Program obrad 09_06_18.cdr

Komentarze

Transkrypt

Program obrad 09_06_18.cdr
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin szkolenia:
17-18 września 2009 rok
Miejsce obrad:
CENTRUM KONFERENCYJNE WOJSKA POLSKIEGO
SZKOLENIE WARSZTATOWE
“PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W OCHRONIE ZDROWIA”
Warszawa, ul. Wigury i Żwirki 9/13
Opłata rejestracyjna pokrywa koszty:
- udziału w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunchu, przerw kawowych
Ilość miejsc ograniczona
Ilość uczestników w jednym szkoleniu nie może przekraczać 25 osób
Uczestnicy będą rejestrowani według kolejności zgłoszeń
W przypadku wyczerpania miejsc organizator
zastrzega sobie możliwość zaproponowania innego terminu.
Organizator:
Abacus Biuro Promocji Medycznej Sp. z o.o.
Ul. Astronomów 3 lok. 424 , 01-450 Warszawa
www.abacus.edu.pl [email protected]
tel. +48 22 668 71 85, 668 71 17,
fax +48 22 668 71 89
PATRONAT MEDIALNY:
BIURO PROMOCJI MEDYCZNEJ
ul. Astronomów 3 piętro IV
01- 450 WARSZAWA
tel. (0-22) 668 71 85, (22) 668 71 17
fax (0-22) 668 71 89
e-mail: [email protected]
www.abacus.edu.pl
Warszawa, 17-18 września 2009 r.
Dzień I (17 września 2009 r.)
9.00 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 12.15
12.15 - 12.30
12.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 16.15
Wprowadzenie do tematu zamówień publicznych - omówienie
całościowe systemu zamówień publicznych, jego rozwoju i planów
nowelizacji
- ustawa o zamówieniach publicznych - system zamówień
w latach 1994 - 2003
- formalizm lat 2004-2006 - racjonalizm lat 2007-2008
- praktyczne konsekwencje zmian nowelizacyjnych w 2008 r.
- dwie nowelizacje 2009r. - co się zmieni a co pozostanie?
Przerwa na kawę
Zasady zamówień publicznych w praktyce ze szczególnym
uwzględnieniem problemów sektora medycznego w postępowaniu
- zasada zapewnienia uczciwej konkurencji przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w praktyce
przetargowej (na przykładzie opisu przedmiotu zamówienia - wyroby
medyczne)
- równe traktowanie wykonawców w postępowaniu przetargowym
i zasada obiektywizmu
- konieczność zachowania zasady jawności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego - nowe zasady udostępniania dokumentacji
postępowania
Praktyczne sytuacje w postępowaniu dotyczące naruszania
przepisów (case study), z uwzględnieniem specyfiki sektora
medycznego w przetargach, m.in.:
- opis przedmiotu zamówienia w przetargu na urządzenia medyczne,
- uzasadnione potrzeby zamawiającego (szpitala) a konieczność
dochowania zasady uczciwej konkurencji
- ustalenie warunków udziału w postępowaniu w sposób wykluczający
wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia
- moment i sposób udostępnienia ofert przedsiębiorcom
- kryteria oceny ofert mogące naruszać równe traktowanie wykonawców
Przerwa
Występowanie w postępowaniu przetargi w 2009r. (cz. I)
- wszczęcie postępowania - wyszukiwanie ogłoszeń o zamówieniu i SIWZ
- występowanie w postępowaniu - otwarcie ofert i ich udostępnianie
w praktyce
- wadium - ważna instytucja w zamówieniach publicznych
Przerwa na lunch
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki dostaw leków i sprzętu
medycznego
- niezgodności w formularzu ofertowym i formularzu cenowym
- składanie oferty w konsorcjum - jej zabezpieczenie gwarancją
- prawidłowa cena w ofercie - kwestie z obliczaniem podatku VAT
- prawidłowe podpisywanie i parafowanie oferty
Dzień II (18 września 2009 r.)
9.30 - 10.30
Dokumenty obligatoryjne - zdolność prawna, techniczna
i finansowa m.in.:
- polisa OC lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
- dokumenty rejestrowe - ich rola w postępowaniu
- zaświadczenia urzędowe - z ZUS, US, Krajowego Rejestru Karnego,
licencje, koncesje
10.30 - 10.45
10.45 - 12.15
12.15 - 12.30
12.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 16.15
- informacja z banku, sprawozdanie finansowe
- wykaz robót, dostaw, wykaz urządzeń, wykaz osób
- omówienie odpowiednich dokumentów z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.
Przerwa na kawę
Tryby udzielania zamówienia po nowelizacji 2008-2009:
tryby niekonkurencyjne i elektroniczne sposoby udzielania
zamówienia
- zamówienie z wolnej ręki, negocjacje bez ogłoszenia
- licytacja elektroniczna dla wszystkich rodzajów zamówień i aukcja
elektroniczna
- zapytanie o cenę, negocjacje z ogłoszeniem
- dialog konkurencyjny, umowy ramowe i dynamiczny system zakupów
Przerwa na kawę
Przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony - wszystkie etapy
w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem zmian w nowelizacji
z 2008r. cz. II.
- badanie i ocena ofert - ocena podmiotowa i ocena oferty
- protesty i odwołania w praktyce
- podpisanie umowy
Warsztaty - symulacja przetargu prawidłowe postępowanie
zamawiającego w trakcie badania i oceny ofert
- badanie wykonawcy - spełnianie warunków udziału w postępowaniu
- badanie oferty - kwestie niezgodności oferty z SIWZ i możliwości jej
poprawiania
- prawidłowy wybór najkorzystniejszej oferty
Przerwa na lunch
Protest i odwołanie - konsekwencje wniesienia dla wykonawców
biorących udział w postępowaniu. Odpowiedzialność urzędnika
w postępowaniu
- prawidłowy protest w postępowaniu - konsekwencje dla uczestników
- odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i Skarga do Sądu Okręgowego
- odpowiedzialność urzędnika - dyscyplina finansów publicznych,
odpowiedzialność karna i cywilna.
- orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące przetargów sektora
medycznego
Case study i zajęcia praktyczne, konsultacje indywidualne, m.in.:
- odrzucenie oferty w przetargu na dostawę leków
- polisa OC - ubezpieczenie odpowiedzialności ex contracto i ex delicto
- wadium - przelew czy wpłata gotówkowa
- dostawy urządzeń medycznych praktyczne problemy z oceną ofert
- pełnomocnictwa w przetargach
Prowadzący szkolenie - Mecenas Grzegorz Mazurek
adwokat, były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień
Publicznych, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw
SGH, były arbiter i obserwator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, członek
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, pracował m.in. jako
sekretarz i przewodniczący komisji przetargowej u zamawiającego, prowadził szkolenia
i wykłady m.in. w Szkole Głównej Handlowej, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
oraz na studiach MBA dla kadry medycznej w WSPiZ im. Koźmińskiego. Obecnie prowadzi
kancelarię adwokacką specjalizującą się w zamówieniach publicznych i partnerstwie
publiczno - prywatnym.
Szczególnie istotne są jego doświadczenia praktyczne, związane z bezpośrednim udziałem
w wielu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Wiedza wynikająca
Z doświadczeń zarówno orzeczniczych (członek i wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej,
arbiter) jak i czysto praktycznych (pracownik zamawiającego, obserwator Prezesa UZP)
powinna być istotnym aspektem tego szkolenia.