ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620

Transkrypt

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 620
ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
Nr AB 620
wydany przez
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42
Wydanie nr 11, Data wydania: 3 lipca 2014 r.
Nazwa i adres
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W ŁODZI
ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ
ul. Proletariacka 2/6
93-569 Łódź
AB 620
Kod identyfikacji
dziedziny/obiektu
badań
Dziedzina/obiekt badań:
B/3
Badania biologiczne i biochemiczne materiałów biologicznych przeznaczonych do badań
C/1
Badania chemiczne produktów rolnych w tym pasz dla zwierząt
D/3
Badania kliniczne, weterynaryjne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań
K/1;K/3; K/9; K/22
Badania mikrobiologiczne produktów rolnych - w tym pasz dla zwierząt, obiektów materiałów biologicznych
przeznaczonych do badań, próbek środowiskowych, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi – w
tym żywności
Wersja strony: A
KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
LABORATORIÓW
TADEUSZ MATRAS
Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 620 z dnia 10.04.2013 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 11, 3 lipca 2014 r.
str. 1/9
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 620
Pracownia Serologii
ul. Proletariacka 2/6, 93-569 Łódź
Badane cechy i metody badawcze /
pomiarowe
Obecność przeciwciał przeciwko
Brucella spp.
Metoda odczynu kwaśnej aglutynacji
płytowej (OKAP)
Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze
Instrukcja nr 27/2003 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 25.06.2003
Nr GIWzVII.420/lab-4/2003
Obecność przeciwciał przeciwko
wirusowi niedokrwistości zakaźnej koni
(NZK)
Metoda AGID
Obecność przeciwciał przeciwko
Burkholderia mallei
Metoda odczynu wiązania dopełniacza
(OWD)
PB-01/S edycja 5 z dnia 12.03.2014 r.
opracowana na podstawie instrukcji
producenta testu
Obecność przeciwciał przeciwko
Trypanosoma equiperdum
Metoda odczynu wiązania
dopełniacza (OWD)
Instrukcja Głównego Lekarza
Weterynarii Nr GIWhig.501/lab/77/2005
z dnia 8 czerwca 2005 r.
Próbki surowicy krwi świń
Obecność przeciwciał przeciwko
wirusowi choroby Aujeszkyego
Metoda immunoenzymatyczna (ELISA)
PB-04/S, edycja 5 z dnia 24.01.2014 r.
opracowana na podstawie instrukcji
producenta testu
Próbki surowicy krwi bydła
Obecność przeciwciał przeciwko
wirusowi enzootycznej
białaczki bydła
Metoda immunoenzymatyczna (ELISA)
PB-02/S, edycja 5 z dnia 24.01.2014 r.
opracowana na podstawie instrukcji
producenta testu
Obecność przeciwciał przeciwko
Brucella spp.
Metoda odczynu wiązania
dopełniacza (OWD)
Instrukcja nr 28/2003 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 25.06.2003
Nr GIWzVII.420/lab-5/2003
Obecność przeciwciał przeciwko
Brucella abortus
Metoda aglutynacji probówkowej (OA)
Instrukcja nr 26/2003 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 25.06.2003
Nr GIWzVII.420/lab-3/2003
Badane obiekty / Grupa obiektów
Próbki surowicy krwi bydła,
owiec, kóz i świń
Próbki surowicy krwi
koniowatych
Instrukcja nr 22/2002 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 21.01.2002
Nr GIWzVII.420/lab-1/2002
Wersja strony: A
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 11, 3 lipca 2014 r.
str. 2/9
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 620
Pracownia Chemii
ul. Proletariacka 2/6, 93-569 Łódź
Badane obiekty / Grupa obiektów
Próbki pasz
Badane cechy i metody badawcze /
pomiarowe
Obecność przetworzonego białka
zwierzęcego
Metoda mikroskopowa
Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze
Rozporządzenie Komisji (WE) nr
51/2013 z dnia 16.01.2013 r.
Zawartość tłuszczu surowego
Zakres: (0,5 - 25) %
Metoda ekstrakcyjna
Rozporządzenie Komisji (WE) nr
152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r.
Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2009 r.
Wilgotność i zawartość innych substancji lotnych
Zakres: (1,5 - 16) %
Metoda wagowa
Rozporządzenie Komisji (WE) nr
152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r.
Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2009 r.
Zawartość włókna surowego
Zakres: (0,5 - 16) %
Metoda wagowa
Rozporządzenie Komisji (WE) nr
152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r.
Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2009 r.
Zawartość popiołu surowego
Zakres: (1,5 - 92)%
Metoda wagowa
Rozporządzenie Komisji (WE) nr
152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r.
Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2009 r.
Zawartość chlorków rozpuszczalnych
w wodzie
Zakres: (0,25 - 6) %
Metoda miareczkowa Mohra
PB-02/Ch
edycja 5 z dnia 28.01.2014 r.
Zawartość fosforu
Zakres: (1 - 50) g/kg
Metoda spektrometryczna
Rozporządzenie Komisji (WE) nr
152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r.
Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2009 r.
Zawartość azotu
Zakres: (0,3-11,5%)
Metoda Kjeldahla
Zawartość białka ogólnego
z obliczeń
Rozporządzenie Komisji (WE) nr
152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r.
Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2009 r.
Zawartość miedzi, cynku, żelaza,
manganu
Zakres:
Cu: - (10 - 500) mg/kg
Zn: - (5 - 3500) mg/kg
Fe: - (10 - 3500) mg/kg
Mn: - (10 - 2500) mg/kg
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)
Rozporządzenie Komisji (WE) nr
152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r.
Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2009 r.
Zawartość rtęci
Zakres: (0,0025 – 0,050) mg/kg
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z generacją zimnych par
(CVAAS)
PB-11/Ch
edycja 5 z dnia 28.01.2014 r.
opracowana na podstawie instrukcji
obsługi urządzenia MA2
Wersja strony: A
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 11, 3 lipca 2014 r.
str. 3/9
PCA
Badane obiekty / Grupa obiektów
Próbki pasz
Zakres akredytacji Nr AB 620
Badane cechy i metody badawcze /
pomiarowe
Zawartość wapnia, potasu, magnezu i
sodu
Zakres:
Ca: - (0,5 - 250) g/kg
K: - (0,5 - 25) g/kg
Mg: - (1 - 30) g/kg
Na: - (0,1 - 40) g/kg
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)
Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze
PN-EN ISO 6869:2002
Zawartość nikarbazyny
Zakres: ( 0,1 – 52) mg/kg
Metoda chromatografii cieczowej
(HPLC)
PB-14/Ch
edycja 4 z dnia 28.01.2014 r.
opracowana na podstawie instrukcji
PIW-PIB Puławy 2010
Zawartość skrobi –
Zakres: (10-50)%
Metoda polarymetryczna
Rozporządzenie Komisji (WE) nr
152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r.
Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2009 r.
Wersja strony: A
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 11, 3 lipca 2014 r.
str. 4/9
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 620
Pracownia Mikrobiologii Żywności i Pasz
ul. Proletariacka 2/6, 93-569 Łódź
Badane obiekty / Grupa
obiektów
Próbki:
- mięsa i produktów mięsnych
- mleka i produktów mlecznych
- jaj i produktów jajecznych
- wyrobów garmażeryjnych
- żywności pochodzenia
zwierzęcego mrożonej
Badane cechy i metody badawcze /
pomiarowe
Obecność i identyfikacja pałeczek
Salmonella spp.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym i serologicznym
Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze
PN-EN ISO 6579:2003
Schemat White 'a- Kauffmanna- Le
Minora
Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych
Zakres:
od 1 jtk/ml
od 10 jtk/g
od 2,5 jtk/cm2 - wymazy z tusz
od 1 jtk/cm2 – wymazy z powierzchni
Metoda płytkowa ( posiew wgłębny)
PN-EN ISO 4833-1:2013
Liczba Enterobacteriaceae
Zakres:
od 1 jtk/ml
od 10 jtk/g
od 2,5 jtk/cm 2 - wymazy z tusz
od 1 jtk/ cm 2 – wymazy z powierzchni
Metoda płytkowa w temp. 37˚C, posiew
wgłębny
PN-ISO 21528-2:2005
Próbki pasz dla zwierząt
Próbki wody dla zwierząt
Próbki środowiskowe z obszarów
produkcji żywności i obrotu
żywnością:
- wymaz z powierzchni
ograniczonej szablonem
- wymaz z powierzchni
nieograniczonej szablonem,
w tym z rąk
- wymazy z tusz zwierząt
rzeźnych
Próbki:
- mięsa i produktów mięsnych
- mleka i produktów mlecznych
- wyrobów garmażeryjnych
- żywności pochodzenia
zwierzęcego mrożonej
Próbki pasz dla zwierząt
Próbki środowiskowe z obszarów
produkcji żywności i obrotu
żywnością:
- wymaz z powierzchni
ograniczonej szablonem
- wymaz z powierzchni
nieograniczonej szablonem,
w tym z rąk
- wymazy z tusz zwierząt
rzeźnych
Wersja strony: A
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 11, 3 lipca 2014 r.
str. 5/9
PCA
Badane obiekty / Grupa
obiektów
Próbki:
- mięsa i produktów mięsnych
- mleka i produktów mlecznych
- wyrobów garmażeryjnych
- żywności pochodzenia
zwierzęcego mrożonej
Zakres akredytacji Nr AB 620
Badane cechy i metody badawcze /
pomiarowe
Obecność Listeria monocytogenes
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze
PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005
Liczba gronkowców koagulazododatnich
(Staphylococcus aureus i innych gatunków)
Zakres:
od 1 jtk/ml
od 10 jtk/g
Metoda płytkowa w temp. 37˚C z
zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą
króliczą i fibrynogenem, posiew wgłębny
PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004
Liczba ß-glukuronidazo-dodatnich
Escherichia coli
Zakres:
od 1 jtk/ml
od 10 jtk/g
Metoda płytkowa w (posiew wgłębny)
PN-ISO 16649-2:2004
Liczba Listeria monocytogenes
Zakres:
od 1 jtk/ml
od 10 jtk/g
Metoda (posiew powierzchniowy)
PN-EN ISO 11290-2:2000
+A1:2005+Ap1:2006+Ap2:2007
Próbki środowiskowe z obszarów
produkcji żywności i obrotu
żywnością:
- wymaz z powierzchni
ograniczonej szablonem
- wymaz z powierzchni
nieograniczonej szablonem,
w tym z rąk
- wymazy z tusz zwierząt
rzeźnych
Próbki:
- mięsa i produktów mięsnych
- mleka i produktów mlecznych
jaj i produktów jajecznych
- wyrobów garmażeryjnych
- żywności pochodzenia
zwierzęcego mrożonej
Wersja strony: A
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 11, 3 lipca 2014 r.
str. 6/9
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 620
Badane cechy i metody badawcze /
pomiarowe
Obecność pozostałości substancji
przeciwbakteryjnych
Metoda dyfuzyjna (5-płytkowa)
Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze
PB-07/MŻ
edycja 4 z dnia 07.01.2014 r.
opracowana na podstawie instrukcji
PIW - PIB Puławy 2011
Obecność antybiotyków, sulfonamidów i
innych substancji hamujących testem
Delvotest SP-NT
Metoda dyfuzyjna
PB-02/MŻ
edycja 7 z dnia 07.01.2014 r.
opracowana na podstawie instrukcji
producenta testu Delvotest SP-NT
100, DSM Food Specialtes
Obecność pozostałości antybiotyków β laktamowych i tetracyklin
testem Twinsensor BT
Metoda receptorowa
PB-06/MŻ
edycja 5 z dnia 07.01.2014 r.
opracowana na podstawie instrukcji
producenta testu Twinsensor BT,
BT00660 + Unisensor S.A.
Próbki pasz dla zwierząt
Próbki wody dla zwierząt
Obecność antybiotyków i innych
substancji przeciwbakteryjnych
Metoda dyfuzyjna (8-płytkowa)
PB-03/MŻ
edycja 7 z dnia 07.01.2014 r.
opracowana na podstawie instrukcji
PIW-PIB Puławy z 2009
Próbki pasz dla zwierząt
Obecność kwasu nukleinowego DNA
specyficznego dla Salmonella spp.
Metoda PCR - system BAX Q7
PB-05/MŻ
edycja 3 z dnia 08.01.2014 r.
opracowana na podstawie instrukcji
producenta testu BAX®System
Salmonella
Badane obiekty / Grupa obiektów
Próbki tkanek mięśniowych:
trzody chlewnej, bydła, drobiu,
ryb,
Próbki wątroby drobiu
Próbki nerek: trzody chlewnej, bydła
Próbki jaj
Próbki wody dla zwierząt
Próbki mleka
Próbki środowiskowe z obszarów
produkcji żywności i obrotu
żywnością:
- wymaz z powierzchni
ograniczonej szablonem
- wymaz z powierzchni
nieograniczonej szablonem,
w tym z rąk
- wymazy z tusz zwierząt rzeźnych
Wersja strony: A
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 11, 3 lipca 2014 r.
str. 7/9
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 620
Pracownia Patologii
ul. Proletariacka 2/6, 93-569 Łódź
Badane cechy i metody badawcze /
pomiarowe
Obecność i identyfikacja pałeczek
Salmonella spp.
Metoda hodowlana uzupełniona testami
biochemicznymi i serologicznymi
Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze
PN-EN ISO 6579:2003+A1:2007
Mózgowie ssaków
Obecność wirusa wścieklizny
Metoda immunofluorescencji
bezpośredniej (IF)
Instrukcja Nr 37/2003 Głównego
Lekarza Weterynarii z dnia 25
czerwca 2003 r.
Nr GIWzVII.420/lab-14/2003
Szlify kostne pochodzące z żuchwy
lisów
Obecność markera tetracykliny
Metoda mikroskopowa
Instrukcja Głównego Lekarza
Weterynarii Nr GIWz.II.400/W78/2004 z dnia 24 listopada 2004 r.
Próbki plastrów z czerwiem, miodu
Obecność laseczek Paenibacillus larvae
(zgnilca amerykańskiego)
Metoda hodowlana uzupełniona
testem biochemicznym i
potwierdzeniem mikroskopowym
Instrukcja Głównego Lekarza
Weterynarii Nr GIW z VIII.400/lab2/2006 z dnia 2 stycznia 2006 r.
Próbki pszczół, osypu pszczelego,
plastrów z czerwiem
Obecność roztoczy Varroa destructor
Metoda mikroskopowa
Instrukcja Głównego Lekarza
Weterynarii Nr GIW z VIII.400/lab3/2006 z dnia 2 stycznia 2006 r.
Badane obiekty / Grupa obiektów
Próbki kału, mekonium, jaj,
narządów i jelit pochodzące od
drobiu i próbki środowiskowe z
etapu produkcji pierwotnej
Wersja strony: A
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 11, 3 lipca 2014 r.
str. 8/9
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 620
Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 620
Status zmian: wersja pierwotna - A
Zatwierdzam status zmian
KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
LABORATORIÓW
TADEUSZ MATRAS
dnia: 03.07.2014 r.
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 11, 3 lipca 2014 r.
str. 9/9