Sun Microsystems Inc. (SUNW) - spółka notowana na giełdzie

Komentarze

Transkrypt

Sun Microsystems Inc. (SUNW) - spółka notowana na giełdzie
Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych
Sun Microsystems Inc. (SUNW) - spółka
notowana na giełdzie nowojorskiej
(NASDAQ).
Czym zajmuje się firma?
Sun Microsystems Inc. to firma informatyczna, jeden z najważniejszych
producentów
sprzętu
komputerowego,
oprogramowania
komputerowego
i rozwiązań sieciowych. Siedziba główna znajduje się w Santa Clara
w Kalifornii.
Sun jest producentem serwerów i stacji roboczych opartych na
procesorze SPARC oraz procesorach AMD Opteron. Sławę przyniósł firmie
oparty na Uniksie system operacyjny SunOS, później Solaris. Do ważnych
produktów korporacji należy też rozwijany od 1995 r. język programowania
Java. Po przejęciu niemieckiej firmy StarDivision w 1999 r. w ofercie firmy
znalazł się także pakiet biurowy StarOffice.
W Polsce ponad 1/3 przychodów Sun Microsystems, to usługi. Korporacja
ma w naszym kraju mocną pozycję w sektorach telekomunikacji i bankowości,
na rynkach rozwiązań informatycznych dla administracji oraz średnich
i małych firm.
www.inwestor.hepi.pl
1
Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych
NAJWAśNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE SYSTEMÓW
KOMPUTEROWYCH
Przemysł
Kapitalizacja
289 *
Wskaźnik cena/zysk (P/E)
20,6
Wskaźnik cena/wartość księgowa (P/BV)
8.6
Stopa zwrotu z kapitału akcyjnego (ROE)
20,0%
*- w MLD USD
B/D=Brak danych
Kapitalizacja jest wysoka (289 MLD USD) co świadczy o tym, że analizowany
przemysł należy do jednych z największych na nowojorskiej giełdzie.
NAJWAśNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE
Okres
2007
2006
2005
Przychody*
13,068.0
11,070.0
11,185.0
Zysk brutto*
5,629.0
4,589.0
4,516.0
Zysk netto*
-864.0
-107.0
-388.0
Zysk na akcję EPS
-0.25
-0.03
-0.12
Stopa dywidendy
B/D
B/D
B/D
2007 rok
Kapitalizacja*
18.41
Wskaźnik cena/zysk (P/E)
B/D
Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
0.42%
Stopa zwrotu z kapitału akcyjnego (ROE)
-6,65%
www.inwestor.hepi.pl
2
Studenckie Koło
ło Naukowe Rynków Kapitałowych
Dochód na akcje
3.948
Kwartalny wzrost przychodów (YOY)
6,90%
EBIDA
966.0088
88
Kwartalny wzrost zysku (YOY)
B/D
Wskaźnik Beta
2.65
Roczna stopa zwrotu
5,32%
Data wypłaty dywidendy
B/D
W czwartekk na giełdzie nowojorskiej akcje Sun Microsystems Inc. zarobiły
0,58% do 5.18 USD, dzięki czemu ich łączna wartość wzrosła do 78.40 mld USD.
Spółka
Sun
Microsystems
Inc.
jest
w dobrej kondycji finansowej, co potwierdza wypracowany przez spółkę zysk netto
w wysokości 2.43 MLD USD. Wzrost zysku netto spółki wykazuje tendencje wzrostową
co jest informacją korzystną dla inwestorów.
Wskaźnik
cena/zysk
Spółka
Przemysł
32,96
24,1
Następną ważną informacją na którą trzeba zwrócić uwagę jest wartość
wskaźnika Beta (2.63),
), którego akcje wykazują dużo większą zmienność
w porównaniu z indeksem S&P 500 co oznacza, że Sun Microsystems Inc. jest
walorem ofensywnym dla
la inwestorów długoterminowych. Jeżeli indeks S&P 500
wzrośnie o 1% to analizowana
alizowana spółka wzrośnie o 2.63%.
2.63%. Natomiast w sytuacji, gdy
indeks S&P 500 spadnie
nie o 1% to Sun Microsystems Inc. spadnie o 2.63%.
2.63 Wskaźnik
cena/zysk jaki odnotowała spółka (32.96) jest bardzo wysoki w porównaniu z średnią
dla pozostałych spółek (24.1
.1) co jest informacją bardzo pozytywną.
www.inwestor.hepi.pl
3
Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych
Wartość wskaźnika ROE dla Sun Microsystems Inc. (24.77%) jest niższa niż
średnia wartość dla analizowanego przemysłu (38.4%) co oznacza, że spółka osiągnęła
niższą stopę zwrotu z kapitału własnego niż średnia dla całego przemysłu co jest
informacją negatywną.
Wnioski:
Analizowana spółka charakteryzuje się dobrymi wskaźnikami co wpływa
pozytywnie dla potencjalnych inwestorów długoterminowych. Wypracowany przez
spółkę zysk netto oraz wysoki poziom wskaźnika cena/zysk wpływają korzystnie dla
potencjalnych inwestorów. Jedynie niski poziom wskaźnika ROE wpływa
negatywnie. Analizując powyższe dane można stwierdzić, że spółka wpływa
pozytywnie dla inwestora długoterminowego.
Zestawienie porównawcze
Nazwa spółki
SUNW
HPQ
IBM
Sun
Microsystems,
Inc.
Hewlett-Packard
Company
International Business
Machines Corp.
Akcja której firmy będzie miała szacunkowo największy wzrost ceny?
Cena obecna
5.18
42.81
102.80
B/D
49.56
110.86
B/D
15.76%
7.84%
B/D
55.54
123.49
B/D
29.73%
20.13%
Cena na koniec roku
finansowego
Zmiana ceny w %
Cena na przyszły rok
finansowy
Zmiana ceny w %
Jaki poziom przychodów i zysku netto odnotowała spółka w ciągu ostatnich
12-miesięcy?
Przychody*
www.inwestor.hepi.pl
13.87
94.08
92.79
4
Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych
Zysk netto*
-157.00**
6.52
9.55
Jaki wzrost przychodów i zysku netto odnotowała spółka?
Wzrost przychodów
Wzrost zysku netto
8.60%
10.70%
6.60%
B/D
26.10%
8.00%
Jaki jest stosunek ceny akcji do zysku?
Wskaźnik cena/zysk (P/E)
B/D
18.70
16.40
Jak kształtowała się cena akcji w ciągu ostatnich 12-miesięcy?
Zmiana ceny w ciągu
-22.4%
-0.8%
3.1%
-3.0%
11.4%
11.4%
5.3%
30.7%
23.6%
1.11
10.16
19.20
Zysk na akcję (EPS)
-0.045
2.306
6.262
Pracownicy
38,000
156,000
366,486
Kwartalna stopa wzrostu
3.30%
10.70%
6.60%
18.38
114.58
152.52
ostatnich 3- miesięcy
Zmiana ceny w ciągu
ostatnich 6- miesięcy
Zmiana ceny w ciągu
ostatnich 12- miesięcy
EBIDA *
(YOY)
Kapitalizacja *
*= w MLD USD
Łączna wartość akcji Sun Microsystems Inc. wynosi 18,38 mld USD. Pozostałe
wymienione powyżej spółki to: obecnie największa firma informatyczna świata
Hewlett-Packard Company oraz IBM – jeden z pierwszych i obecnie największych
koncernów produkujących najpierw maszyny liczące i księgujące, potem komputery.
W 2007 roku firma komputerowa Sun Microsystems Inc. odnotowała stratę
netto 157 mln USD. Przychody Sun Microsystems Inc. wyniosły 13,87 mld dolarów
i były gorsze od wyniku lidera pod tym względem - największej firmy informatycznej
www.inwestor.hepi.pl
5
Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych
świata Hewlett-Packard, która osiągnęła sprzedaż na poziomie 94,84 mld USD. Akcje
spółki zyskały w ciągu ostatniego roku około 5,5%.
Miniony rok był trzecim z rzędu, w którym firma zwiększyła przychody.
Wartość wskaźnika informująca inwestorów o wielkości zysku jaki przypada na jedną
akcję (EPS) jest najniższą wartością w powyższym zestawieniu, co jest informacją
negatywną.
Jak wysoki przychód i zysk netto odnotowała spółka w stosunku do
średniej wartości dla przemysłu?
Przychody i Zysk netto (YOY)
Spółka
Przemysł
Przychody *
13.87
87.04
Zysk netto *
-157.00**
7.60
*= w MLD USD
**= w MLN USD
Sun Microsystems Inc. Przychody w stosunku rocznym: 13,87 MLD USD
Różnica procentowa między przychodami osiągniętymi przez spółkę, a średnimi
przychodami występującymi w przemyśle: -84,07%
Sun Microsystems Inc. Zysk netto w stosunku rocznym: -157 MLN USD
Jaki był wzrost dla spółki i przemysłu?
Wzrost przychodów i zysku netto
Spółka
Przemysł
w stosunku rocznym
Wzrost przychodów
Wzrost zysku netto
www.inwestor.hepi.pl
8.60%
8.50%
B/D
14.50%
6
Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych
Sun Microsystems Inc. Procentowy wzrost przychodów w stosunku rocznym:
8,60%
Różnica w punktach procentowych między wzrostem przychodu osiągnięty przez
spółkę, a średnim wzrostem przychodu występujący w przemyśle: 0,10
Jak kształtowała się cena akcji?
Okres
Spółka
Przemysł
3 miesiące
-22.4%
B/D
6 miesięcy
-3.0%
10.6%
12 miesięcy
5.3%
24.8%
Procentowa zmiana ceny akcji w ciągu 3-ech miesięcy: -22,4%
Różnica ceny akcji w stosunku do średniej ceny wszystkich spółek w przemyśle:
-22,40 *
Procentowa zmiana ceny akcji w ciągu 6-ciu miesięcy: -3,0%
Procentowa zmiana ceny akcji w ciągu 12-u miesięcy: 5,3%
Różnica ceny akcji w stosunku do średniej ceny wszystkich spółek w przemyśle:
-19,50 *
*= w punktach procentowych
www.inwestor.hepi.pl
7
Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych
Wnioski:
Bieżąca analiza wykazała, że spółka Sun Microsystems Inc. jest neutralnie
postrzegana pod względem atrakcyjności do inwestowania. Świadczą o tym średnie
wartości wskaźników ekonomicznych charakteryzujących spółkę co wpływa
neutralnie dla potencjalnych inwestorów. Jest to wniosek w porównaniu do
pozostałych spółek występujących w przemyśle.
www.inwestor.hepi.pl
8
Studenckie Koło
ło Naukowe Rynków Kapitałowych
PROGNOZY ANALITYKÓW
Zysk na akcję
(EPS)
0,2
0,1
2007
2008
Analitycy spodziewają, że zysk na jedną akcję będzie zawierać się w przedziale
od 0,10 za cały rok 2007 do 0,20 za cały rok 2008. W ujęciach procentowych
procentow
prognozowany wzrost wynosi
osi 100%.
Analitycy spodziewają się nieznacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży
produktów za cały 2007 rok z 14.18 MLD USD w 2007 do 14,84 MLD USD w 2008.
W ujęciach procentowych prognozowany wzrost wynosi 4,65%.
www.inwestor.hepi.pl
9
Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych
TECHNICZNY OBRAZ SPÓŁKI
PERSPEKTYWA ŚREDNIOTERMINOWA
Wykres dzienny Źródło:DealBook360
www.inwestor.hepi.pl
10
Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych
PERSPEKTYWA DŁUGOTERMINOWA
Wykres tygodniowy Źródło: DealBook 360
www.inwestor.hepi.pl
11
Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych
Trendy
Patrząc na horyzont długoterminowy spółka pozostaje w trendzie wzrostowym.
W średnim horyzoncie czasowym spółka pozostaje w trendzie wzrostowym.
Analizowana spółka znajduje się w kanale wzrostowym kreślonego od
minimów z grudnia 2002 roku, który widać na wykresie tygodniowym. Na
wskaźnikach MACD i RSI tygodniowych przeważają sygnały sprzedaży co zwiększa
prawdopodobieństwo spadków. Dodatkowo wskaźniki MACD i RSI
dzienne
sygnalizują sprzedaż. Bilansując sygnały jakie wskaźniki MACD i RSI wykazują na
wykresie dziennym i tygodniowym można stwierdzić, że na rynku występuje
zbieżność sygnałów sprzedaży.
Wnioski:
Najbliższy opór to poziom 6,70-6,75 wynikający z wystąpienia maksimów
z grudnia 2006 roku widoczny na wykresie dziennym i tygodniowym. Najbliższym
wsparciem jest poziom 5,00 widoczny na wykresie dziennym wynikający
z wystąpienia minimów z kwietnia 2007 roku, który jest dodatkowo potwierdzony
przez średnioterminową linię trendu wzrostowego widoczny na wykresie dziennym.
Jeżeli doszłoby to przebicia wyżej wymienionego poziomu wsparcia oznaczałoby to
duże prawdopodobieństwo wystąpienia spadków w rejon 3,70-3,75 wynikający
z wystąpieniem minimów z lipca 2006 roku dodatkowo potwierdzony przez średniooraz długoterminową linię trendu wzrostowego widoczny na wykresie dziennym
i tygodniowym.
Krzysztof Wańczyk
[email protected]
www.inwestor.hepi.pl
12