TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH w mcu

Transkrypt

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH w mcu
TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
w m-cu marcu 2015 r.
16.03.2015 r. (poniedziałek) godz. 16:00 – posiedzenie Komisji Społeczno
Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, które odbędzie się w pok. Nr 2 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6
Tematyka posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzania tych kryteriów
2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski 2015”
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
5. Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego
6. Projekt uchwały w sprawie inkasa opłaty targowej na terenie Gminy Tarnów Opolski,
określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/209/2013 z 24 czerwca 2013 r.
Rady Gminy w Tarnowie Opolskim w sprawie inkasa podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/210/2013 z 24 czerwca 2-13 r.
Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminów płatności
dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
9. Projekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących
radnym oraz zwrot kosztów podróży służbowych
10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania miesięcznych diet oraz
zwrot kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych
jednostek pomocniczych Gminy Tarnów Opolski
11. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi Pani
Anny Gebauer na ważność zebrania sprawozdawczo wyborczego sołectwa Tarnów
Opolski
12. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi Pana
Sławomira Grzywy na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tarnowie Opolskim
18.03.2015 (środa) godz. 15:00 – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów które
odbędzie się w pok. Nr 2 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, ul.
Dworcowa 6
Tematem posiedzenia jak wyżej
19.03.2015 r. (czwartek) godz. 9:00 - posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w pok. Nr 2
Urzędu Gminy
Tematyka posiedzenia:
- O godz. 9:00 Omówienie spraw dotyczących odtworzenia dróg i rowów uszkodzonych
podczas modernizacji na terenie Gminy Tarnów Opolski linii kolejowej Błotnica –
Groszowice (do udziału zaproszeni zostali: przedstawiciel wykonawcy modernizacji linii; P.
Grzegorz Przydatek – Nadleśnictwo Opole, oraz sołtysi: sołectwa Kosorowice i sołectwa
Tarnów Opolski)
- Projekty uchwał: jak wyżej
Sesja Rady Gminy: - 23 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali
budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 9.
Przewodniczący
Rady Gminy Tarnów Opolski
/-/ Rudolf Urban
Otrzymują:
Sołtysi, Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy
pracownicy merytoryczni U.G., których dotyczy zakres omawianych zagadnień.