3311/199/DZS/PS/2015-DZP/37 Zapytanie ofertowe na

Komentarze

Transkrypt

3311/199/DZS/PS/2015-DZP/37 Zapytanie ofertowe na
80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, [email protected], www.wup.gdansk.pl
3311/199/DZS/PS/2015-DZP/37
Zapytanie ofertowe na
„Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia grupowego dotyczącego
ustawy Prawo zamówień publicznych” z uwzględnieniem zmiany z dnia 13.11.2015r.
1. Opis sposobu przygotowania oferty:
1.1. należy ją złożyć pisemnie, drogą faksową lub elektroniczną,
1.2. oferty należy kierować:
1.2.1. pisemnie na adres zawarty w zapytaniu ofertowym lub
1.2.2. fax 058 32 64 894, lub
1.2.3. elektronicznie [email protected],
1.3. ceny w niej podane muszą być wyrażone liczbowo i słownie,
1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
1.5. ma obejmować całość zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowego szkolenia, przeznaczone
łącznie dla maksymalnie 30 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
zajmujących się wdrażaniem PO WER, dotyczącego ustawy Prawo zamówień publicznych,
zorganizowanego w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. Podwale
Przedmiejskie 30 w sali nr 214 w dniach 30.11-01.12.2015r.
A. Podczas szkolenia powinny zostać omówione m.in. następujące elementy:
1) Możliwość stosowania ustawy Pzp poniżej progu 30 000 euro w odniesieniu do Art. 4
pkt 8,
2) Przepisy dotyczące postępowań w stosunku do usług o charakterze niepriorytetowym.
3) Rodzaje dokumentów, których może żądać Zamawiający i które składa Wykonawca,
4) Wykluczenie Wykonawcy, a odrzucenie oferty,
5) Ustalenie wartości zamówienia w przypadku usług o charakterze niepriorytetowym
(szkolenia zawodowe). Czy jest możliwość dzielenia tego rodzaju szkoleń (np. brak
tożsamości podmiotowej, przedmiotowej lub czasowej),
6) Omówienie Art.3.1 pkt 3. (jednostki, które mają obowiązek stosowania ustawy Pzp,
utworzone przez jednostki sektora finansów publicznych, ale mające osobowość prawną i
prowadzące działalność komercyjną),
7) Omówienie Art.22.1 a w szczególności pojęcia dysponowania potencjałem i osobami.
(np. jakie dokumenty powinien złożyć Wykonawca spełniając ten warunek).
8) Wymogi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia (spojrzenie od strony sprawdzającego
dokumenty);
9) upublicznianie informacji o postępowaniach o zamówienie publiczne przy realizacji
projektu finansowanego z środków EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020;
10) Obowiązek stosowania klauzul społecznych;
11) Obowiązek nakładania kar umownych za nieprawidłowe wykonanie umowy przez
wykonawców;
12) Stosowania trybów niekonkurencyjnych w tym obowiązek zamieszczania ogłoszenia
o zamiarze zawarcia umowy w trybie niekonkurencyjnym (wolna ręka, zapytanie o cenę,
negocjacje bez ogłoszenia);
13) Możliwości skracania terminów wynikających z PZP lub dyrektyw UE;
14) Zasady konkurencyjności dla zamówień o wartości od 50 000 zł do 30 000 euro:
a) obowiązek stosowania zasady konkurencyjności przez beneficjentów będących
jednostkami sektora finansów publicznych;
b) upublicznianie postępowania;
c) nowe zasady kontroli i nakładania korekt finansowych –omówienie wytycznych MiR w
zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz
raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności
na lata 2014-2020.
B. Szkolenie powinno zostać przeprowadzone w formie wykładu oraz praktycznych
warsztatów.
C. Wykonawca powinien przygotować program szkolenia, zawierający minimum wszystkie
elementy opisane w pkt. 2A niniejszego Zapytania ofertowego, który zostanie
przedstawiony w ofercie wykonawcy oraz który będzie stanowił Załącznik nr 3 do
Umowy. Zamawiający dopuszcza ewentualne doprecyzowanie programu szkolenia.
D. Wykonawca powinien przygotować materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika
(opracowane i wydrukowane materiały w wersji papierowej oraz notatnik
i długopis) oraz jeden dodatkowy egzemplarz materiałów szkoleniowych w wersji
papierowej dla Zamawiającego, które powinien dostarczyć w dniu szkolenia.
E. Wykonawca powinien przygotować zaświadczenia poświadczające udział w szkoleniu
dla każdego uczestnika.
F. Wykonawca umieści na materiałach szkoleniowych oraz zaświadczeniach odpowiednie
logo, zgodne z wzorem przesłanym przez Zamawiającego w dniu zawarcia umowy.
G. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania przedmiotu
Umowy osobie innej niż zaakceptowanej przez Zamawiającego. Zmiana trenera,
zaakceptowanego przez Zamawiającego zgodnie z przedstawioną ofertą, może nastąpić
tylko po wcześniejszym przedstawieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej
informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem, a następnie pisemnej zgody
Zamawiającego. Zmiana zaproponowanego trenera nie może spowodować ryzyka
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
H. Wykonawca we własnym zakresie ponosi koszty związane z dojazdem, wyżywieniem
i noclegiem osób prowadzących szkolenie.
I. Miejscem szkolenia będzie siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
Zamawiający zobowiązuje się do nieodpłatnego zapewnienia sali wyposażonej w ekran,
rzutnik i flipchart.
J. Ankiety oceniające szkolenie pozostają po stronie Zamawiającego.
Dodatkowe informacje Zamawiającego:
 Zamawiający oświadcza, że szkolenie będzie realizowane jako usługa kształcenia
zawodowego służąca podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz zostanie sfinansowane w całości
ze środków publicznych, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od
towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
 Źródłem finansowania Umowy są środki finansowe projektu Pomocy Technicznej
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na rok 2015 współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Kod CPV: 80511000-2
4. Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.11 - 01.12.2015 r. w godz. od 8.30
do godz. 15.00.
5. Informacja na temat możliwości składania ofert częściowych (wypełnić, jeśli dotyczy)
- nie dotyczy.
6. Kryteria wyboru oferty: (należy określić wagi punktowe lub procentowe do
poszczególnych kryteriów)
L.p.
1
2
3
Nazwa kryterium
Cena oferty brutto
Doświadczenie zaproponowanego trenera w
prowadzeniu w latach 2013-2015 szkoleń z
zakresu
sposobu
wydatkowania
środków
współfinansowanych z Unii Europejskiej (np.
zamówienia publiczne, zasada konkurencyjności,
zasada efektywnego zarządzania finansami)
Publikacje naukowe (których autorem lub
współautorem jest trener wskazany do
przeprowadzenia szkolenia) wydane w latach
2004-2015 dotyczące zamówień publicznych lub
funduszy Unii Europejskiej
Waga oceny
40%
40%
20%
7. Kryteria z zakresu klauzul społecznych (w szczególności kryteria dotyczące
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub osób, o których mowa w
przepisach o zatrudnieniu socjalnym, oraz ograniczenia możliwości złożenia oferty przez
podmioty ekonomii społecznej minimum w przypadku zamówień, których przedmiotem
jest przygotowanie materiałów promocyjnych oraz zakup usług cateringowych w związku
z działaniami realizowanymi w ramach projektu pomocy technicznej POWER lub RPO na
lata 2014-2020), jeśli dotyczy: nie dotyczy.
8. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium.
ΣPK = PC + PD + PP, gdzie:
PK- ilość punktów za wszystkie kryteria,
PC- ilość punktów za kryterium „cena oferty”,
PD- ilość punktów za kryterium „Doświadczenie zaproponowanego trenera
w prowadzeniu w latach 2014-2015 szkoleń z zakresu zamówień publicznych”,
PP- ilość punktów za kryterium „Publikacje książkowe wydane w latach 2004-2015
dotyczące zamówień publicznych, funduszy UE lub finansów publicznych”
8.1. (PC) W ramach kryterium ceny oferty przyjęto następujący wzór:
PC
=
najniższa oferowana cena brutto
---------------------------------------------------- x 100 x 40 %
cena brutto oferty badanej
Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
(cena oferty musi zawierać wszelkie koszty i składniki niezbędne do zrealizowania
zamówienia)
Cena oferty musi zawierać: wszelkie koszty i składniki niezbędne do zrealizowania
zamówienia, obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
8.2. (PD) - Ocena doświadczenia zaproponowanego trenera w prowadzeniu w latach 20132015 szkoleń z zakresu sposobu wydatkowania środków współfinansowanych z Unii
Europejskiej (np. zamówienia publiczne, zasada konkurencyjności, zasada efektywnego
zarządzania finansami) (wliczane mogą być jedynie szkolenie o czasie trwania nie
krótszym niż 5 godzin zajęć dydaktycznych) – 40 %.
Podstawą do oceny w ramach ww. kryterium będą informacje przedstawione przez
Wykonawcę w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia listy zrealizowanych
szkoleń z ww. zakresu o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin zajęć dydaktycznych, na
potwierdzenie których dołączy program szkolenia (w przypadku braku programu szkolenia,
przedstawiona usługa nie zostanie przez Zamawiającego uwzględniona).
Sposób obliczania liczby punktów za sumę przeprowadzonych szkoleń:
0 szkoleń - 0 punktów, 1-5 szkoleń - 5 punktów, 6-10 szkoleń - 10 punktów, powyżej 10
szkoleń - 20 punktów.
Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium PD nastąpi wg. następującego wzoru:
PD
=
ilość uzyskanych punktów badanej oferty
-------------------------------------------------------------------------- x 100 x 40 %
najwyższa ilość uzyskanych punktów spośród badanych ofert
Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
8.3. (PP) Ocena publikacji naukowych (których autorem lub współautorem jest trener
wskazany do przeprowadzenia szkolenia) wydanych w latach 2004-2015
dotyczących zamówień publicznych lub funduszy Unii Europejskiej – 20%:
Podstawą do oceny w ramach ww. kryterium będą informacje przedstawione przez
Wykonawcę w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia listy publikacji
naukowych wraz z podaniem informacji gdzie i kiedy zostały opublikowane.
Zamawiający przyzna maksymalnie 20 punktów za publikacje naukowe wydane w latach
2004-2015 dotyczące zamówień publicznych lub funduszy Unii Europejskiej, przyznając 1
punkt za każdą wydaną publikację (1 publikacja – 1 pkt., 2 publikacje – 2 pkt. …20 i więcej –
20 pkt.).
Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium PP nastąpi wg. następującego wzoru:
PP
ilość uzyskanych punktów badanej oferty
= -------------------------------------------------------------------------- x 100 x 20 %
najwyższa ilość uzyskanych punktów spośród badanych ofert
Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Na
potrzeby
postępowania
Zamawiający
przyjmuje
następującą
definicję:
Publikacja naukowa – artykuł w czasopiśmie branżowym/naukowym lub w formie książki,
opisujący oryginalne badania naukowe i wynikające z nich wnioski, lub zbierający w formie
przeglądu wnioski z wcześniej opublikowanych prac. (źródło: Wikipedia).
9. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:
(cena oferty musi zawierać wszelkie koszty i składniki niezbędne do zrealizowania
zamówienia)
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w zapytaniu ofertowym,
powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty związane z dojazdem, wyżywieniem
i ewentualnym noclegiem oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne
upusty.
2. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
4. Cena musi być wyrażona liczbowo, z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po
przecinku.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
6. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
10. Oferta ma zawierać:
Formularz ofertowy wg załączonego wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego (Wykonawca może sporządzić własny dokument pod warunkiem, że zamieści w
nim wszystkie elementy wymagane przez Zamawiającego).
11. Wymagania niezbędne wobec Wykonawcy/warunki udziału w postępowaniu:
(wypełnić, jeśli dotyczy).
1. Wykonawca zapewni trenera posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie.
Na poświadczenie czego Wykonawca składa pisemne oświadczenie w Formularzu
ofertowym.
2. Wykonawca zapewni trenera posiadającego 5 - letnie doświadczenie w przeprowadzaniu
szkoleń z zakresu zamówień publicznych. Na poświadczenie czego Wykonawca składa
pisemne oświadczenie w Formularzu ofertowym.
12. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.11.2015 r. do godz. 10.00 pisemnie, faxem lub
drogą elektroniczną.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu jej składania.
Ofertę złożoną w postaci elektronicznej uważa się za skutecznie doręczoną, gdy Zamawiający
dokona potwierdzenia jej otrzymania. W tym celu Wykonawca powinien żądać potwierdzenia
odbioru przez Zamawiającego.
13. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą są:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: w zakresie przedmiotu
zamówienia: Piotr Spławnik, Aneta Madejska w zakresie Zapytania ofertowego: Agnieszka
Chmaruk - Król, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego.
14. Termin związania ofertą: Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez
15 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
15. Informacja na temat terminu, w jakim winna nastąpić ocena i wybór oferty:
do 23.11.2015 r.
16. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
(w tym określenie warunków zmian umowy) jeśli dotyczy: wzór umowy stanowi
załącznik nr 2.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian:
ewentualne doprecyzowanie programu szkolenia.
17. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub
doprecyzowania przesłanych dokumentów.
18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania
przyczyny.
19. Z udziału w postępowaniu Zamawiający wyklucza wykonawcę powiązanego z nim
osobowo lub kapitałowo.
Kierownik
Zespołu ds. Zamówień Publicznych
Barbara Piegat
W załączeniu:
1.Wzór formularza ofertowego,
2. Wzór umowy.