TCPDF Example 001

Transkrypt

TCPDF Example 001
Sprzedaż środków trwałych
06 maja 2016
OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice – zwane dalej „Sprzedawcą”
Ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż następujących środków
trwałych:
Lp. Rodzaj środka trwałego
1.
Cena wyw Stawk Wysoko
oławcza a VAT
ść
wadium
3 400,00 zł 23% 300,00 zł
Frezarka do drewna – Electra
Beckum,
typ: TF 904/2,8 DNB, rok
/cena
produkcji 2003
brutto/
2. Samochód – STAR 1142, rok
3 567,00 zł 23% 350,00 zł
produkcji 1995, poj. 6842 ccm,
d.m.c. 11775kg,
/cena
nr rejestracyjny KXG 6359
brutto/
3. Samochód – Renault Kerax, rok
22 263,00 23% 2 000,00
produkcji 1998, poj. 11116 ccm,
zł
zł
d.m.c. 24000kg,
nr rejestracyjny KAR 333P
/cena
brutto/
Zdjęcia Frezarki
Zdjęcia Star
Zdjęcia Renault
Oględzin oraz badań wystawionych w przetargu środków trwałych
można dokonać w Gliwicach, przy ul. Rybnickiej 47 w dniu
17-05-2016r. i 18-05-2016r. w godzinach 900-1300. Informacje na temat
sprzedawanego środka trwałego można uzyskać od Pana Adama
Domin pod nr tel. 338-71-59 od poniedziałku do piątku w godz.
700-1500.
Oferty należy składać w siedzibie Sprzedawcy w pokoju 308 do dnia
20-05-2016r. do godziny 900.
Wadium należy wpłacić w siedzibie Sprzedawcy w kasie lub na konto
Sprzedawcy w Bank Handlowy w Warszawie S.A. o nr 30 1030 1508
0000 0008 0434 7003 z adnotacją: Wadium – przetarg na sprzedaż
(podać nazwę środka trwałego). Wadium musi zostać
zaksięgowane na koncie Sprzedawcy w dniu otwarcia ofert do godziny
900.
Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników
licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie
wywoławczej.
Oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte, wadium zostanie
zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a Oferentowi ,
którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny.
Jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia
umowy, wówczas wniesione przez niego wadium przepada na rzecz
Sprzedawcy.
Oferent zamieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na
Sprzedawcę (jak w nagłówku) oraz będzie posiadać następujące
oznaczenie:
Przetarg pisemny na sprzedaż:
(wpisać nazwę środka trwałego)
nie otwierać do dnia 20-05-2016r. do godziny 930
Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta będzie również
posiadać nazwę i adres Oferenta.
Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 20-05-2016r. o godzinie 930 w siedzibie
Sprzedawcy.
Sprzedawca informuje, iż przysługuje mu prawo swobodnego wyboru
oferty jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tą samą
cenę.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)