REGULAMIN IV edycji konkursu SZWECJA Z KLASĄ Postanowienia

Transkrypt

REGULAMIN IV edycji konkursu SZWECJA Z KLASĄ Postanowienia
REGULAMIN IV edycji konkursu SZWECJA Z KLASĄ
Postanowienia ogólne
§1
1.1.Konkurs SZWECJOKOMIKS, zwany dalej Konkursem, jest konkursem organizowanym przez:
• Stena Line Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 60, 81-156 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000010366, nr NIP 958-02-04-645, o kapitale zakładowym w wysokości
2.074.500,00 PLN
• Yellow Group Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Władysława IV 43 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze
Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS
0000283224, o kapitale zakładowym w wysokości PLN 50.000 (w całości opłaconym), NIP 584-26-17-991,
REGON 220439330, Zarząd w składzie: Tomasz Zabolski – Prezes Zarządu, Anna Kaźmierczak – Wiceprezes
Zarządu, jest reprezentowany przez Wiceprezesa Zarządu Annę Kaźmierczak na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie.
Cele konkursu
§2
2.1.Celem konkursu jest budowanie wśród uczniów szkół gimnazjalnych pozytywnych skojarzeń związanych ze
Szwecją, a także (poprzez profil na FB) propagowanie szwedzkiej kultury oraz (poprzez aplikację mobilną
„Szwedzki z klasą” oraz profil na FB) propagowanie języka szwedzkiego.
2.2.Celem konkursu jest ponadto zachęcanie uczniów szkół gimnazjalnych do kreatywności, zespołowego
działania i tworzenia oryginalnych rozwiązań.
Adresaci
§3
3.3.Konkurs adresowany jest do publicznych i niepublicznych szkół gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie
całej Polski.
3.4.Każda ze szkół, które chcą wziąć udział w konkursie może zgłosić dowolną ilość Zespołów.
3.5.Zespołem biorącym udział w Konkursie jest cała klasa.
1
3.6.Zespół musi mieć wyznaczonego Opiekuna. Może być nim wychowawca klasowy, ale może być to również
inny, wybrany za zgodą wychowawcy, nauczyciel. Opiekunami nie mogą być osoby, które nie są zatrudnione
w danej szkole (np. Rodzice uczniów).
3.7.Uczeń może być członkiem tylko jednego Zespołu.
Zasady Ogólne Konkursu
§4
4.1.By wziąć udział w konkursie należy przesłać organizatorowi (drogą elektroniczną, na adres
[email protected]) wypełniony i podpisany przez Opiekuna Zespołu formularz zgłoszeniowy, a także
pracę konkursową stworzoną na szablonie konkursowym oraz zdjęcie zespołu pracującego nad zadaniem.
4.2. Formularz oraz szablon konkursowy można pobrać ze strony www.wyjazdygrupowe.pl
4.3.Przekazanie przez Opiekuna zgłoszenia konkursowego jest jednoczesną akceptacją wszystkich postanowień
niniejszego Regulaminu.
4.4.Uczestnicy, których zgłoszenia konkursowe nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
mogą zostać wykluczeni z Konkursu.
4.5. Konkurs SZWECJOKOMIKS polega na stworzeniu komiksu. Uczestnicy mają do dyspozycji 15 elementów
(w tym jeden pusty – joker, do wypełnienia dowolną grafiką lub tekstem), z których muszą wybrać 9, a następnie
ułożyć je w kolejności wedle własnego pomysłu – tak by układały się w jakąś historię. Tematyka historii jest
dowolna.
4.6. Uczestnicy mogą, ale nie muszą skorzystać z jokera. Jego wykorzystanie nie wpływa na ocenę Jury.
4.7. Uczestnicy mają do dyspozycji dymki, w które mogą wpisywać swoje teksty – by dodać do komiksu narrację.
4.8. Uczestnicy mogą wykorzystać dowolną ilość dymków, ale co najmniej jeden. Oznacza to, że mogą użyć
tylko jednego dymka, ale mogą również wykorzystać wszystkie – dowolną ilość. Ilość użytych dymków nie będzie
wpływać na oceny Jury. Jedynym warunkiem jest konieczność wykorzystania co najmniej 1 dymka.
4.9. W dymkach uczestnicy mogą wpisywać wypowiedzi, które będą dopełniać ułożoną przez nich historię.
4.10. Zabronione jest używanie słów wulgarnych, obraźliwych, uderzających w grupy etniczne, religijne czy
narodowe, a także powszechnie uznanych za przekleństwa, nie można też wpisywać treści niedopuszczonych
polskim prawem dla osób poniżej 18 roku życia. Nakazana jest poprawność językowa.
4.11. Prace konkursowe muszą znaleźć się na szablonie konkursowym. Technika ich umieszczenia jest dowolna
(program graficzny/wycinanie i naklejanie itd.) i nie będzie miała wpływu na ocenę Jury.
2
4.12. Do pracy konkursowej musi być dołączone zdjęcie zespołu podczas pracy nad zadaniem. Będzie to dowód
na to, że komiks nie jest dziełem jednej osoby, ale całej klasy. Koncepcja wykonania zdjęcia jest dowolna.
Zgłoszenia nie zawierające zdjęcia będą uznane za nieważne, niemniej jakość/koncepcja zdjęcia nie będzie
podlegała ocenie Jury. Zdjęcia będą zamieszczone na portalu Facebook (facebook.com/szwecjazklasa).
4.11. Prace konkursowe, wykonane na szablonie konkursowym powinny być przesłane wraz z wypełnionym i
podpisanym formularzem oraz zdjęciem zespołu drogą elektroniczną, na adres: [email protected]
4.13 W tytule maila należy wpisać „SZWECJOKOMIKS”.
4.14. Jeden zespół może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
4.15. Przesyłane produkcje będą publikowane w serwisie Facebook, na profilu – Szwecja z klasą
https://www.facebook.com/szwecjazklasa, na którym umieszczane będą również informacje związane ze
Szwecją oraz z językiem szwedzkim.
4.16. Internauci będą oceniać wstawiane prace za pomocą komentarzy (ang. comment) na portalu
Facebook.com. By ocenić pracę, w komentarzu Internauta musi wpisać ocenę (od 1 do 5) oraz uzasadnienie.
Komentarze z uzasadnieniami zawierającymi niedozwolone treści (patrz: pkt 4.10) będą usuwane.
4.17. Wszystkie prace będą również oceniane przez Jury.
4.18. Decyzje Jury będą ostateczne i niepodważalne. W swoich decyzjach Jury będzie całkowicie autonomiczne.
4.19. W skład Jury wejdą: przedstawiciele Stena Line oraz Yellow Group.
4.20. Pod uwagę będą brane takie kryteria, jak: pomysł, oryginalność, kreatywność, poczucie humoru, element
zaskoczenia, a także ilość zdobytych komentarzy i wynikająca z nich ocena średnia (wyliczana z ocen wpisanych
przez Internautów w komentarzach).
4.21. JURY wyłoni zwycięzcę, laureatów II i III miejsca oraz – jeśli uzna to za stosowne – przyzna wyróżnienia.
4.22. W ramach ogłoszenia wyników Konkursu zostanie podana nazwa Zespołu (klasa) oraz Szkoła.
4.23. Jury sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu.
4.24. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie zgody przez Zespół na nieodpłatne
rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z prac, w ramach promocji konkursu, w zakresie publicznego
rozpowszechniania.
4.25. Organizator z chwilą otrzymania formularza zgłoszeniowego od opiekuna grupy nabywa autorskie prawa
majątkowe do nagrodzonych prac, w zakresie, w jakim mogą one stanowić przedmiot prawa autorskiego.
4.26. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia zgłoszonej pracy do konkursu w przypadku
naruszenia któregokolwiek z punktów regulaminu.
4.27. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
3
Terminy
§5
5.1.Termin nadsyłania zgłoszeń oraz prac konkursowych rozpoczyna się 3 marca 2014 r. i upływa 31 marca 2015
r. o godzinie 23.59.
5.2. Wymagane jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego w jednym mailu
wraz z pracą konkursową na szablonie konkursowym oraz zdjęciem zespołu przy pracy nad zadaniem.
5.3. Prace zostaną opublikowane na profilu facebookowym „Szwecja z klasą” 1 kwietnia 2015 r., w kolejności
nadesłanych zgłoszeń.
5.4. Polubienia pod linkami ze zgłoszonymi pracami konkursowymi będą zbierane do 10 kwietnia 2015 r., do
godziny 23.59 na stronie „Szwecja z klasą” na portalu Facebook.com.
5.5. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 kwietnia 2015 r.
5.6 Oficjalna gala wręczenia nagród odbędzie się w terminie podanym przez Organizatorów 1 kwietnia 2015 r.
na promie Stena Line w Gdyni. Organizator konkursu nie pokrywa kosztów związanych z transportem zwycięskich
zespołów na galę.
Nagrody
§6
6.1.Nagrodą główną w konkursie „SZWECJOKOMIKS” jest darmowy 2-dniowy rejs do Karlskrony dla całej klasy
oraz Opiekuna. Nagroda zawiera: rejs promem na trasie Gdynia-Karlskrona-Gdynia w kabinach
4-os. z łazienką, ubezpieczeniem NW i KL, śniadaniem bufetowym i kolacją w formie dania dnia z napojami.
6.2.Zwycięzca będzie mógł wybrać jeden z kilku zaproponowanych przez Organizatora terminów.
6.3.Zespoły, które zajmą II i III miejsce otrzymają odpowiednio 50% i 25% zniżki na rejs.
6.4.Jury, w zależności od poziomu konkursu i liczby zgłoszeń, może zadecydować o przyznaniu wyróżnień.
Odbiór nagród
§7
7.1. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy w sposób i w terminie indywidualnie ustalonym przez Organizatora
z Opiekunem nagrodzonego Zespołu.
7.2. W przypadku odmowy przyjęcia nagród przez Opiekuna nagroda ta przechodzi do dyspozycji Organizatora.
7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody przez Opiekuna.
4
7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe lub okoliczności niezależne od
Organizatora uniemożliwiające Zespołowi skorzystanie z nagrody. Organizator nie ponosi także
odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez Zespół nagrody.
7.5. Nagroda nie podlega wymianie na inną, ani zamianie na równowartość w gotówce.
7.6. Po przekazaniu nagrody Opiekunowi, uprawnienie do skorzystania ze świadczenia wynikającego
z przyznanej nagrody nie może być przekazane osobie trzeciej.
7.7 Nagrody wygrane w Konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi
(zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W stosunku do Nagród, co do
których istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, wraz
z nagrodą rzeczową zostanie przyznana również nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej równowartości
10% należnego podatku dochodowego od łącznej wartości tej nagrody (ca. 11,11 % wartości nagrody rzeczowej),
która nie zostanie przekazana, lecz zostanie potrącona przez Organizatora (Stena Line Polska Sp. z o.o.) na
poczet 10% podatku dochodowego od nagród i odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego (zgodnie z art.
30 ust. 1 pkt 2 i art. 41 ust. 4 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 7.8 Uczestnik nie jest
uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.
Postępowanie reklamacyjne
§8
8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, należy zgłaszać w formie pisemnej, w czasie trwania Konkursu,
najpóźniej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników, na adres: Stena Line Polska Sp. z o. o., ul.
Kwiatkowskiego
60,
81-156
Gdynia
z
dopiskiem
„Reklamacja
–
SZWECJOKOMIKS”
8.2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenia
przyjęcia reklamacji przez Organizatora. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego
w punkcie 5.1. Regulaminu nie będą rozpatrywane.
8.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji reklamującego, nazwę
Zespołu, jak również opis i powód reklamacji.
8.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Jury, o którym mowa w punkcie 4.15 Regulaminu. Rozpatrzenie
reklamacji trwa do 30 dni roboczych, włączając w to zawiadomienie reklamującego o jego wyniku (o dotrzymaniu
terminu rozpoznania reklamacji i zawiadomienia reklamującego decyduje data nadania przesyłki
do reklamującego).
8.5. Decyzja Jury co do reklamacji jest ostateczna i wiążąca reklamującego.
5
Postanowienia końcowe
§9
9.1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.wyjazdygrupowe.pl
9.2. Podanie wymaganych danych osobowych Zespołu, Opiekuna jest dobrowolne, ale konieczne, aby wziąć
udział w Konkursie.
9.3. Dane osobowe Uczestników i ich opiekunów zgromadzone w związku z Konkursem będą przetwarzane
wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do treści
swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest
Stena Line Polska z siedzibą w Gdyni, 81-156 Kwiatkowskiego 60.
9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.5. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.
Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
9.6. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator
Konkursu.
9.7. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których
wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach
losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
9.8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone profilu Konkursu w serwisie Facebook w dniu 14 kwietnia 2015 r.
9.9 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów konkursu.
9.10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty ogłoszenia wyników Konkursu.
9.11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
9.12. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się na pokładzie promu Stena Line.
9.13. Termin oficjalnego wręczenia nagród – zostanie podany przez Organizatora 1 kwietnia 2015 r. na portalu
Facebook (facebook.com/szwecjazklasa).
9.14. Laureatom zostaną przyznane nagrody, zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu.
9.15. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:
• mailowo, pisząc na adres [email protected]
• telefonicznie, Beata Komorek, tel. 508 250 732
6