(Rejestr zamówień publicznych w 2015 roku)

Transkrypt

(Rejestr zamówień publicznych w 2015 roku)
REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PROWADZONYCH W 2015 ROKU PRZEZ URZĄD MIASTA MILANÓWKA
L.P
ZNAK SPRAWY/
TRYB /
SEKRETARZ KOMISJI
PRZETARGOWEJ
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
/
KOD CPV, CPA-CPC
WNIOSEK/UMOWA
(DATA)
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(NJO)
WARTOŚĆ
ZAMÓWIENIA/
KWOTA
PRZEZNACZONA
NA REALIZACJĘ
ZAMÓWIENIA
W PLN
DATA WSZCZĘCIA
POSTĘPOWANIA
ORAZ
NUMER I DZIEŃ
PUBLIKACJI
OGŁOSZENIA
DATA
WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY
LUB WYNIKU
POSTĘPOWANIA
WYBRANY
WYKONAWCA
CENA CAŁKOWITA
NETTO (c.c.-n.)
I BRUTTO (c.c.-b.)
W PLN
LUB
UNIEWAŻNIENIE
POSTĘPOWANIA
INNI
WYKONAWCY
KTÓRZY ZŁOŻYLI
OFERTY
(NAZWA
PODMIOTU)
Znak sprawy:
TOM.271.1.1.2015
19.02.2015 r.
Nr zamówienia:
ZP.271/1/ORG/15
1
Negocjacje bez
ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych w
obrocie krajowym i zagranicznym
dla Urzędu Miasta Milanówka
Uruchomienie procedury o
udzielenie zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia z dnia
28.01.2015r.
159.189,91
/
107.000,00
Wykonawca
InPost S.A.
29.01.2015R
17.02.2015r.
NIE DOTYCZY
c.c.-n: 112.909,63
c.c.-b: 138.878,85
Kod CPV: 64 11 00 00-0 Usługi pocztowe
POCZTA
POLSKA S.A.
- nie przystąpiła do
negocjacji
NJO: Referat Organizacyjny
Kinga Niedźwiecka
- Reszczyk
Znak sprawy:
TOM.271.1.2.2015
Nr zamówienia:
DATA ZAWARCIA
UMOWY ORAZ
OGŁOSZENIE O
UDZIELENIU
ZAMÓWIENIA
(DATA, NUMER)
BZP
37436-2015
z dnia
19.02.2015
Termin realizacji;
od dnia
podpisania
umowy do dnia
31.12.2015 r.
13.03.2015 r.
Bieżące utrzymanie dróg o
nawierzchni gruntowej na terenie
Miasta Milanówka
ZP.271/2/TOM/15
2
Przetarg nieograniczony Kod CPV:45 23 31 41-9 Roboty w zakresie
konserwacji dróg
45 23 31 42-6 Roboty w zakresie naprawy
Joanna Sierpińska
dróg
Uruchomienie procedury o
udzielenie zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p
na podst. wniosku o
wszczęcie postępowania z
dnia 29.01.2015 r.
NJO: Referat Technicznej
Obsługi Miasta
04.02.2015r
765 000,00
/
940 000,00
BZP
25034-2015
z dnia
04.02.2015r.
DAR-BUD
Dariusz Bednarczyk
04.03.2015r.
c.c.-n: 537 500,00
c.c.-b: 661 125,00
TRANSMIX
Tomasz Pietruszka
SAS-BUD
Kamil Sasin
PHU PRIMA
Bogdan
Głuchowski
BZP
85154-2015
z dnia
15.04.2015
Termin realizacji;
od dnia
podpisania
umowy do dnia
31.12.2016 r.
Rejestr zamówień publicznych w 2015 roku prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka
Wykonawca
Dla I części zamówienia
InterRisk T. U. S.A.
Vienna Insurance Group
c.c.-n: 112.909,63
c.c.-b: 138.878,85
Znak sprawy:
TOM.271.1.3.2015
Nr zamówienia:
ZP.271/3/ORG/15
3
Przetarg nieograniczony
Kinga Niedźwiecka
- Reszczyk
Zakup usług ubezpieczenia dla
Urzędu Miasta Milanówka i
jednostek organizacyjnych
Uruchomienie procedury o
udzielenie zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia z dnia
05.02.2015r
Dla II części zamówienia
InterRisk T. U. S.A.
Vienna Insurance Group
13.02.2015r
570.000,00
/
222.656,00
Kod CPV: 66 51 00 00-8
usługi ubezpieczeniowe
BZP
32986-2015
z dnia
13.02.2015r
23.03.2015r.
c.c.-n: 112.909,63
c.c.-b: 138.878,85
Dla III części zamówienia
Towarzystwo
Ubezpieczeń
Wzajemnych „TUW”
NJO: Referat Organizacyjny
30.03.2015 r.
„TUZ”
Towarzystwo
Ubezpieczeń
Wzajemnych
- odrzucona oferta
dla części III
zamówienia
BZP
70840-2015
z dnia
30.03.2015
Termin realizacji;
od dnia
01.04.2015r. do
dnia 31.03.2017 r.
c.c.-n: 112.909,63
c.c.-b: 138.878,85
Dla IV części zamówienia
InterRisk T. U. S.A.
Vienna Insurance Group
c.c.-n: 112.909,63
c.c.-b: 138.878,85
Znak sprawy:
TOM.271.1.4.2015
Nr zamówienia:
ZP.271/4/TOM/15
4
Bieżące utrzymanie dróg
o nawierzchni mineralnej i
mineralno-asfaltowej na terenie
Miasta Milanówka
Uruchomienie procedury o
udzielenie
zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia.
Kod CPV:
Przetarg nieograniczony 45 23 31 41-9 Roboty w zakresie konserwacji
dróg
NJO: Referat Technicznej
Kinga Niedźwiecka
45 23 31 42-6 Roboty w zakresie naprawy
Obsługi Miasta
- Reszczyk
dróg
30.03.2015r
472.500,00
/
387.450,00
BZP
70430 -2015
z dnia
30.03.2015r
08.05.2015r.
Wielobranżowy
Zakład Budowlano
Usługowy
„POLMAXBAU”
c.c.-n: 212.235,77
c.c.-b: 216.050,00
PHU „PRIMA”
Bogdan
Głuchowski
- wykluczony/
oferta odrzucona
„ELBET”
Szymański
Andrzej
- wykluczony/
oferta
odrzucona
25.05.2015 r.
BZP
37436-2015
z dnia
19.02.2015
Termin realizacji;
od dnia
podpisania
umowy do dnia
31.12.2016 r.
str. 2 / 12
Rejestr zamówień publicznych w 2015 roku prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka
Znak sprawy:
TOM.271.1.6.2015
Utrzymanie czystości i porządku na
terenie miasta Milanówka w okresie
od maja do listopada 2015 roku
Kod CPV:
Nr zamówienia:
ZP.271/5/OŚZ/15
5
Przetarg nieograniczony
Kinga Niedźwiecka
- Reszczyk
90 61 00 00-6 – Usługi sprzątania i zamiatania
ulic,
90 61 10 00-3 Usługi sprzątania ulic,
90 61 20 00-0 Usługi zamiatania ulic,
90 91 40 00-7 – Usługi sprzątania parkingów,
90 00 00 00-7 – Usługi odbioru ścieków, usuwania
odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi
NJO: Referat Ochrony
ekologiczne
Kategoria usług
16 Usługi w zakresie odprowadzania ścieków i
wywozu nieczystości, usługi sanitarne i podobne
Znak sprawy:
TOM.271.1.7.2015
Nr zamówienia:
ZP.271/6/INF/15
6
Wolna ręka
Kinga Niedźwiecka
- Reszczyk
Uruchomienie procedury o
udzielenie
zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia
Budowę Sieci Informatycznej
Milanówka, systemu monitoringu i
VoIP – zamówienie uzupełniające
Kod CPV:
34971000-4 Urządzenia bezpośredniego
monitorowania
35125300-2 Kamery bezpieczeństwa
32323100-4 Kolorowe monitory wideo
30231300-0 Monitory ekranowe
30237260-9 Wsporniki do montowania
monitorów na ścianie
30200000-1 Urządzenia komputerowe
03.04.2015r
564.900,00
/
410.000,00
BZP
75976 -2015
z dnia
03.04.2015r
Środowiska i Gospodarki
Zielenią
Uruchomienie procedury o
udzielenie
zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia.
24.04.2015r.
P.T.H.U.
PACHOLCZYK
Piotr Pacholczyk
c.c.-n: 1255.933,66
c.c.-b: 314.798,40
Miejski Zakład
Oczyszczania
w Pruszkowie
Sp. z o.o.
Urządzanie,
Utrzymywanie
Zieleńców
Chirurgia Drzew
Petroniusz
Frejlich
29.04.2015 r.
BZP
99384-2015
z dnia
29.04.2015
Termin realizacji;
od dnia
podpisania
umowy do dnia
31.12.2015r
Postępowanie unieważnione
40.670,00
/
52.000,00
22.04.2015r.
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
„nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu ….”
NJO: Referat Informatyki
Wykonanie zagospodarowania
terenu ,,Amfiteatru’’ w Milanówku
Znak sprawy:
TOM.271.1.8.2015
Nr zamówienia:
ZP.271/7/TOM/15
7
Przetarg ograniczony
Kinga Niedźwiecka
- Reszczyk
Kod CPV
71220000-6 Usługi projektowania
architektonicznego
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45112723-9 Roboty w zakresie
kształtowania placów zabaw
45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni
placów zabaw dla dzieci
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych
konstrukcji
Uruchomienie procedury o
udzielenie
zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia
NJO: Referat Technicznej
Obsługi Miasta
13.05.2015r
1.125.000
/
1.573.275,67
BZP
111540-2015
z dnia
13.05.2015r
Postępowanie unieważnione w dniu 15 maja 2015 r.
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
„nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu ….”
str. 3 / 12
Rejestr zamówień publicznych w 2015 roku prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka
Znak sprawy:
TOM.271.1.10.2015
Nr zamówienia:
ZP.271/8/TOM/15
8
Przetarg ograniczony
Kinga Niedźwiecka
- Reszczyk
Wykonanie zagospodarowania
terenu ,,Amfiteatru’’ w Milanówku
Kod CPV
71220000-6 Usługi projektowania
architektonicznego
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45112723-9 Roboty w zakresie
kształtowania placów zabaw
45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni
placów zabaw dla dzieci
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych
konstrukcji
20.07.2015r
Uruchomienie procedury o
udzielenie
zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia
1.125.000
/
1.573.275,67
NJO: Referat Technicznej
Obsługi Miasta
Uruchomienie procedury o
udzielenie
zamówienia
Opracowanie Studium uwarunkowań
publicznego nastąpiło na
i kierunków zagospodarowania
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
Nr zamówienia:
przestrzennego Miasta Milanówka
ZP.271/9/GNPP/15
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia.
Kod CPV
Przetarg nieograniczony
71410000-5 Usługi planowania
NJO: Referat Gospodarki
przestrzennego
Kinga Niedźwiecka
Nieruchomościami i
- Reszczyk
Planowania Przestrzennego
Firma RUTKOWSKI
Tadeusz Rutkowski
19.05.2015
BZP
117860 -2015
z dnia
19.05.2015r
20.07.2015r.
c.c.-n: 1.182.000,00
c.c.-b: 1.453.860,00
PROTOTIPO
s.c – wykluczony
na etapie
składania
wniosków
BZP
117860-2015 z
dnia
20.07.2015
Termin realizacji;
od dnia zwarcia
umowy do dnia
21.09.2015r
Znak sprawy:
TOM.271.1.5.2015
9
Znak sprawy:
TOM.271.1.9.2015
Nr zamówienia:
ZP.271/10/TOM/15
10
Budowa odwodnienia ulic oraz
zakrycie rowu R-4 na terenie Miasta
Milanówka
Kod CPV
Przetarg nieograniczony 45 20 00 00-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektów
Kinga Niedźwiecka
budowlanych lub ich części oraz roboty w
- Reszczyk
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
150 783,33
/
150.000,00
29.07.2015r.
Postępowanie unieważnione w dniu 29.07.2015 r.
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
„nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu ….”
Firma UsługowoHandlowa
„INSTAL-BUD”
Szczepan Jan
Mielczarczyk
Uruchomienie procedury o
udzielenie
zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia
NJO: Referat Technicznej
Obsługi Miasta
29.05.2015r
249.103,85
/
276.311,00
BZP
129246-2015
z dnia
29.05.2015r
25.06.2015
P.T.H.U.
PACHOLCZYK
Piotr Pacholczyk
c.c.-n: 157.280,00
c.c.-b: 193.454,40
Firma
Hydrotechniczno
-Budowlana
„HYDRODOM”
Ireneusz Getka
Firma PA-MI
usługi
melioracyjne i
budowlane
Pawel Owczarek
- oferta odrzucona
02.07.2015r.
BZP
98615-2015
z dnia
02.07.2015
Termin realizacji;
od dnia zwarcia
umowy do dnia
01.11.2015r
str. 4 / 12
Rejestr zamówień publicznych w 2015 roku prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka
Bank Spółdzielczy w
Białej Rawskiej
Oddział w
Milanówku
Znak sprawy:
ZP.271.1.1.2015
Nr zamówienia:
Udzielenie kredytu
długoterminowego
w wysokości 2 500 000 PLN
ZP. 271/11/FB/15
11
Kod CPV
Przetarg nieograniczony 66 11 30 00 – 5 usługi udzielania kredytów
kategoria usług: 6 – usługi finansowe
Kinga Niedźwiecka
- Reszczyk
Uruchomienie procedury o
udzielenie
zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia.
25.06.2015
360.905,82
/
400.000,00
BZP
155370-2015
04.08.2015
z dnia
25.06.2015r
ING BANK ŚLASKI
S.A.
Oddział 2 w
Warszawie
NJO: Referat Budżetowo
Finansowy
Bank Spółdzielczy w
Halinowie
Bank
Gospodarstwa
Krajowego
Oddział w
Warszawie
12.08.2015r.
BZP
207566-2015
z dnia
13.08.2015
Bank
Spółdzielczy w
Skierniewicach
Znak sprawy:
ZP.271.1.12.2015
Nr zamówienia:
ZP. 271/12/TOM/15
12
Wykonanie koncepcji budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w północnozachodniej części Milanówka oraz
wykonanie dokumentacji
projektowej sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami w granicy
pasa drogowego
Przetarg nieograniczony
Kinga Niedźwiecka
- Reszczyk
Kod CPV
71 32 00 00 -7 Usługi inżynieryjne w
zakresie projektowania
71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i
dokumentacją
Uruchomienie procedury o
udzielenie
zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia.
NJO: Referat Technicznej
Obsługi Miasta
15.07.2015
113.190,00
BZP
104363-2015
140.000,00
z dnia
14.07.2015r
12.08.2015
ABRYS Technika
Sp.z o.o.
c.c.-n: 51 480,00
c.c.-b: 63 320,40
„INKOM”
Sp.z o.o
Odrzucona oferta
KOMA
Zakład
Projektowania i
Realizacji
Inwestycji s.c.
Odrzucona oferta
GWK Inżynieria
Sanitarna
wykluczona
Pracownia
Projektowa
Grażyna
Borzęcka
wykluczona
ERG Krzysztof
Kierejewski
wykluczona
IZI POL
Piotr Steczyszyn
Odrzucona oferta
EKOKOMPLEKS J.
Fidrysiak J.
Budzińska s.j.
wykluczona
01.09.2015r.
BZP
239298-2015
z dnia
14.09.2015
Termin realizacji;
od dnia zwarcia
umowy do dnia
31 marca 2016 r.
str. 5 / 12
Rejestr zamówień publicznych w 2015 roku prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka
Znak sprawy:
ZP.271.1.4.2015
Nr zamówienia:
ZP. 271/14/GNPP/15
13
Uruchomienie procedury o
zamówienia
Opracowanie Studium uwarunkowań udzielenie
publicznego nastąpiło na
i kierunków zagospodarowania
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
przestrzennego Miasta Milanówka
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia.
Kod CPV
Przetarg nieograniczony 71410000-5 Usługi planowania
przestrzennego
Kinga Niedźwiecka
- Reszczyk
Znak sprawy:
ZP.271.1.2.2015
Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy
Milanówek
Nr zamówienia:
14
Kod CPV
ZP. 271/13/OŚZ/15
90 50 00 00-2 Usługi związane z odpadami
90 51 20 00-9 Usługi transportu odpadów
Przetarg nieograniczony
90 51 31 00-7 Usługi wywozu odpadów
pochodzących z gospodarstw domowych
Kinga Niedźwiecka
- Reszczyk
Kategoria usług
16 – Usługi w zakresie odprowadzania
ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne
i podobne
30.07.2015
150.783,33
/
150.000,00
NJO: Referat Gospodarki
Nieruchomościami i
Planowania Przestrzennego
Uruchomienie procedury o
udzielenie
zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia.
„TEREN”
Sp. z o.o.
- Wykonawca
wykluczony
BZP
193570-2015
z dnia
30.07.2015r
28.07.2015
8.000.000,00
/
7 200 000,00
NJO: Referat Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Zielenią
2015/S147271599
z dnia
01.08.2015r.
08.09.2015r.
BUDPLAN
Sp.z o.o.
c.c.-n: 93.399,00
c.c.-b: 114.880,77
GARD
Pracownia
UrbanistycznoArchitektoniczna
mgr inż. arch.
Anna
Woźnicka
ZP. 271/15/TOM/15
Termin realizacji;
22 miesiące od
dnia zwarcia
umowy
01.09.2015r.
Remont ulicy Chopina oraz
ulicy Pewnej w Milanówku
Nr zamówienia:
15
BZP
246480-2015
z dnia
21.09.2015
Postępowanie unieważnione
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
„cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ….”
Znak sprawy:
ZP.271.1.3.2015
21.09.2015r.
Kod CPV
45 23 31 40-2 Roboty drogowe
Przetarg nieograniczony 45 23 31 42-6 Roboty w zakresie naprawy
dróg
Kinga Niedźwiecka
71 32 00 00 -7 Usługi inżynieryjne w
- Reszczyk
zakresie projektowania
Uruchomienie procedury o
udzielenie
zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia.
NJO: Referat Technicznej
Obsługi Miasta
05.08.2015
335.500,00
/
281.000,00
BZP
117147-2015
z dnia
05.08.2015r.
28.08.2015
DAR-BUD
Dariusz Bednarczyk
c.c.-n: 186 815,24
c.c.-b: 229 782,75
Nie dotyczy
BZP
227064-2015
z dnia
02.09.2015
Termin realizacji;
od dnia zwarcia
umowy do dnia
15.10.2015 r.
str. 6 / 12
Rejestr zamówień publicznych w 2015 roku prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka
Znak sprawy:
ZP.271.1.52015
Obsługa bankowa budżetu Gminy
Milanówek
Nr zamówienia:
16
Kod CPV
ZP. 271/16/BF/15
66 11 00 00 – 4 usługi bankowe
66 11 20 00 – 8 usługi depozytowe
Przetarg nieograniczony
66 11 30 00 – 5 usługi udzielania kredytu
kategoria usług:
Kinga Niedźwiecka
6 – usługi finansowe
- Reszczyk
b - usługi bankowe i inwestycyjne
Uruchomienie procedury o
udzielenie zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia z dnia
31.07.2015r. i
Pełnomocnictw
przekazanych przez
jednostki organizacyjne
miasta
Przygotowanie
do podpisania
umowy.
14.07.2015
169.626,27
/
200.000,00
BZP
104363-2015
z dnia
14.07.2015r
Znak sprawy:
Nr zamówienia:
ZP. 271/17/TOM/15
17
Opracowanie dokumentacji
projektowej przebudowy ulic
Spacerowej, Krasińskiego, Parkowej,
Północnej i Grodeckiego w
Milanówku
Uruchomienie procedury o
udzielenie
zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia.
Przetarg nieograniczony Kod CPV
71 32 00 00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie
Kinga Niedźwiecka
projektowania
NJO: Referat Technicznej
- Reszczyk
71 24 80 00-8 Nadzór nad projektem i
Obsługi Miasta
dokumentacją
00.00.2015r.
Bank
Spółdzielczy
w Białej
Rawskiej
BZP
00000-2015
z dnia
00.00.2015
Termin realizacji;
od dnia zwarcia
umowy do dnia
31 grudnia 2020 r.
NJO: Referat Technicznej
Obsługi Miasta
ZP.271.1.6.2015
11.09.2015
Powszechna Kasa
Oszczędności
Bank Polski S.A.
Cena za obsługę
bankową
(Przychody netto =
przychody – koszty)
c.c.-n: 230 371,80
14.07.2015
359.145,38
/
300.000,00
BZP
104363-2015
z dnia
14.07.2015r
Postępowanie unieważnione w dniu 16.09.2015 r.
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
„nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu ….”
str. 7 / 12
Rejestr zamówień publicznych w 2015 roku prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka
Opracowanie dokumentacji
projektowej przebudowy ulic
Spacerowej, Krasińskiego, Parkowej,
Północnej i Grodeckiego w
Milanówku
18
Zadanie nr 1: Opracowanie projektowe
pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej
na terenie miasta Milanówka” wraz z
odwodnieniem, analizą kompleksową
sieci uzbrojenia podziemnego, analizą
komunikacyjną.
Zadanie nr 2: Opracowanie projektowe
pn. „Przebudowa ulicy Krasińskiego
na terenie miasta Milanówka” wraz z
odwodnieniem, analizą kompleksową
sieci uzbrojenia podziemnego, analizą
Znak sprawy:
komunikacyjną.
ZP.271.1.9.2015
Zadanie nr 3: Opracowanie projektowe
Nr zamówienia:
pn. „Przebudowa ulicy Parkowej na
ZP. 271/18/TOM/15
terenie miasta Milanówka” wraz z
odwodnieniem, analizą kompleksową
Przetarg nieograniczony
sieci uzbrojenia podziemnego, analizą
komunikacyjną.
Kinga Niedźwiecka
Zadanie nr 4: Opracowanie projektowe
- Reszczyk
pn. „Przebudowa ulicy Północnej na
terenie miasta Milanówka” wraz z
odwodnieniem, analizą kompleksową
sieci uzbrojenia podziemnego, analizą
komunikacyjną.
Zadanie nr 5: Opracowanie projektowe
pn. „Przebudowa ulicy Grodeckiego
na terenie miasta Milanówka” wraz z
odwodnieniem, analizą kompleksową
sieci uzbrojenia podziemnego, analizą
komunikacyjną.
Kod CPV
71 32 00 00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania
71 24 80 00-8 Nadzór nad projektem i
dokumentacją
Zad. Nr 1:
Dokumentacja dot.
Przebudowy
ul. Spacerowej
ROADWAY
Grzegorz Kowalik
c.c.-n: 25 883,20
c.c.-b: 31 836,34
Zad. Nr 2:
Dokumentacja dot.
Przebudowy
ul. Krasińskiego
AMDRO Andrzej
Malinowski
c.c.-n: 28 800,00
c.c.-b: 35 424,00
Uruchomienie procedury o
udzielenie
zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia
z
dnia
18.09.2015r.
NJO: Referat Technicznej
Obsługi Miasta
22.09.2015
359.145,38
/
243.803,00
BZP
247610-2015
I
247950-2015
z dnia
22.09.2015r
08.10.2015
Zad. Nr 3:
Dokumentacja dot.
Przebudowy
ul. Parkowej
ROADWAY
Grzegorz Kowalik
c.c.-n: 37 184,00
c.c.-b: 45 736,32
Zad. Nr 4:
Dokumentacja dot.
Przebudowy
ul. Północnej
AMDRO Andrzej
Malinowski
c.c.-n: 26 800,00
c.c.-b: 32 964,00
13.10.2015r.
-
BZP
271842-2015
z dnia
14.10.2015
Termin realizacji;
od dnia zwarcia
umowy do dnia
23 grudnia 2015 r.
Zad. Nr 5:
Dokumentacja dot.
Przebudowy
ul. Grodeckiego
ROADWAY
Grzegorz Kowalik
c.c.-n: 34 652,80
c.c.-b: 42 622,94
str. 8 / 12
Rejestr zamówień publicznych w 2015 roku prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka
Znak sprawy:
ZP.271.1.8.2015
Nr zamówienia:
Bieżące utrzymanie dróg o
nawierzchni gruntowej na terenie
Miasta Milanówka
ZP. 271/19/TOM/15
19
Kod CPV:45 23 31 41-9 Roboty w zakresie
Przetarg nieograniczony konserwacji dróg
45 23 31 42-6 Roboty w zakresie naprawy
Kinga Niedźwiecka
dróg
- Reszczyk
Znak sprawy:
ZP.271.1.10.2015
Nr zamówienia:
Remont istniejącej nawierzchni
utwardzonej ulic Makowej,
Wesołej, Wiśniowej w Milanówku
ZP. 271/20/TOM/15
20
Kod CPV:
Przetarg nieograniczony 45 23 31 40-2 Roboty drogowe
45 23 31 42-6 Roboty w zakresie naprawy
Kinga Niedźwiecka
dróg
- Reszczyk
Znak sprawy:
ZP.271.1.11.2015
Sprzątanie i utrzymanie w ciągłej
czystości pomieszczeń Urzędu
Miasta Milanówka
Nr zamówienia:
ZP. 271/21/ORG/15
21
Kod CPV:
90 91 92 00-4 Usługi sprzątania biur
Przetarg nieograniczony 90 91 12 00-8 Usługi sprzątania budynków
Kinga Niedźwiecka
- Reszczyk
Kategoria usług 14: Usługi sprzątania
budynków i usługi zarządzania mieniem
Uruchomienie procedury o
udzielenie zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia z dnia
14.09.2015r. oraz
uzupełnienie z dnia
24.09.2015r.
23.10.2015r.
25.09.2015r.
60 200,00
/
60 200,00
BZP
252020-2015
z dnia
25.09.2015
Bednarczyk Dariusz
DAR-BUD
15.10.2015
c.c.-n: 66 000,00
c.c.-b: 81 180,00
P.H.U. JAKOBS
Wykonawca
wykluczony,
Oferta odrzucona
Termin realizacji;
od dnia zwarcia
umowy do dnia
20 grudnia 2015 r.
NJO: Referat Technicznej
Obsługi Miasta
Uruchomienie procedury o
udzielenie zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia z dnia
05.10.2015r.
02.11.2015r.
06.10.2015r.
153 470,00
/
188 768,10
BZP
263128-2015
z dnia
06.10.2015
27.10.2015
NJO: Referat Technicznej
Obsługi Miasta
Uruchomienie procedury o
udzielenie zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia z dnia
16.10.2015r.
BZP
28366-2015
z dnia
23.10.2015
23.10.2015r.
90 000,00
/
75 000,00
BZP
283768-2015
z dnia
23.10.2015
09.11.2015
BUDROMEX
RADOM
Emilia Podsiadła
c.c.-n: 182.679,00
c.c.-b: 224.695,17
S-PROBUD
Sp. z o.o.
PPHU SASTRANS-POL
Teresa Sasin
- oferta odrzucona
BZP
296118-2015
z dnia
04.11.2015
Termin realizacji;
od dnia zwarcia
umowy do dnia
15 grudnia 2015 r.
Postępowanie unieważnione
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku PZP
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
„cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia ….”
NJO: Referat Organizacyjny
str. 9 / 12
Rejestr zamówień publicznych w 2015 roku prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka
Znak sprawy:
ZP.271.1.12.2015
Nr zamówienia:
ZP. 271/22/TOM/15
22
Przetarg nieograniczony
Kinga Niedźwiecka
- Reszczyk
Znak sprawy:
ZP.271.1.14.2015
Opracowanie projektów stałej
organizacji ruchu drogowego dla
dróg gminnych miasta Milanówka
Kod CPV:
71 32 00 00-7 Usługi inżynieryjne w
zakresie projektowania
Kategoria usług: Usługi projektowe
Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy
Milanówek
Nr zamówienia:
Kod CPV
90 50 00 00-2 Usługi związane z odpadami
90 51 20 00-9 Usługi transportu odpadów
Przetarg nieograniczony
90 51 31 00-7 Usługi wywozu odpadów
pochodzących z gospodarstw domowych
Kinga Niedźwiecka
- Reszczyk
Kategoria usług
16 – Usługi w zakresie odprowadzania
ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne
i podobne
ZP. 271/23/OŚZ/15
Znak sprawy:
ZP.271.1.16.2015
Nr zamówienia:
ZP. 271/24/TOM/15
Przetarg nieograniczony
Kinga Niedźwiecka
- Reszczyk
Opracowanie programu
funkcjonalno-użytkowego, audytu
energetycznego
oraz dokumentacji aplikacyjnej dla
termomodernizacji budynku
użyteczności publicznej
zlokalizowanego na działce
ewidencyjnej nr 108 obręb 06-03 w
Milanówku
Kod CPV:
71 32 00 00-7 Usługi inżynieryjne w
zakresie projektowania
Kategoria usług: Usługi projektowe
Uruchomienie procedury o
udzielenie zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia z dnia
26.10.2015r.
00.00.2015r.
27.10.2015r.
61.275,00
/
50.245,50
NJO: Referat Technicznej
Obsługi Miasta
Uruchomienie procedury o
udzielenie zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia z dnia
30.10.2015 r.
NJO: Referat Technicznej
Obsługi Miasta
13.11.2015
-
-
Termin realizacji;
od dnia zwarcia
umowy do dnia
28 grudnia 2015 r.
00.00.2015r.
02.11.2015r.
………….
/
………….
NJO: Referat Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Zielenią
Uruchomienie procedury
o udzielenie zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia z dnia
02.11.2015r.
BZP
287316-2015
z dnia
27.10.2015
z dnia
00.00.2015
BZP
00000-2015
DZUUE
2015/S 216 394419
z dnia
07.11.2015
Planowany termin
otwarcia ofert:
14.12..2015
-
-
DZUUE
2015/S ….. …………..
z dnia
00.00.2015
Termin realizacji;
36 miesięcy
od dnia zwarcia
umowy
00.00.2015r.
05.11.2015r.
………….
/
………….
z dnia
05.11.2015
BZP
297961-2015
Planowany termin
otwarcia ofert:
16.11..2015
-
-
z dnia
00.00.2015
BZP
00000-2015
Termin realizacji;
od dnia zwarcia
umowy do dnia
21 grudnia 2015 r.
str. 10 / 12
Rejestr zamówień publicznych w 2015 roku prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka
00.00.2015r.
Znak sprawy:
ZP.271.1.15.2015
Nr zamówienia:
ZP. 271/25/ORG/15
Świadczenie usług pocztowych w
obrocie krajowym i zagranicznym
dla Urzędu Miasta Milanówka
Przetarg nieograniczony
Kinga Niedźwiecka
- Reszczyk
Znak sprawy:
ZP.271.1.19.2015
Sprzątanie i utrzymanie w ciągłej
czystości pomieszczeń Urzędu
Miasta Milanówka
Kod CPV:
90 91 92 00-4 Usługi sprzątania biur
Przetarg nieograniczony 90 91 12 00-8 Usługi sprzątania budynków
ZP.271.1.18.2015
Kategoria usług 14: Usługi sprzątania
budynków i usługi zarządzania mieniem
Zimowe utrzymanie dróg na terenie
miasta Milanówka w sezonie
2015/2016
Kod CPV:
90.62.00.00-9 – Usługi odśnieżania
ZP. 271/27/OŚZ/15
90.61.00.00-6 – Usługi sprzątania i
zamiatania ulic
Przetarg nieograniczony
Kategoria usług: 16 Usługi w zakresie
odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości,
Kinga Niedźwiecka
usługi sanitarne i podobne
- Reszczyk
Nr zamówienia:
………….
/
………….
z dnia
05.11.2015
BZP
298482-2015
Planowany termin
otwarcia ofert:
17.11..2015
-
-
Termin realizacji;
od dnia
01 stycznia 2015 r.
do dnia
31 grudnia 2016 r.
NJO: Referat Organizacyjny
Nr zamówienia:
Znak sprawy:
z dnia
00.00.2015
BZP
00000-2015
05.11.2015r.
Kod CPV: 64 11 00 00-0 Usługi pocztowe
ZP. 271/26/ORG/15
Kinga Niedźwiecka
- Reszczyk
Uruchomienie procedury o
udzielenie zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia z dnia
30.10.2015r.
Uruchomienie procedury o
udzielenie zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia z dnia
16.10.2015r. (ponowiony w
dniu 09.11.2015r.)
00.00.2015r.
z dnia
00.00.2015
BZP
00000-2015
10.11.2015r.
………….
/
………….
z dnia
10.11.2015
BZP
302276-2015
Planowany termin
otwarcia ofert:
19.11..2015
-
-
Termin realizacji;
od dnia
02 stycznia 2016 r
do dnia
31 grudnia 2016 r
NJO: Referat Organizacyjny
00.00.2015r.
Uruchomienie procedury o
udzielenie zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia z dnia
05.11.2015 r.
NJO: Referat Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Zielenią
z dnia
00.00.2015
BZP
00000-2015
10.11.2015r.
………….
/
………….
z dnia
10.11.2015
BZP
163907-2015
Planowany termin
otwarcia ofert:
18.11.2015
-
Termin realizacji;
od dnia
01 grudnia 2015 r.
do dnia
30 kwietnia 2016 r
str. 11 / 12
Rejestr zamówień publicznych w 2015 roku prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka
Utrzymanie czystości i porządku na
terenie miasta Milanówka w okresie
od grudnia 2015 roku do kwietnia
2016 roku
00.00.2015r.
Znak sprawy:
Kod CPV:
90 61 00 00-6 – Usługi sprzątania i
zamiatania ulic,
Nr zamówienia:
90 61 10 00-3 - Usługi sprzątania ulic,
ZP. 271/28/OŚZ/15
90 61 20 00-0 - Usługi zamiatania ulic,
90 91 40 00-7 – Usługi sprzątania
parkingów,
Przetarg nieograniczony
90 00 00 00-7 – Usługi odbioru ścieków,
usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i
Kinga Niedźwiecka
usługi ekologiczne
- Reszczyk
ZP.271.1.18.2015
Uruchomienie procedury o
udzielenie zamówienia
publicznego nastąpiło na
podst. art. 15 ustawy P.z.p.
na podst. opisu przedmiotu
zamówienia z dnia
04.11.2015 r.
NJO: Referat Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Zielenią
z dnia
00.00.2015
BZP
00000-2015
13.11.2015r.
………….
/
………….
z dnia
13.11.2015
BZP
306936.-2015
Planowany termin
otwarcia ofert:
23.11.2015
-
Termin realizacji;
od dnia
01 grudnia 2015 r.
do dnia
30 kwietnia 2016 r
Kategoria usług: 16 Usługi w zakresie
odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości,
usługi sanitarne i podobne
Kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych
/-/
Anna Nyrek-Koczkodaj
Milanówek, dnia 13.11.2015 r.
(data i podpis osoby sporządzającej tabelę)
str. 12 / 12