Gdańsk, dnia 16.07.2013r. dot. postępowania o udzielenie

Transkrypt

Gdańsk, dnia 16.07.2013r. dot. postępowania o udzielenie
Gdańsk, dnia 16.07.2013r.
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - numer nadany przez
zamawiającego ZP/14/2013, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200
tys. EURO na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz kamer na
potrzeby pracowni dydaktycznej Galeria ruchu powstającej
w ramach projektu „Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby
naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych” oraz dostawa sprzętu
komputerowego i multimedialnego na potrzeby wystaw powstających w ramach
projektu „Centrum Hewelianum. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w
Gdańsku. Etap IB”, finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.), zamawiający w odpowiedzi na
pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę – udziela
następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
lp
Pytanie wykonawcy
1. Monitor dotykowy 19” - 24 szt.
W punkcie 1.2 dotyczącym minimalnych
parametrów technicznych jest natomiast
zapis: „przekątna ekranu 22”. W związku z
tym dostawy monitorów o jakiej wielkości
ekranu oczekuje Zamawiający?
Wyjaśnienia zamawiającego
Zamawiający oczekuje dostawy monitorów o
wielkości ekranu 22”. Zamieszczenie zapisu
monitor dotykowy 19” jest omyłką pisarską, w
treści opisującej parametry techniczne
monitorów zawarte są wymagania dotyczące
monitora o przekątnej 22”. Zamawiający
wyjaśnił już tę kwestię poprzez wprowadzenie
zmiany w SIWZ.
Czy zamawiający dopuszcza inne gniazdo
wejściowe niż DVI (HDMI lub D-Sub)? Jeśli Zamawiający dopuszcza zastosowanie gniazd
nie, czy dopuszczalne jest zastosowanie DVI lub HDMI z przejściówką DVI
przejściówki?
do HDMI.
Jaka będzie grubość szkła i w jaki sposób
będzie klejona szyba, za którą będzie
montowany monitor? W jaki sposób
Zamawiający przewiduje montaż monitorów
dotykowych? Czy szyba będzie ruchoma?
Pylon, w którym ma być zamontowany ekran
dotykowy
wykonany
jest
ze
szkła
bezpiecznego, klejonego o grubości ok. 12
mm i słupa ze stali nierdzewnej montowanego
kotwionego do podłogi i sufitu. Szyba/tafla
szklana będzie nieruchoma. Monitor będzie
zamontowany do otworu w tafli szklanej za
pomocą ramki (gumowej, plastikowej)
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013
CENTRUM HEWELIANUM
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDAŃSKA
ul. Gradowa 6
80-802 Gdańsk
tel. 058 300 08 42, fax 058 742 15 13
www.hewelianum.pl
Strona
„Dysk SDD 60GB” Nie ma na rynku Zamawiający dopuszcza zastosowanie dysku
dostępnych dysków SDD. Czy zamiast dysku w technologii SSD o pojemności nie mniejszej
SSD Zamawiający dopuszcza zastosowanie niż 60GB.
dysku HDD o pojemności większej niż
60GB?
1
2. Komputer mini - 20 szt.
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie Zamawiający dopuszcza zastosowanie złącza
innego złącza niż DVI np. HDMI? Jeśli nie, HDMI z przejściówką HDMI do DVI.
czy można zastosować przejściówkę?
Zamawiający dopuszcza zastosowanie
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie
niezintegrowanej karty sieciowej WLAN
niezintegrowanej karty sieciowej WLAN, ale o parametrach nie gorszych niż określone w
w pełni spełniającej wymogi specyfikacji?
specyfikacji.
3. Głośniki - 24 komplety
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie głośników wbudowanych w monitor.
głośników wbudowanych w monitor?
4. Komputer stacjonarny PC - 1 szt.
Zamawiający wymaga zastosowania dysku w
„Dysk SDD 60GB” Nie ma na rynku technologii
SSD
o
pojemności
dostępnych dysków SDD. Czy zamiast dysku nie mniejszej niż 60GB
SSD Zamawiający dopuszcza zastosowanie
dysku HDD o pojemności większej niż
60GB?
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie Zamawiający dopuszcza zastosowanie złącza
innego złącza niż DVI np. HDMI? Jeśli nie, HDMI z przejściówką HDMI do DVI.
czy można zastosować przejściówkę?
5. Wydajny komputer mini - 3 szt.
Zamawiający
dopuszcza
zastosowanie
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie niezintegrowanej karty sieciowej WLAN
niezintegrowanej karty sieciowej WLAN, ale o parametrach nie gorszych niż określone w
w pełni spełniającej wymogi specyfikacji?
specyfikacji.
dysk: mSata SSD 128 GB; szybkość odczytu Zamawiający wymaga zastosowania dysku w
min. 450 MB/s, zapisu: 175 MB/s technologii SSD.
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie
dysku HDD?
Strona
2
Złącza: HDMI, Display Port, USB 3.0, Lan, Zamawiający dopuszcza zastosowanie złącza
mSATA – Czy można Zamawiający HDMI z przejściówką HDMI do DVI, USB
dopuszcza zastosowanie innych złącz? Czy 3.0, LAN.
można zastosować przejściówkę?
Dysk powinien znaleźć się wewnątrz
Czy dysk mSATA ma być na zewnątrz
obudowy.
obudowy ?
Zamawiający
dopuszcza
wyposażenie
Karta dźwiękowa podłączana przez port USB komputera w zewnętrzną kartę dźwiękową
- Co zamawiający ma na myśli?
podłączaną do portu USB.
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013
CENTRUM HEWELIANUM
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDAŃSKA
ul. Gradowa 6
80-802 Gdańsk
tel. 058 300 08 42, fax 058 742 15 13
www.hewelianum.pl
6. Ekrany LCD 42” - 2 szt.
W treści SIWZ w pkt. 6.2 opisującym
parametry monitora 42”, Zamawiający nie
wymaga, aby ekrany były dotykowe, w
związku z czym nie wymaga również nakładki
dotykowej
Zamawiający
dopuszcza
zastosowanie
niezintegrowanej karty sieciowej WLAN
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie o parametrach nie gorszych niż określone w
niezintegrowanej karty sieciowej WLAN, ale specyfikacji.
w pełni spełniającej wymogi specyfikacji ?
8. Zestaw: Kamera z obiektywem - 1 szt.
Zamawiający, wymagając przetwornika o
parametrze 1/3 cala, miał na myśli rozmiar
przetwornik ⅓ cala - Co Zamawiający ma na przekątnej
fizycznego
przetwornika
myśli ?
(CCD,CMOS) zainstalowanego w kamerze.
9. Zestaw: Projektor multimedialny i akcesoria. Zamawiający dopuszcza zastosowanie
wbudowanego zasilacza.
Konwerter VGA do HDMI - 1 szt. Czy
Zamawiający dopuszcza obudowę z tworzywa
zasilacz musi być zewnętrzny ?
sztucznego.
Czy obudowa koniecznie musi być metalowa
?
10. Zestaw: Projektor ultra-krótko ogniskowy i
Zamawiający dopuszcza projekcję w
folia projekcyjna - 1 kpl.
technologii DLP.
Zamawiający pisze “monitor dotykowy”,
“sterowniki Windows lub równoważne” ale
nic nie wspomina o nakładce dotykowej. Jeśli
monitor ma być wyposażony w nakładkę
dotykową w jakie mają być jej parametry?
7. Komputer typu all in one - 4 szt.
11
Czy Zamawiający dopuszcza system
operacyjny Windows 8 ?
Zamawiający wymagał komputerów o
podanych wymiarach na potrzeby rozwiązań
projektowych budowy stanowisk, dopuszcza
się jednak użycie komputerów o nieco
większych
rozmiarach,
lecz
nie
przekraczających wymiarów: 225 mm x 240
mm x 80 mm,
ze względów potrzeb
projektowych stanowisk.
Zamawiający
nie
dopuszcza
operacyjnego Windows 8
systemu
Strona
3
12
Technologia
projekcji
DLP.
Czy
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej
technologii projekcji ?
Czy
zamawiający
dopuszcza
użycie
komputerów o nieco większych rozmiarach,
ale doskonale mieszczących się w obudowie
infokiosku (dotyczy komputerów mini oraz
wydajnych komputerów mini)?
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013
CENTRUM HEWELIANUM
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDAŃSKA
ul. Gradowa 6
80-802 Gdańsk
tel. 058 300 08 42, fax 058 742 15 13
www.hewelianum.pl