odpowiedż na pytania NZ.273.181.2012.AMA

Transkrypt

odpowiedż na pytania NZ.273.181.2012.AMA
NZ.273.181. 2012.AMA
Kraków, dnia 07.12.2012 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Dostawa paliw
do samochodów dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
Znak sprawy: NZ.273.181.2012.AMA.
Wg rozdzielnika
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych przekazuje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami.
Pytanie:
Wykonawca wnosi o uwzględnienie odstępstw od naliczania kar umownych określonych §5
ustęp 2 lit. c) projektu Umowy w nastepujących sytuacjach:
- w przypadku zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę z 24 godzinnym
wyprzedzeniem o braku moŜliwości pobrania paliwa z któregokolwiek z punktów wskazanych
w §1 ust. 2 Umowy;
- w przypadkach spowodowanych siłą wyzszą, przy czym za siłę wyŜszą strony uznają
wszelkie okoliczności leŜące poza kontrolą Stron umowy, a w szczególności: wojny rozruchy,
strajki, lokauty i inne spory zbiorowe, klęski Ŝywiołowe, poŜary, sabotaŜe, awarie zakładu,
awarie infrastruktury, którą transportowane są towary objęte umową.
Wnosimy o wprowadzenie powyŜszych odstępstw do projektu umowy.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający modyfikuje treść Istotnych Postanowień
Umowy.
§ 5 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie:
1. Strony ustalają, Ŝe zapłacą kary umowne:
1) Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności, za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 Prawa zamówień
publicznych – 10 % wartości umowy określonej w § 3 ust. 3 umowy,
2) Wykonawca w przypadku:
a)
odstąpienia od umowy z przyczyn za które Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności – 10% wartości umowy określonej w § 3 ust. 3 umowy,
b)
za kaŜdy stwierdzony brak moŜliwości pobrania paliwa w którymkolwiek z punktów
wymienionych w § 1 ust. 2 umowy – .......... złotych za kaŜdy brak.
Przepisu pkt 2 lit b) nie stosuje się w przypadku, gdy Wykonawca z co najmniej 24godzinnym wyprzedzeniem zawiadomi Zamawiającego o braku moŜliwości pobrania paliwa z
któregokolwiek z punktów wskazanych w § 1 ust. 2 Umowy oraz w przypadku zaistnienia siły
wyŜszej, za którą strony uznają wszelkie nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne, to jest leŜące
poza kontrolą Stron, niemoŜliwe do przewidzenia, których skutkom Strony nie mogą
zapobiec, a w szczególności wojny, rozruchy, strajki i lokauty (z wyjątkiem strajków
pracowników Wykonawcy i lokautów wdroŜonych przez Wykonawcę), klęski Ŝywiołowe,
poŜary, sabotaŜe oraz całkowity brak moŜliwości korzystania z infrastruktury, po której mogą
być transportowane towary objęte umową.
W związku ze zmianą w par. 5 ust. 1 - ust. 7 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
1) co najmniej 10 – krotnego stwierdzenia przez Zamawiającego braku moŜliwości pobrania
paliwa w którymkolwiek z punktów wymienionych w § 1 ust. 2 umowy albo poinformowania o
tym fakcie przez Wykonawcę,
Otrzymują:
1x Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
1x Strona internetowa ZIS
1 x a/a