienie z Gminą Bierawa. Zarząd w
wyniku głosowania jednogłośnie zaakceptował i przekazał sprawę do Wydziału FinansowoBudżetowego do dalszej realizacji i przygotowania zmiany zakresu na Sesję oraz do PZD.
Pismo w załączeniu do protokołu.
Na pytanie Pani Skarbnik, która część chodnika ma być budowana Pan Dyrektor wyjaśnił, że
będzie wykonywany I etap - od centrum Bierawy w kierunku boiska (około 340m).
Następnie Pan Dyrektor przedstawił informacje na temat ich działania odnośnie budowy
mostu Cisek-Bierawa:
- po przetargu został wyłoniony wykonawca, który w tej chwili wysłał gwarancje należytego
wykonania umowy plus ubezpieczenie ryzyk budowlanych.
- dziś dzwoniła przedstawicielka firmy z informacją, że chcą w poniedziałek wysłać mailem
harmonogram rzeczowo finansowy, którzy muszą na 3 dni przed podpisaniem umowy
przedstawić i musimy go zaakceptować. Planowano podpisanie umowy na 17 kwietnia br.
Pan Starosta powiedział, że w tym przypadku musieliby zrobić jeszcze jedno posiedzenie
Zarządu żeby zaakceptować warunki zawarte w harmonogramie rzeczowo finansowym.
Pan Dyrektor powiedział, że jest to kwestia rozliczenia wszystkich wydatków w okresie
rozliczeniowym. W harmonogramie mają być określone transze, terminy płatności oraz
6
zakres robót. Jeśli propozycji nie zaakceptują mają prawo odesłać ją do poprawki i wówczas
ta umowa musiałaby być podpisana w późniejszym terminie.
Pan Starosta powiedział, że w tym przypadku musiałby odbyć się Zarząd w poniedziałek rano
jeszcze przed Sesją. Ma jednak obawy czy zdążą to przeanalizować.
Pan Dyrektor PZD i Kierownik PCIEG określili, że w przypadku, gdy nie będzie błędów w
harmonogramie potrzebują ok. godziny na przeanalizowanie. Dokumenty zostaną przekazane
do radcy prawnego PZD celem zaopiniowania (karty gwarancyjne, ubezpieczenie ryzyk).
Pan Starosta zwrócił się z pytaniem do M. Piaseckiego: „Jak się nie wyrobią na poniedziałek
to co ?” na co Pan M. Piasecki odpowiedział „Zobaczymy.”
Pan Starosta powiedział, że jeśli uda się uzupełnić skład Zarządu to nie będzie problemu
gorzej będzie, jeśli się nie uda.
Pan M. Piasecki zwrócił się do Pana Dyrektora z propozycją, aby zobowiązać firmę do
przygotowania harmonogramu na piątek, aby mogli na spokojnie usiąść do tego.
Pani Skarbnik zwróciła się do Pana Piotra Kramarza: czy w kontekście pisma Urzędu
Marszałkowskiego, które otrzymali taką umowę mogą podpisać?
Pan P. Kramarz odpowiedział, że to pismo nic nie rozsądziło i trzeba mieć cywilną odwagę.
Pan Starosta stwierdził, że chronologia powinna być taka: najpierw powinna być podpisana
umowa z Urzędem Marszałkiem a dopiero potem z wykonawcą.
Pani Skarbnik zapytała, jakie jest zagrożenie?
Pan P. Kramarz powiedział, że to są pieniądze tylko na ten projekt, jest to projekt
indykatywny i nie ma listy rezerwowych. Nie ma nikogo, kto mógłby ten projekt zrealizować
i nie ma takiej opcji. Jest domniemanie, że to zostanie wykonane, bo musi być wykonane
gdyż jest to uchwała Rady Ministrów. Urząd Marszałkowski musiałby zwrócić te pieniądze
Radzie Ministrów do budżetu państwa.
Pani Skarbnik potwierdziła, że również rozmawiała z Urzędem Marszałkowskim i uzyskała
informację, że jeśli pieniądze zostaną nie mogą być przeznaczone na nic innego.
Pan Kierownik PCIEG powiedział, że Ministerstwo zadecyduje, na co pozostałe środki
przeznaczy.
Pan P. Kramarz powiedział, że chciałby poinformować Zarząd, kiedy jest spodziewany termin
podpisania umowy z Marszałkiem, bo nikt o to nie pyta. Powiedział, że nie wcześniej niż 10
lipca br. a wynika to z procedury zmiany ZRID-u decyzji Wydziału Budownictwa i
Architektury, która zajmie około 2 miesięcy od momentu, w którym decyzja, która ją
poprzedza będzie ostateczna a ona nie jest jeszcze wydana. Powiedział, że chciałby, aby to
było zapisane w protokole.
7
Następnie Pani Sekretarz przedstawiła pismo Wójta Gminy Reńska Wieś z prośbą o
zwiększenie kwoty dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 2.000,00zł w
związku z poniesieniem większych niż zakładano wydatków na zimowe utrzymanie dróg
powiatowych na terenie gminy. Zarząd postanowił na ten cel przeznaczyć środki z rezerwy
ogólnej i przekazał sprawę do dalszej realizacji do Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz
do wiadomości PZD.
Pismo w załączeniu do protokołu.
Następnie Pan P. Kramarz przedstawił pismo Dyrektora CKPIU z prośbą o zapewnienie
środków w wysokości 1.898,61zł brutto potrzebnych do rozstrzygnięcia postępowania
przetargowego pn. „Wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego i
Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu w nowoczesne stanowiska do kształcenia w zawodach
elektrycznych i budowlanych”. Jest to brakująca kwota po przetargu gdyż oferty były wyższe
niż dostępna kwota. Zarząd postanowił brakującą kwotą uruchomić z rezerwy celowej i
przekazał do Wydziału Finansowo-Budżetowego do dalszej realizacji.
Pismo w załączeniu do protokołu.
Pan Dyrektor A. Kryś zwrócił się do Zarządu z prośbą o zabezpieczenie kwoty 4.018,61zł na
zakup 2 procesorów do parkometrów. Z uwagi na wysokie koszty napraw, ekonomicznie
uzasadnione byłoby zakupienie nowych procesorów. Zarząd wyraził zgodę na zakup dwóch
parkometrów, ale ze środków bieżących PZD. Sprawę przekazano do dalszej realizacji do
Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz do PZD.
Pismo w załączeniu do protokołu.
Członek Zarządu Pan M. Piasecki zaproponował, aby zatrudnić np. na prace interwencyjne
osobę, która sprawdzałaby uiszczanie opłat za parking na ul. Wojska Polskiego.
Pan Dyrektor PZD zadeklarował, że skontaktuje się w tej sprawie z Dyrektorem Powiatowego
Urzędu Pracy w celu rozeznania możliwości zatrudnienia.
Następnie Pani Sekretarz poinformowała Zarząd o udzielonych odpowiedziach do Wójta
Gminy Bierawa w sprawie „Ćmokowego Dołu” oraz Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w
sprawie wskazania trzech inwestycji, które będą miały wpływ na rozwój subregionu.
Pisma w załączeniu do protokołu.
Pan Dyrektor PZD zwrócił się o środki w wysokości 7.380,00zł na wykonanie analizy stanu
technicznego sygnalizacji świetlnej wraz z ewentualnym jej przeprogramowaniem na
skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ul. 1Maja i ul. Miłą. Powiedział, że były rozważane
możliwości zamontowania „sekundników” bądź monitoringu na skrzyżowani, co jest drogie i
nie poprawia bezpieczeństwa. Zarząd jednogłośnie postanowił uruchomić na ten cel środki z
rezerwy ogólnej w wnioskowanej wysokości. Sprawę przekazano do dalszej realizacji do
Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz do PZD.
Pismo w załączeniu do protokołu.
8
Członkowie Zarządu postanowili, że na kolejnym posiedzeniu w dniu 17 kwietnia zajmą się
sprawą podpisania porozumienia z Urzędem Miasta odnośnie przebudowy skrzyżowania na
al. Jana Pawła II. Na posiedzenie Zarządu zostaną zaproszeni: z Urzędu Miasta Zastępca
Prezydenta Miasta Pani Ewa Stawska –Bąk, Pan Marek Mazurkiewicz – Kierownik Wydziału
Zarządzania Drogami, Przewodniczący Komisji Urbanistyki, Architektury i Środowiska
Naturalnego - Pan Zbigniew Barszcz oraz Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i
Bezpieczeństwa Powiatu Pani M. Tudaj.
Pan Dyrektor A. Kryś powiedział, że jest jeszcze sprawa, z jaką zwrócił się Urząd Miasta w
Kędzierzynie-Koźlu a mianowicie zbycia w formie darowizny na rzecz Powiatu
nieruchomości stanowiącej drogę położoną w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Żabienieckiej w
obrębie ewidencyjnym Kłodnica, oznaczonej jako działki nr 223 km. 5, 771/1 km. 6 oraz
nieruchomości będącej drogą, oznaczonej jako działka nr 798/5 km. 6. Wyjaśnił, że ul.
Jagiellońska jest jedną z dróg powiatowych, która nie spełnia kategorii drogi powiatowej i jest
planowana do przekazania do Urzędu Miasta. Zbycie działek na rzecz Gminy KędzierzynKoźle związane jest z racjonalną polityką zarządzania drogami. PZD przygotuje odpowiedź
do Urzędu Miasta.
Pisma w załączeniu do protokołu.
Ad.6 Zarząd postanowił, że tematem podziału działki nr 2227/8 z karty mapy 13 o pow.
0.6717 ha stanowiącej własność Powiatu w użyczeniu SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu (teren
szpitala) zajmie się na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
Pismo w załączeniu do protokołu.
Następnie Pani Sekretarz przedstawiła pismo SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu informujące o
dochodach uzyskanych z umów najmu i dzierżawy za I kwartał 2013 roku, które wynoszą
54.783,40zł (na dzień 31.03.2013r wpłynęło 56.459,38zł) SP ZOZ zamierza tą kwotę
przeznaczyć na dofinansowanie realizowanych aktualnie inwestycji. Zarząd wyraził zgodę i
przekazał sprawę do Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej celem udzielenia odpowiedzi.
Pismo w załączeniu do protokołu.
Pan Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zwrócił się do Zarządu
Powiatu o wyrażenie zgody na zakup z pozycji Publikacje wspomagające działania,
planowanie i procesy decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym i obronie cywilnej nagród
książkowych dla laureatów konkursu plastycznego na szczeblu powiatowym pt. „Twoja
wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”. Szacunkowy koszt
zakupu wyniesie około 600zł. Zarząd wyraził zgodę - w ramach środków PCZK. Sprawę
przekazano do dalszej realizacji do Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz do PCZK.
Pismo w załączeniu do protokołu.
Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem odnośnie odmowy
umorzenia należności z tytułu opłat za pobyt w DPS w Kędzierzynie-Koźlu. Członkowie
Zarządu w wyniku głosowania przy 2 głosach „za” i jednym głosie „wstrzymującym”
9
(Starosta) podjął Uchwałę Nr 117/487/2013 w sprawie odmowy umorzenia należności
pieniężnych Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.
Uchwała w załączeniu do protokołu.
Następnie Pani Sekretarz przedstawiła następujące projekty Uchwał na Radę Powiatu
przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Domu Pomocy Społecznej w
Kędzierzynie-Koźlu.
- w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Poszerz swoje możliwości nr
POKL.07.01.02-16-001/08 na lata 2013-2014 w ramach Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zarząd postanowił powyższe projekty przekazać do Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
oraz na Sesję.
Projekty w załączeniu do protokołu.
Pan Starosta zwrócił się z zapytaniem do Pani Sekretarz odnośnie pracy Komisji Statutowej
Rady Powiatu i zmianami do statutu. Pani Sekretarz odpowiedziała, że planowane jest
spotkanie Komisji, na którym zapozna się z uwagami radców prawnych. Po naniesieniu uwag
statut wróci do radców i po zaakceptowaniu zostanie przekazany do Komisji Rady Powiatu a
następnie na Sesję Rady Powiatu. Najprawdopodobniej dopiero na czerwiec.
Na posiedzenie Zarządu przybyła Kierownik Wydziału Oświaty Pani R. Scheit oraz
podinspektor Pani A. Pałosz.
Pani Kierownik przedstawiła prośbę Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 w
Kędzierzynie-Koźlu z prośbą, aby niewykorzystane środki z odwołanego Spotkania
Muzykujących Rodzin przeznaczyć na wspólną organizację IV Konkursu Fletowego Syrinx.
Zarząd w związku z tym, że została podjęta uchwała o podziale środków nie wyraził zgody na
dokonanie zmian i przekazał sprawę do Wydziału Oświaty celem udzielenia odpowiedzi.
Pismo w załączeniu do protokołu.
Wydział Oświaty w związku z realizacją umowy o współpracy Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego z Uniwersytetem Wrocławskim – Instytut Konfucjusza zwrócił się o
zabezpieczenie w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2013 rok środków na
zakwaterowanie lektora języka chińskiego w wysokości 455,00zł za okres trwania umowy.
Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie kwoty z rezerwy celowej i przekazał do dalszej
realizacji do Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz do Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury
Fizycznej i Promocji.
Pismo w załączeniu do protokołu.
10
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu zwrócił się do Zarządu
Powiatu z informacją o podpisaniu nowej umowy wynajmu sal lekcyjnych do celów
edukacyjnych z Społeczną Akademią Nauk w Łodzi na okres trzech lat. Minimalna płatność
400zł (sekretariat) a docelowo płatność wyniesie 4.000,00zł miesięcznie pod warunkiem
wykonania pełnego naboru słuchaczy.
Pismo w załączeniu do protokołu.
Dyrektor I LO w Kędzierzynie-Koźlu przesłał również zaproszenie do II etapu
Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2012”. Dyrektor sugeruje nie
przystępowanie do konkursu z uwagi na znaczne koszty uczestnictwa – 7.000,00zł + VAT.
Jest to program, który ma na celu promowanie podejmowania różnych działań w samorządach
dla upiększania otoczenia poprzez budynki, parki, skwery. Wykorzystaliśmy pierwszy
nieodpłatny etap. Zarząd przekazał sprawę do Wydziału Oświaty celem udzielenia
negatywnej odpowiedzi.
Pismo w załączeniu do protokołu.
Następnie Kierownik Pani Renata Scheit przekazała podziękowanie Zespołu Szkół Nr 3 oraz
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dla Starostwa za ufundowanie nagród dla
uczestników VI Międzyszkolnego Turnieju Języka Niemieckiego.
Podziękowanie w załączeniu do protokołu.
Pani Kierownik przedstawiła również prośbę Pani Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 o
rozszerzenie zakresu w ramach przyznanej kwoty na II etap zadania „Termomodernizacja
dachu z wymianą pokrycia w budynku oświatowym Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców
Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu na opłacenie inspektora nadzoru. Wydział pozytywnie
zaopiniował wniosek dyrektora szkoły. Jednostce przyznano ze zgromadzonych środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 410.000,00zł. Ustalono, że w wyniku
przeprowadzonego przetargu inwestycja zostanie wykonana za kwotę 370.000,00zł. Pozostała
wolna kwota 40.000,00zł, która umożliwia opłacenie inspektora nadzoru. Zarząd wyraził
zgodę na rozszerzenie zakresu do wysokości 2% wartości przetargowej.
Pisma w załączeniu do protokołu.
Następnie Pani Kierownik przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok
2013 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, maksymalnej kwoty
dofinansowania oraz specjalności i form dokształcenia, na które dofinansowanie może być
przyznane. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Kędzierzyn-Koźle pozytywnie zaopiniowali projekt powyższej uchwały. Członkowie
Zarządu w wyniku głosowania przy 3 głosach „za” jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr
117/488/2013 w sprawie ustalenia na rok 2013 planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat
11
Kędzierzyńsko-Kozielski, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form
kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.
Uchwała i opinie w załączeniu do protokołu.
Pani Kierownik przedstawiła projekty uchwał Rady Powiatu:
- w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 3 w
Kędzierzynie-Koźlu.
- w sprawie założenia ponadgimnazjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej specjalnej nr 4 w
Kędzierzynie-Koźlu
- w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4 do Zespołu Szkół
Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu, ul. I. Krasickiego 10.
Zarząd postanowił przekazać projekty uchwał do zaopiniowania do Komisji Edukacji i
Promocji.
Projekty uchwał w załączeniu do protokołu.
Rozdano członkom Zarządu „Sprawozdanie dot. realizacji Powiatowego programu Opieki
nad zabytkami Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2011-2014, za okres od
31.01.2011r – 31.01.2013r” celem zapoznania i na kolejnym posiedzeniu Zarządu powrócą do
tematu.
Pani R. Scheit przedstawiła notatkę służbową podinspektora Wydziału Oświaty Pani Alicji
Pałosz informującą, o dokonaniu ponownych weryfikacji danych stanowiących podstawie
przyznania Powiatowi subwencji ostatecznej na rok 2013 i stwierdziła, iż Liceum
Ogólnokształcące WZDZ dla Dorosłych w kolumnie 3 w kategorii „publiczna/niepubliczna”
organ prowadzący określił status szkoły, jako publiczna a z dokumentów wynikało ze szkoła
posiada status szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej, co zmienia stan
prawny szkoły oraz zasady ustalania subwencji oświatowej dla tego typu jednostki oraz
zasady dotowania kosztów kształcenia 1-go ucznia. Dokonanie korekty danych w SIO
spowoduje zmniejszenie wysokości należnej Powiatowi subwencji oświatowej o kwotę
16.515,00zł. Zarząd po zapoznaniu z informacją przekazał sprawę do dalszej realizacji do
Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji.
Notatka w załączeniu do protokołu.
Pani Kierownik poinformowała Zarząd, że zwróciła się na piśmie do Kuratorium w sprawie
WZDZ-tu – jak przemianowaną szkołę traktować.
Pani A. Pałosz poinformowała Zarząd, że będą pisać o środki z rezerwy gdyż pojawiła się
możliwość pozyskania środków na dostosowanie szkół dla uczniów niepełnosprawnych.
W związku z pismem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w KędzierzynieKoźlu o dokonanie zmian w planie finansowym na 2013 rok w celu zabezpieczenia środków
12
finansowych na dokształcanie nauczycieli w ramach studiów wyższych Zarząd postanowił
powyższą sprawę przekazań celem zaopiniowania do Wydziału Oświaty.
Pismo w załączeniu do protokołu.
Pani Kierownik R Scheit poinformowała Zarząd o spotkaniu w Żegludze z Panią europoseł
Danutą Jazłowiecką. Tematem spotkania było zorganizowanie w 2014 roku
międzynarodowego przeglądu orkiestr dętych i jubileuszu 40-lecia naszej orkiestry. W
spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych firm oraz Urzędu Miasta i Kuratorium
Zaproponowano wstępnie termin przeglądu na 19 -21 wrzesień. Przewidują udział 8 orkiestr
(400 osób z orkiestr) – przewidywany udział w imprezie około 1.000 osób. Żegluga ma
przygotować wstępny kosztorys imprezy i zorganizować kolejne spotkanie.
Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu w sprawie użyczenia terenu pod lądowisko na
podstawie umowy użyczenia. Właścicielem terenu jest Powiat i nie jest to pełna forma tak jak
do tej pory przekazujemy mienie ZOZ-owi. Do tej pory wszystkie grunty i nieruchomości,
które przekazywaliśmy ZOZ-owi były w formie Uchwały Zarządu przekazane w nieodpłatne
użyczenie na podstawie ustawy o, ZOZ-ach czyli, jako kapitał założycielski i wówczas ZOZ
może je wciągnąć do ewidencji księgowej i płacić wszystkie opłaty. Zwróciła się o wyrażenie
zgody, aby z lądowisko przekazać jak inne nieruchomości. Temat zostanie również
przedstawiony na Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Infrastruktury i
Bezpieczeństwa. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przygotowanie stosownej uchwały.
Członkowie Zarządu podpisali zgodę Panu M. Majewskiemu reprezentującemu firmę
TECHMAR na wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na terenie
działek 2225/5, 2226/12 należących do Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Na podstawie
umowy dzierżawy powierzchni parkingowych nr 216/X/12 z dnia 16.10.2012 (umowa
dzierżawy powierzchni parkingowej z SP ZOZ)
Kopia zgody w załączeniu do protokołu.
Ad.7 Na tym Pan Starosta zakończył 117 posiedzenie Zarządu Powiatu.
Protokołowała
K. Pocałuń
STAROSTA
mgr Artur Widłak
13