Posiad?o?? Delogu

Komentarze

Transkrypt

Posiad?o?? Delogu
This page was exported from - POLARTI
Export date: Thu Mar 9 1:50:26 2017 / +0000 GMT
Posiad?o?? Delogu
Posiad?o?? Delogu mie?ci si? na ziemiach Alghero na Sardynii. W miejscu opanowanym przez s?o?ce maj? korzenie nasze winnice
oraz tradycje, którymi si? kierujemy. Filozofia uprawy winogron jest nam znana od dawna i by?a przekazywana z ojca na syna. Ale
to te? morska bryza i ciep?e promienie s?o?ca dope?niaj? pasjonuj?c? prac? cz?owieka wp?ywaj?c na zapach i smak wina oraz
unikalny charakter tej ziemi. Piero Delogu ??czy silna wi?? z jego winnic? i wie ile trzeba si? po?wi?ci?, aby uzyska? doskona?e
wino. Organizuje on prac? w winnicy i dogl?da jej osobi?cie, od orki do starannej selekcji winogron i winifikacji. Prosta zasada,
która zainspirowa?a Tenute Delogu: wino o dobrej jako?ci jest kombinacj? kilku zasadniczych czynników: pracy cz?owieka, Ziemi i
czasu. I to dla nich Piero Delogu po?wi?ca trzy wina: Ego, Geo i Die.
Nasze wina rodz? si? w pó?nocno-zachodniej cz??ci Sardynii, najpi?kniejszej w?oskiej wyspy Morza ?ródziemnego. Klimat
panuj?cy na wyspie z ?agodnymi zimami i gor?cymi, suchymi latami to scenariusz, który pozwala na uzyskanie delikatnych
owoców. Dla firmy Delogu wszystkie te czynniki maj? szczególn? warto??, s? g?ównymi sk?adnikami naszych win i s?
charakterystyczne dla ponadczasowej wyspy jak? jest Sardynia.
Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com
| Page 1/1 |

Podobne dokumenty