Uchwałą nr XX-137-2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na

Transkrypt

Uchwałą nr XX-137-2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
UCHWAŁA NR XX/137/2016
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 258 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm1)) Rada Gminy Tarnów
Opolski uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Nr XIV/102/2015 Rady Gminy Tarnów
Opolski z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
§ 2. Plan zadań inwestycyjnych stanowiący załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje nowe
brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 130 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 130 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Gminy
Rudolf Urban
1) Zmiany
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626
i 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130,1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1845, 1890, 2150, Dz. U. z
2016 r. poz. 195
Id: 2B5E66D7-52C8-4247-98A7-539AA770F116. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/137/2016
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 17 maja 2016 r.
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2016
L.P.
1
DZIAŁ
900
ROZDZIAŁ
NAZWA ZADANIA
WYDATEK
w zł.
90001
Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Nakło, Tarnów
Opolski, Miedziana wraz z
przebudową oczyszczalni
ścieków w Kosorowicach
700 000,00
62 000,00
90 000,00
2
900
90001
Wykup sieci wodociągowokanalizacyjnej do działki nr
642/241 w miejscowości Kąty
Opolskie
3
630
63095
Ścieżka pieszo-rowerowa
(projekt)
4
921
92195
Montaż instalacji gazowej w
budynku przy boisku
sportowym na os. Zakładowym
w Tarnowie Opolskim
Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej w
Tarnowie Opolskim
(projekt)
20 000,00
5
801
80101
6
801
80114
Zakup programu SIGMA do
obsługi jednostek oświatowych
7 300,00
7
900
90015
Projekt 3 punktów
oświetleniowych na ul. Łącznej
w Kosorowicach
3 000,00
8
750
75023
Zakup programu do rejestracji
VAT-u
3 600,00
9
750
75023
Modernizacja przejętego
budynku PKP w Tarnowie
Opolskim
30 000,00
10
700
70005
11
900
90095
12
921
92195
Przejęcie gruntów pod drogi
w Tarnowie Opolskim,
Walidrogach i Nakle
Wykonanie sieci
wodociągowej w Tarnowie
Opolskim i Kątach
Opolskich
Modernizacja instalacji
Id: 2B5E66D7-52C8-4247-98A7-539AA770F116. Podpisany
20 000,00
UZASADNIENIE
REALIZACJI
Rozwiązywanie
problemów
gospodarki ściekowej
na terenie gminy w
miejscowościach:
Nakło, Miedziana
oraz Tarnów Opolski
Rozwiązywanie
problemów
gospodarki wodnej i
kanalizacyjnej
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców gminy
Racjonalizacja
zużycia energii
Racjonalizacja
zużycia energii i
ograniczenie emisji
zanieczyszczeń
Zwiększenie nadzoru
nad jednostkami
oświatowymi
Poprawa
bezpieczeństwa na
drogach gminnych
przez ich prawidłowe
oświetlenie
Usprawnienie pracy
w urzędzie
Poprawa stanu
technicznego
budynków
użyteczności
publicznej
40 000,00
_
70 000,00
Rozwiązywanie
problemów
gospodarki wodnej
20 000,00
Poprawa stanu
Strona 1
elektrycznej w budynku
świetlicy wiejskiej w Kątach
Opolskich
RAZEM
Id: 2B5E66D7-52C8-4247-98A7-539AA770F116. Podpisany
technicznego
budynków
użyteczności
publicznej
1 065 900,00
Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/137/2016
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 17 maja 2016 r.
WYDATKI
MAJĄTKOWE
Zwiększenia na kwotę
130 000,00 zł
Dział
700
Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
§
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
40 000,00 zł
40 000,00 zł
40 000,00 zł
40 000,00 zł
Dział
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
§
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
70 000,00 zł
70 000,00 zł
70 000,00 zł
70 000,00 zł
Dział
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność
W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
§
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
20 000,00 zł
20 000,00 zł
20 000,00 zł
20 000,00 zł
Id: 2B5E66D7-52C8-4247-98A7-539AA770F116. Podpisany
Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/137/2016
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 17 maja 2016 r.
Zestawienie zmian
PRZYCHODY
Zwiększenia na kwotę 130 000,00 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy
Id: 2B5E66D7-52C8-4247-98A7-539AA770F116. Podpisany
130 000,00 zł
Strona 4