tutaj - Kościerzyna

Komentarze

Transkrypt

tutaj - Kościerzyna
Kościerzyna, dnia 02.05.2016r.
WRiP.042.9.1.2016
Wg rozdzielnika
Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9A
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
„Zakup materiałów niezbędnych do realizacji działań z zakresu partycypacji społecznej w toku opracowania
Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna”
Opis przedmiotu zamówienia
1.
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działań zakresu partycypacji
społecznej tj. arkusze papieru, markery, długopisy i notesy w ramach projektu pt. „Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta – opracowanie Gminnego Programu
Rewitalizacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa. Przedmiot zamówienia realizowany
będzie w toku opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna”, stanowiącego
podstawowy dokument dla prowadzenie procesów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do Zamawiającego następujących materiałów biurowych:

arkusze papieru do pisania, format A0, kolor biały – 50 szt.

markery permanentne 4 kolory – 16 opakowań (1 op. = 4 szt.)

długopisy z logotypami Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej, wkład niebieski bądź czarny, kolor
obudowy dowolny, wielkość nadruku min. 20 mm x 6 mm – 240 szt.

notesy z logotypami, format A6, min. 20 kartek, okładka zawierająca logotypy Funduszy Europejskich
i Unii Europejskiej oraz informacje o współfinansowaniu, kolor dowolny – 240 szt.
Oznaczenie długopisów oraz notesów Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z Księgą identyfikacji
wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz
Podręcznikiem Beneficjenta Funduszy Europejskich w zakresie informacji i promocji na lata 2014- 2020,
a także ostatecznie uzgodnić z Zamawiającym i wykonać po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
oraz budżetu Państwa
Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. uzgodnienia z Zamawiającym szaty graficznej i treści wszystkich elementów objętych
Zamówieniem,
2. wykonania i dostawy poszczególnych elementów po uzyskaniu ostatecznej akceptacji
Zamawiającego,
3. dostarczenia poszczególnych elementów do Zamawiającego,
3. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 czerwca 2016r.
4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: cena
100%
5. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
a) Formularz propozycji wg załączonego wzoru,
b) kserokopie aktualnego wpisu do właściwego rejestru (potwierdzoną za zgodność z oryginałem
przez zleceniobiorcę),
c) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:
 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek takich uprawnień,
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
W przypadku nie dołączenia do oferty wymaganych dokumentów oferta zostanie odrzucona z przyczyn
formalnych .
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość usługi/dostawy/roboty budowlanej określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną jest obowiązująca
przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający
wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 13.05.2016 r., do godz. 15.30 w zaklejonej
kopercie w siedzibie zamawiającego, t j . budynek Urzędu Miasta w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9a,
sekretariat, I piętro.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:
Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Zakup materiałów niezbędnych do realizacji działań z zakresu partycypacji
społecznej w toku opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna”. Propozycje cenowe,
które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
oraz budżetu Państwa
8. Wydział prowadzący - Wydział Rozwoju i Promocji, osoby uprawnione do kontaktów
z wykonawcami: Ewelina Labuda – Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta w Kościerzynie,
tel. 58 680 23 24, Monika Orzechowska – Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta
w Kościerzynie, tel. 601 992 049, e-mail: [email protected]
……………………………..
(Burmistrz Miasta)
W załączeniu:
1. Oświadczenia wykonawcy
2. Propozycja cenowa
3. Projekt umowy
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
oraz budżetu Państwa