Sztum: Inwentaryzacja i modernizacja osnowy poziomej

Komentarze

Transkrypt

Sztum: Inwentaryzacja i modernizacja osnowy poziomej
ON.272.4.2013.III
Sztum: Inwentaryzacja i modernizacja osnowy poziomej
szczegółowej na terenie powiatu sztumskiego.
Numer ogłoszenia: 125999 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 101255 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, woj.
pomorskie, tel. 055 2677428, faks 055 2677442.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inwentaryzacja i modernizacja osnowy
poziomej szczegółowej na terenie powiatu sztumskiego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja i
modernizacja osnowy poziomej szczegółowej (II i III klasa dotychczasowa) gmin powiatu
sztumskiego tj.: Sztum, Dzierzgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń oraz miasta:
Sztum i Dzierzgoń, ogólna powierzchnia wynosi 730,74 km2. Szczegółowy opis zakresu
opracowania przedmiotu zamówienia zawierają warunki techniczne załącznik nr A do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.31.00.00-1, 72.31.20.00-5, 72.91.00.00-2,
71.25.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne OPEGIEKA Sp. z o.o., Aleja
Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 195121,95 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
•
Cena wybranej oferty: 189420,00
•
Oferta z najniższą ceną: 189420,00 / Oferta z najwyższą ceną: 489540,00
•
Waluta: PLN.