Czyste powietrze wokół nas

Transkrypt

Czyste powietrze wokół nas
PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ
-
podsumowanie realizacji programu w roku szkolnym 2010/2011
na terenie powiatu gryfickiego
7 placówek
Liczba placówek przedszkolnych w
programie
tj. zasięgiem objęto 87,5% placówek
przedszkolnych z terenu powiatu
185 osób
Liczba dzieci 5 – cio letnich
uczestniczących w programie
tj. zasięgiem objęto 78% 5 – cio latków w
placówkach biorących udział w programie
106 osób
tj. zasięgiem objęto 64% 6 – cio latków w
placówkach biorących udział w programie
Liczba dzieci 6 – cio letnich
uczestniczących w programie
294 osoby
Rodzice / opiekunowie dzieci 5 i 6 – cio
latków uczestniczących w programie
We
wszystkich
placówkach
przedszkolnych
program
realizowany
zgodnie
ze
scenariuszami zajęć opisanymi w Poradniku. We wszystkich placówkach zrealizowano
wszystkie zajęcia.;
W 2 placówkach przedszkolnych działania programowe rozszerzono o dodatkowe
działania, tj. w 1 placówce zorganizowano spotkanie z lekarzem, w 1 placówce
zorganizowano konkurs plastyczny;
We wszystkich placówkach rodzice powiadomieni o realizacji programu na zebraniach
rodziców lub poprzez wywieszenie informacji na terenie placówek. W programie
uczestniczyło 294 rodziców. Sprzeciwu ze strony rodziców odnośnie realizacji programu
w placówce nie odnotowano.
1
Opinie koordynatorów przedszkolnych na temat programu:
Program jest prawidłowo dostosowany do wieku dzieci i ich rozwoju; Scenariusze
zajęć w poradniku były urozmaicone dlatego teŜ nauczyciele nie musieli wprowadzać
dodatkowych zajęć celem pogłębiania wiedzy dzieci na temat profilaktyki palenia
tytoniu. Po realizacji programu dzieci potrafią ochronić się przed szkodliwym
wpływem dymu tytoniowego i radzą sobie w sytuacjach, gdy dorośli przy nich palą
tytoń.
Zajęcia programowe podobają się dzieciom. Dzieci bardzo chętnie brały udział w
proponowanych zajęciach, wykazały się niezwykłą kreatywnością podczas rozmów na
tematy poruszane w ramach programu.
Jest to program dobrze przygotowany do odbioru dla dzieci w wieku 5, 6 lat. Pokrywa
się z realizowaną podstawą programową.
Zrealizowany program był jak najbardziej dostosowany do wieku i moŜliwości dzieci.
Dzięki załącznikom do zajęć były one jeszcze bardziej ciekawe i urozmaicone. Dzieci
bardzo chętnie uczestniczyły w kaŜdym rodzaju zajęć – duŜa aktywność. Opinia
rodziców pozytywna poparta uczestnictwem w zajęciach zamykających program. Jak
najbardziej popieramy udział w tego rodzaju programie, tym bardziej, Ŝe odbiór
najmłodszych był duŜy.
Zasięg programu w ramach realizacji I, II, III edycji
na terenie powiatu gryfickiego
185
200
170
168
180
136
160
140
115
106
120
100
80
60
40
20
0
III edycja
2010/2011
liczba dzieci 5 – cio letnich
II edycja
2009/2010
I edycja
2008/2009
liczba dzieci 6 – cio letnich
Opracował:
Koordynator powiatowy programu „Czyste powietrze wokół nas”
Agnieszka Hamulczyk Starszy Asystent OZ i PZ
2