Treść zapytania - wojewódzki fundusz ochrony środowiska i

Transkrypt

Treść zapytania - wojewódzki fundusz ochrony środowiska i
Zapytanie cenowe dla zamówienia nie przekraczającego równowartości 14 000 euro na zakup
i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeo wielofunkcyjnych
na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostaw materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
kserokopiarek i urządzeo wielofunkcyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą byd fabrycznie nowe, oryginalne,
nieregenerowane, niefabrykowane, nienapełniane ponownie i zgodne z zaleceniami
producenta danego urządzenia.
3. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialnośd za uszkodzenia sprzętu, które powstaną
w wyniku zastosowania zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych.
4. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego przez
okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w postaci częściowych dostaw.
5. Umowa będzie mogła ulec rozwiązaniu wcześniej tj. przed upływem 12 miesięcy od dnia
zawarcia w przypadku osiągnięcia kwoty całkowitego wynagrodzenia, które określone
zostanie w umowie.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania okresu niezmienności cen przez cały okres
obowiązywania umowy. Ceny jednostkowe będą mogły ulec zmianie wyłącznie w przypadku
zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena
brutto, a cena netto pozostanie bez zmian.
7. Termin realizacji dostawy od wysłania zamówienia telefonicznie, faksem lub drogą
elektroniczną w terminie do 3 dni roboczych gdzie dzieo roboczy rozumiany jest od
poniedziałku do piątku.
8. Termin płatności do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Zamawiającego.
9. Gwarancja na materiały eksploatacyjne minimum 12 miesięcy od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania zestawieo zamówionego asortymentu
(ilościowego i kwotowego) na żądanie Zamawiającego.
11. Oferta dla swojej ważności obejmowad musi całośd zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
12. Do realizacji zamówienia wybrana zostanie oferta, która przedstawiała będzie najniższą cenę
spośród sumy cen jednostkowych za poszczególne materiały eksploatacyjne, a zarazem
spełniała będzie wszystkie założenia merytoryczne i formalne.
II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Złożona oferta musi zawierad:
a) wypełniony formularz asortymentowo – cenowy,
b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert),
c) dokumenty o nadaniu podmiotowi numerów NIP i REGON,
Zakup częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
1
d) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
2. Formularz asortymentowo – cenowy złożony musi byd w formie oryginału, a pozostałe
dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczone „za zgodnośd z oryginałem” przez
osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
3. Oferta musi byd podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania próbek zaoferowanego asortymentu na
każdym etapie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego próbki podlegają zwrotowi.
III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty w zamkniętej kopercie i opatrzonej napisem:
„Oferta na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek
i urządzeo wielofunkcyjnych na potrzeby WFOŚiGW w Łodzi
nie otwierad przed dniem 16.12.2011 r. godz. 10:00”,
należy dostarczyd do siedziby Zamawiającego tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Kancelaria Funduszu, ul. Łąkowa 11, 90 – 562 Łódź w terminie
do dnia 16 grudnia 2011 roku do godziny 10:00.
2. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną poinformowaniu o wyniku postępowania drogą
elektroniczną.
IV. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
W sprawach:
- formalno – prawnych Pana Łukasz Olesioski (Specjalista w Zespole Administracyjnym)
tel. 42 663 41 26,
- merytorycznych:
● Pan Paweł Lesiak (Starszy Specjalista w Zespole Administracyjnym) tel. 42 663 41 24,
● Waldemar Snelewski (Starszy Specjalista w Zespole Administracyjnym) tel. 42 663 41 27.
Zakup częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2