Zaproszenie do negocjacji - na dostawę i usługi procedura

Transkrypt

Zaproszenie do negocjacji - na dostawę i usługi procedura
Miejski Urząd Pracy
Karola Szymanowskiego 6
25-361 Kielce
Znak sprawy:
RZP/24/7/2009/SW
Kielce, 2009-07-14
Zamówienie z wolnej ręki
na Switch zarządzalny, 8x 10/100 RJ-45, 2x slot SFP / RJ-45, stackowalny IP,
desktop (Edge-corE ES3510) Moduł SFP 1x 1000 Mbps LC SM, 20 km,TX: 1310
nm (WO-SSL-1213-020K)
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia z
wolnej ręki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)
Zatwierdzono w dniu: 2009-07-14
Podpis na oryginale
mgr Halina Czerniak
Istotne Warunki Zamówienia
Switch zarzadzalny, 8x 10/100 RJ-45, 2x slot SFP / RJ-45, stackowalny IP, desktop (Edge-corE ES3510)
Moduł SFP 1x 1000 Mbps LC SM, 20 km,TX: 1310 nm (WO-SSL-1213-020K)
Zamawiający:
Miejski Urząd Pracy
Karola Szymanowskiego 6
25-361 Kielce
Tryb udzielenia zamówienia:
Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zamawiający zaprasza do
przystąpienia do postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki:
Atel Electronics
Oleska 121
45-231 Opole
Opis przedmiotu zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest Switch zarzadzalny, 8x 10/100 RJ-45, 2x slot SFP /
RJ-45, stackowalny IP, desktop (Edge-corE ES3510) Moduł SFP 1x 1000 Mbps
LC SM, 20 km,TX: 1310 nm (WO-SSL-1213-020K).
Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 7 dni od daty udzielenia
zamówienia
Warunki udziału w postępowaniu:
1.2 W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca niewykluczony na podstawie art.
24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z
2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania
określone w Zaproszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą:
1.3 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:
a: W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą
są:
1 mgr inż. Waldemar Smulczyński - p.o. Starszy specjalista tel. (041)
3406031
b: W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z
Wykonawcą są:
1 mgr inż. Bohdan Łabęcki - Kierownik Ośrodka Partnerstwa
Współpracy i Rozwoju tel. (0-41) 3406066
Istotne postanowienia umowy:
1.4 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do
niniejszego Zaproszenia.
Termin składania oferty:
1.5 Siedziba zamawiającego (59), dnia 2009-07-21 o godzinie 11:00
Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
Nr
1
2
Nazwa dokumentu / wzoru:
Wzór oferty na dostawy
Wzór do SIWZ(wzór)
Strona: 2/2