REGULAMIN Ligi MTB Grand-Prix Gołdapi sezon 2015 / 2016

Transkrypt

REGULAMIN Ligi MTB Grand-Prix Gołdapi sezon 2015 / 2016
REGULAMIN
Ligi MTB Grand-Prix Gołdapi
sezon 2015 / 2016
1. Organizator:
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
2. Miejsce zawodów:
• Las Kumiecie, ul. Świerkowa, Gołdap
3. Roczniki i dystanse:
• dziewczęta i chłopcy 2006 i mł. - dyst.1000 m z podziałem na kategorie wiekowe
• dziewczęta i chłopcy 2005 – 1997 – dyst.1500 m z podziałem na kategorie wiekowe
• kobiety i mężczyźni 1996 i st. - dyst. 5 km i 10 km z podziałem na kategorie wiekowe
4. Kategorie wiekowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
K1 i M1 – 2007 i mł. (druga klasa i mł.)
K2 i M2 – 2006 – 2005 (trzecia i czwarta klasa)
K3 i M3 – 2004 – 2003 (piąta i szósta klasa)
K4 i M4 – 2002 – 2000 (gimnazjum)
K5 i M5 – 1999 – 1997 (ponadgimnazjalna)
K6 i M6 – 18 – 30
K7 i M7 – 31 – 40
K8 i M8 – 41 – 50
K9 i M9 – 51 i st.
5. Terminy rzutów Ligi MTB:
26 września – I rzut
10 października – II rzut
7 listopada – III rzut
16 kwietnia – IV rzut
14 maja – V rzut Ligi
11 czerwca – VI rzut Ligi
6. Punktacja:
•
•
punkty za I miejsce 11pkt. II – 10pkt. III – 9pkt. IV – 7pkt. ....X – 1pkt.
do końcowej klasyfikacji indywidualnej będzie liczyło się pięć najlepszych wyników
7. Nagrody:
•
•
Nagrody przyznawane będą tylko w kategoriach wiekowych
Nie nagradzamy w kat. OPEN. W przypadku pozyskania nagród rzeczowych, nagrody zostaną
rozlosowane wśród uczestników.
8. Postanowienia końcowe:
• zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
• każdy uczestnik startuje na własnym rowerze i winien mieć obowiązkowo kask ochronny na głowę
• osoby nieletnie muszą posiadać pisemna zgodę rodziców lub opiekuna z udział w zawodach
• sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny zawodów
9. Zasady ubezpieczenia:
1. każdy uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za
sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w
tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki
ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi zgłoszenia oznacza, że
Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i
dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci
Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub
wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego
ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym
śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w zawodach z wyjątkiem wypadków
spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.
2. Ubezpieczenie. Zawody ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek
ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku,
odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą
wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Zawodach. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają
to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu
zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania
innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty
medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny
i paramedyczny obsługujący zawody, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała,
poniesionych w związku z obecnością lub udziałem uczestnika w zawodach.
ORGANIZATOR