WFW005052

Komentarze

Transkrypt

WFW005052
STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
KARTA PRZEDMIOTU
Nazwa w języku polskim:
TENIS ZIEMNY
Nazwa w języku angielskim: TENNIS
Stopień studiów i forma:
I stopień, stacjonarna
Rodzaj przedmiotu:
ogólnouczelniany
Kod przedmiotu
WFW005052
Grupa kursów
NIE
Wykład
Liczba godzin zajęć
zorganizowanych w Uczelni
(ZZU)
Liczba godzin całkowitego
nakładu pracy studenta
(CNPS)
Forma zaliczenia
Dla grupy kursów zaznaczyć
kurs końcowy (X)
Liczba punktów ECTS
w tym liczba punktów
odpowiadająca zajęciom
o charakterze praktycznym (P)
w tym liczba punktów ECTS
odpowiadająca zajęciom
wymagającym bezpośredniego
kontaktu (BK)
Ćwiczenia
30
Laboratorium Projekt
Seminarium
30
Zaliczenie
na ocenę
1
1
1
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH
KOMPETENCJI
1. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych.
2. Posiadanie własnego sprzętu do gry w tenisa: rakieta tenisowa, piłki.
CELE PRZEDMIOTU
C1: Opanowanie podstawowych uderzeń: forhend, bekhend po koźle, serwis, wolej – pozwalających
na samodzielne prowadzenie gry w tenisa.
C2: Zaznajomienie z różnymi sposobami liczenia punktów w tenisie: gem, set, mecz, tie-break, super
tie–break.
1
PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z zakresu wiedzy:
PEK_W01: Znajomość przepisów gry w tenisa.
PEK_W02: Znajomość sposobów liczenia punktów w tenisie.
Z zakresu umiejętności:
PEK_U01: Student potrafi przeprowadzić wymianę z głębi kortu – forhend, bekhend po koźle.
PEK_U02: Student potrafi wykonać serwis, smecz, wolej.
PEK_U03: Student potrafi rozegrać mecz tenisowy.
Z zakresu kompetencji społecznych:
PEK_K01: Student posiada świadomość prozdrowotnego uczestnictwa w masowej kulturze fizycznej.
PEK_K02: Udział w rekreacyjnych turniejach tenisowych.
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć - ćwiczenia
Ćw. 1
Ćw. 2-5
Ćw. 6-8
Ćw. 9-12
Ćw. 13-14
Ćw. 15
BHP, warunki zaliczenia, dobór sprzętu, ocena umiejętności tenisowych.
Nauka i doskonalenie podstawowych elementów technicznych: forhend i
bekhend po koźle, serwis, smecz.
Doskonalenie gry przy siatce – wolej forhend i bekhend.
Doskonalenie par uderzeń: wymiana z głębi kortu, serwis–return, smecz–
lob, wolej–forhend, wolej–bekhend.
Turniej tenisa.
Wyznaczenie ITN, zaliczenie.
Suma godzin
Liczba
godzin
2
8
6
8
4
2
30
STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
N1. Ćwiczenia praktyczne.
N2. Demonstracja prowadzącego (studenta).
N3. Pokaz (kinogramy, prezentacje multimedialne).
N4. Wykład.
OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Oceny (F – formująca (w Numer efektu
Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia
trakcie semestru), P –
kształcenia
podsumowująca (na
koniec semestru)
F1
PEK_W01, W02
test, odpowiedź ustna
F2
PEK_U01, U02, U03 demonstracja
P Frekwencja, aktywność i postawa na zajęciach oraz średnia z ocen F1 i F2.
2
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Królak A.: Tenis dla dzieci nauczycieli i rodziców. Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne.
1999.
[2] Królak A.: Technika współczesnego tenisa. Warszawa: 2012.
LITERATU RA UZUPEŁNIAJĄCA:
[3] Romer A.: Tenis. Wiedza i życie. 2005.
OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
Jerzy Śliwiński , [email protected]
MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
TENIS ZIEMNY
Przedmiotowy Odniesienie przedmiotowego efektu Cele
Treści
Numer narzędzia
efekt
do efektów kształcenia
przedmiotu** programowe** dydaktycznego**
kształcenia
zdefiniowanych dla obszarowych
efektów kształcenia
Posiada podstawową wiedzę z
zakresu wybranej dyscypliny sportu
(kursu wf) spośród kilkudziesięciu
oferowanych
Posiada podstawowe umiejętności z
PEK_U01
(umiejętności) zakresu dyscyplin, którą wybrał,
posiada, umiejętność włączenia się w
PEK_U02
prozdrowotny styl życia z wybraniem
PEK_U03
aktywności na całe życie oraz
kształtowania postaw sprzyjających
całożyciowej aktywności fizycznej.
Promuje społeczne i kulturowe
PEK_K01
(kompetencje) znaczenie sportu i aktywności
fizycznej oraz pielęgnuje własne
PEK_K02
upodobania z zakresu kultury
fizycznej.
** - z tabel powyżej
PEK_W01
(wiedza)
PEK_W02
C2
Ćw. 1-12
N1, N2, N3, N4
C2
Ćw. 1-12
N1, N2, N3, N4
C1
Ćw. 1-15
N1, N2, N3
C1
C1, C2
Ćw. 1-5, 9-12
Ćw. 13-14
N1, N2, N3
N1
C1, C2
Ćw. 1-15
N1
C1, C2
ĆW. 1-15
N1
3

Podobne dokumenty