Odpowedź na pytania Modyfikacja SIWZ

Komentarze

Transkrypt

Odpowedź na pytania Modyfikacja SIWZ
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W GORZOWIE WLKP.
SEKCJA
DS. Z A M Ó W I E Ń
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kwiatowa 10
REGON: 210221508
ZP- 1/10
PUBLICZNYCH
nr tel. (095) 721-14-41;36;48;50;56
nr fax. (095) 721-14-35
NIP: 599-10-07-312
Gorzów Wlkp., dnia 20.01.2010r.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
W trakcie toczącego się postępowania przetargowego pt: „Zakup wraz z dostawą papieru
biurowego dla jednostek Policji woj. lubuskiego” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do
treści SIWZ:
PYTANIE I:
,,Z jaką częstotliwością będą wpływały zamówienia w ciągu miesiąca?”
ODPOWIEDŹ na PYTANIE I:
Zamówienia będą wpływały do Wykonawcy w zaleŜności od bieŜących potrzeb Zamawiającego.
PYTANIE II:
,,Czy papier trzeba będzie dostarczyć do Łagodzina czy w grę wchodzi takŜe inne miejsce?”
ODPOWIEDŹ na PYTANIE II:
Zamawiający dopuszcza zmianę miejsca dostawy towaru przez Wykonawcę. Zaistniała zmiana miejsca dostawy
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
PYTANIE III:
,,Zwracam się z prośbą o określenie jakiego rodzaju papier składankę w zamówieniu na "Zakup wraz z dostawą
papieru biurowego dla jednostek policji województwa lubuskiego" Państwo mieli na myśli. Czy ma być to papier
z nadrukiem (ORYGINAŁ i KOPIA ) czy bez nadruku.”
ODPOWIEDŹ na PYTANIE III:
Zamawiający wymaga papieru komputerowego bez nadruku (ORGYNIAŁ i KOPIA).
PYTANIE IV:
,, Niniejszym chciałbym zapytać jak naleŜy rozumieć zapis w kolumnie ,,5” formularza ofertowego, czy naleŜy
podać producenta, czy teŜ samą nazwę handlową towaru?”
ODPOWIEDŹ na PYTANIE IV:
W kolumnie 5 Formularza ofertowego naleŜy podać rodzaj oferowanego papieru (kol. 5 formularza ofertowego
- ASORTYMENT OFEROWANY), który Wykonawca oferuje, wraz z nazwą asortymentu oferowanego
(kol. 5 formularza ofertowego Nazwa Asortymentu oferowanego) przez Wykonawcę.
PYTANIE V:
,,Kolejne pytanie dotyczy oferty wariantowej, mianowicie czy podanie dwóch róŜnych producentów papieru
ksero, ale w tej samej cenie i o tych samych parametrach jest oferta wariantowa”
ODPOWIEDŹ na PYTANIE V:
Podanie dwóch róŜnych producentów przy tej samej cenie nie jest ofertą wariantową.
MODYFIKACJA TRESCI SIWZ
W pkt. XIII ppkt 1 lit b) SIWZ:
a) BYŁO:
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do rejestru działalności gospodarczej, potwierdzające, Ŝe przedmiot działania wykonawcy,
obejmuje zakres niezbędny do wykonania zamówienia. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców występujących
wspólnie, w/w dokumenty składa kaŜdy z Wykonawców
PO MODYFIKACJI pkt. XIII ppkt. 1 lit b) SIWZ:
„aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Warunek aktualności spełniać będzie równieŜ dokument wystawiony z datą wcześniejszą i
potwierdzony w wymaganym terminie przez organ wydający. W przypadku Wykonawców
występujących wspólnie, w/w dokumenty składa kaŜdy z Wykonawców.”
Składając ofertę Wykonawca musi uwzględnić powyŜsze odpowiedzi i modyfikację treści SIWZ.
ZAMAWIAJĄCY